مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

سياست مداران افغانستان به آخر خط رسيده اند

  احمد سعيدي به عقيدة من، سياست نوعي از تدبير است به گونه اي که امور زنده گي...

اشتراک گذاری

ترکيه ديگر به سوي اروپا و غرب نخواهد رفت!

  شمشاد عزيز کاظمي     کودتاي نافرجام که در ترکيه به وقوع پيوست،دقيقاً اين کودتا رابطه نزديکي...

اشتراک گذاری

جمعيت اسلامي و حزب اسلامي مسؤول شرايط ناگوار در کشور اند

  مهرالدين مشيد در حدود چهار دهه حزب اسلامي و جمعيت اسلامي به مثابه عضو واحد نهضت اسلامي...

اشتراک گذاری

نوروز با هيچ ديني پيوند ندارد

مهرالدین مشید نوروز آغاز شکوفايي ها و شگفتن ها و نماد اهورامزدايي و دگرگوني هاي ژرف در طبيعت...

فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

ميترهاي انالوگ و رهبران مونولوگ

  پرتو نادري   دروازة کوچه تک تک شد، تا خواستم برخيزم که ديگر باره کوبيده شد، با...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

نگراني‌ها از واگذاري معادن افغانستان به شرکت‎‏هاي امريکايي

  ديده‌بان شفافيت افغانستان از برنامة حکومت وحدت ملي مبني بر امضاي قرارداد استخراج معادن با شرکت‌هاي امريکايي...

اشتراک گذاری

شش قرارداد در کميسيون تدارکات ملي تصويب شد

  در جلسيه کميسيون تدارکات ملي به رياست رييس جمهور غني، قرارداد جواز سرمايه‌گذاري شبکة ملي فايبر نوري...

درد دلها

اشتراک گذاری

قابل توجه رياست هاي ثبت احوال نفوس و توزيع شناسنامه هاي برقي

  چون شناسنامه هاي برقي به مثابة سند ثبت هويت شهروندان کشور يک سند با اعتبار ملي دانسته...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده به آقاي مرتضوي، گوش و زبان رييس جمهور ي کشور

  محترم مرتضوي! چون مصروفيت هاي رييس صاحب جمهور بسيار زياد است، مشکل خويش را به شما نگاشتيم...