مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

زبان ديپلماسی پارادايم گمشدۀ بستر سياسی افغانستان

زبان؛ امروزه ودر قرن 21 به عنوان مهم ترين سلاح سلطهي بشريت بر يکديگر حساب ميشود. مارتين هايدگر (1889-1976م آلمان) از بزرگترين فيلسوفان قرن بيستم، زبان را "اقامتگاه بودن" مي خوانده است. به بيان ديگر؛ زبان باعث ميشود بودن ما، نمود پيدا کند، يا اگر زبان را از بودن ما...

مقالات اقتصادی

اشتراک گذاری

اولين لولۀ گاز صادراتی ترکمنستان به افغانستان به زودی تکميل مي شود

نمايندة ويژه رييس‌جمهور اشرف غني در امور کشورهاي آسياي ميانه  مي گويد که اولين لولة گاز صادراتي ترکمنستان...

اشتراک گذاری

پول‌ شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان

قانون مبارزه علیه پول‌شویی به دلایل نامعلوم تصویب نمی‌شود این روزها خبرهای انتخابات و نتایج نهایی آن چنان...