مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

امریکا در برزخ جنگ و صلح افغانستان

احمد سعیدی ضمیـر کابلـوف، نماینـدۀ ویژۀ روسـیه برای افغانسـتان گفتـه اسـت، امریکا دو انتخـاب دارد یا بـا طالبان...

اشتراک گذاری

جنگ هویت

نقیب الله فلک هویـت فراینـدی اسـت کـه، درطـول تاریـخ  بـه اسـاس گرایش هـا، خواسـته ها و بینش هـای...

راه برد جدید امریکا تغییراتی در بهبود اوضاع امنیتی افغانستان نداشته است

یافته هـای تـازه  سـه اداره «نظارت کننـده امریکا  برای افغانسـتان نشـان می دهـد کـه اسـتراتیژی جدیـد این کشـور...

اشتراک گذاری

سياست خارجي افغانستان فرصت ها و چالش‌ها

  احمد سعیدی چهارمين نشست پلان عمل افغانستان و پاکستان براي صلح و همبسته‌گي، به تاريخ 24 ثور...

فرهنگ و هنر

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

دهليز هوايي ميان افغانستان و ترکيه ايجاد مي شود

  مسؤولان روابط عامه دفتر مشاوريت مقام عالي رياست جمهوري در امور مالي وبانکداري مي گويند که تفاهمنامه...

اشتراک گذاری

پاکستان براي حل مشکلات تجارتي با افغانستان توافق کرد

  وزارت تجارت و صنايع افغانستان به تازه‌گي اعلام کرد، دو توافقنامه ميان افغانستان و پاکستان براي حل...

درد دلها

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده رحمت الله نبيل آقايان غني و عبدالله! از ملت عفو خواسته استعفا بدهيد

  مردم افغانستان در دهه هاي پسين براي دفاع از عزت و شرف اين مرز و بوم ،...

اشتراک گذاری

قابل توجه رياست هاي ثبت احوال نفوس و توزيع شناسنامه هاي برقي

  چون شناسنامه هاي برقي به مثابة سند ثبت هويت شهروندان کشور يک سند با اعتبار ملي دانسته...