سرمقاله

رهبران حکومت می توانند از سقوط سیاسی نظام جلوگیری کنند

2016-Apr-30  || 

به گزارش رسانه ها واظهارات معاون سخنگوی ریاست جمهوری، فهرست نام های آن عده کسانی که از سوی دادگاه های کشور محکوم به مجازات مرگ شده اند در روی میز رئیس جمهور قرار گرفته است و رئیس جمهور پس از تدقیق، حکم مرگ تروریستان را امضا خواهد کرد.  سخنگویان رئیس جمهور گفته اند که مردم در این تصمیم شک نکنندو حکومت بر تعهدات اخیر خود وفادار است. با توجه به این گزارش، عملی ساختن تعهداتی که رئیس جمهور در حضور نماینده گان مردم در شورای ملی از خود  داشته است، اعتبار حکومت وحدت ملی را اعاده خواهد کرد ومردم هم منتظر اند که این تعهدات چه وقت در منصه اجرا در می آید. اما به باور برخی از رهبران وآگاهان سیاسی، حامیان طالبان در درون نظام رخنه کرده اند و زمینه را برای عملیات نظامی وانتحاری تروریستان  فراهم می کنند که مبارزه بر ضد توطئه های این جاسوسان، کمتر از سرکوب طالبان مسلح نیست و باید حکومت در شناسایی چهره های این عمال شبکه های جاسوسی نیز کارش را آغاز کند و آنها را از بدنۀ نظام دور اندازد و به نهادهای عدلی وقضایی معرفی بدارد. از سوی دیگر، پاکستان تنها با حمایت مستقیم تروریستان و سازماندهی آنها بسنده نکرده است، بل در سبو تاژ های اقتصادی و دامن زدن به اختلافات قومی و زبانی به شدت فعال است و برخی از رسانه ها و چهره های قومی را به همین منظور حمایت وتمویل می کند تا همواره آتش نفاق را دامن بزنند تا سازمان استخبارات آن کشور از این درگیری های قومی و


!برای نخستین بار رئیس جمهور از دل مردم سخن زد

غنی راه کرزی را دنبال خواهد کرد؟

!به هویت همه اقوام احترام شود

!طالبان وحشی اند باید سرکوب شوند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه‌ی اخبار

اتریش پناهجویان افغانستانی را اخراج می کند

2016-Apr-29 || 

پارلمان اتریش یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین در اروپا را برای حضور پناهجویان از جمله پناهجویان افغانی تصویب کرد. یک روزنامه اتریشی که به زبان فرانسوی نشرات دارد، گزارش داد که این قانون اجازه می‌دهد تا پناهجویان را بدون بررسی پرونده‌های پناهجویی‌ شان اخراج کند و نیز مانع ورود پناهجویان از مرزهای این کشور شود. در این قانون پیشبینی شده است در شرایطی که بحران مهاجرت به میان می‌آید، دولت می‌تواند وضعیت اضطرار اعلام کند. اد...

بشیر بیژن: در برنامه امریکا، پاکستان و حکومت صلح وجود ندارد

2016-Apr-29 || 

حرکت های چند بعدی و رویکردهای قضیه صلح، مسیر جنگ وصلح افغانستان را با گذشت هر روز مبهم تر می سازد. بشیر بیژن معاون نهاد خدمتگزاران کابل، گفت: روزی که اشرف غنی از تربیون حکومت وحدت ملی، بحث صلح را مطرح کرد، در شرایطی که پاکستان دارای جایگاه بسیار معین بود، در آن روز، نمای این برنامه توطئه ای آشکارا به نظر می رسید. فقط آشکار و مشخص نبود که این توطئه، از جانب حکومت آگاهانه یا ناآگاهانه است. وی افزود: از روز اول هیچ منطقی وجود نداشت که نشان د...

سازمان دهنده گان سوء قصد به جان احمد سعیدی بازداشت شدند

2016-Apr-29 || 

سازمان دهنده گان سوء قصد به جان احمدسعیدی، تحلیلگر، نویسنده و آگاه سیاسی بازداشت شدند. به گزارش خبرنگار آرمان ملی و با نقل از صفحه فیسبوک احمد سعیدی، سازمان دهنده گان سوء قصد به جان وی به نام های شکر الله فرزند باز محمد و ضیاء الحق فرزند جمال شاه از سوی نهاد های امنیتی بازداشت و به زندان بگرام انتقال داده شدند. احمدسعیدی در سوم قوس سال گذشته در چهار راهی حاجی یعقوب شهر کابل از سوی مردان مسلح مورد سوء قصد قرار گرفت و از ناحیه سر شدیداً ز...

در کندز، تخار و فاریاب به طالبان تلفات سنگین وارد شد

2016-Apr-29 || 

طالبان در ولایت های شمال شکست خوردند و متحمل تلفات سنگین شدند. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، نیروهای امنیتی کشور در ولایت های کندز، تخار و فاریاب توانستند به طالبان تلفات سنگین وارد سازند. فرمانده نیروهای کوماندو درکندز، دیروز به رسانه ها گفت که در ولسوالی چهاردره کندز، 40 تن از طالبان به قتل رسیدند و بیشتر از 50 تن دیگر شان زخمی شدند وعملیات شان برای پاکسازی ادامه دارد. به همین گونه ولسوالی اشکمش ولایت تخار که داکتر ضیا والی آن ولایت ...

مسؤول نظامی گروه طالبان در کندز گرفتار شد

2016-Apr-26 || 

وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خبر دادند که  نیروهای ویژه امنیتی افغان موفق شده‌اند، شب گذشته قاری سلیم، مسؤول نظامی گروه طالبان در ولایت کندز را بازداشت کنند. براساس خبرنامۀ امنیت ملی این فرمانده ساعت ۲ شب در ولسوالی خان آباد ولایت کندز در یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی همراه با چهار نفر از افراد جنگجویش در قریه دیوانه قشلاق بوین، بازداشت شدند. گفته می شود این فرمانده گروه طالبان یکی از کلیدی ترین فرد نظامی طالبان است ...

پولیس سرحدی افغان و عساکر پاکستانی در ننگرهار درگیر شدند

2016-Apr-24 || 

نظامیان پاکستانی از خط صفری عبور کردند سربازان پولیس سرحدی افغان روز گذشته در منطقۀ نارگی ولسوالی گوشته ننگرهار بانظامیان پاکستانی درگیر جنگ شدند که این زدوخورد تمام شب دوام کرد. یک مقام پولیس سرحدی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود گفته است که در اثر درگیری یک پولیس سرحدی کشته و دوتن زخم برداشتند؛ اما در مورد تلفات نیروهای سرحدی پاکستانی معلومات نداد. این مقام امنیتی افزود که نظامیان پاکستانی از اسلحۀ سنگین ...

24 دانشجوی دانشگاه ننگرهار محکوم به حبس شدند

2016-Apr-24 || 

چندی پیش ۲۴ تن از دانشجویان دانشگاه ننگرهار به دلیل پرداخت‌نشدن بدل اعاشه مظاهره کرده بودند که برخی از آنان به حمایت از داعش و طالبان مسلح شعار می‌دادند و پرچم‌های این گروه را بلند کرده بودند. سپس حکومت در پیوند به این رویداد ۳۱ دانشجو را بازداشت کرد. بر اساس اظهارات دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار، دادگاه علنی این افراد عصر روز گذشته به ریاست قضاوتمند عبدالولی قاضی‌زاده رئیس دادگاه استیناف ولایت ننگرهار دایر شد. در بین دانشجو...

صلح؛ دروغی که از سوی خارجی ها مدیریت می شود

2016-Apr-24 || 

شیر: تمام اقوام افغانستان، علیه حکومت متحد شوند در حالی که قرار بود امسال سال صلح باشد و رهبران حکومت وعده تأمین امنیت داده بودند، امروز رئیس جمهور به شورای ملی می رود وبااعضای هر دو مجلس درمورد جنگ و صلح با طالبان مشورت خواهد کرد. اماآگاهان وسیاسیون کشور این تب وتلاش ها را چیز دیگر فکر می کنند.  بسم الله شیر، عضو حزب وفاق ملی افغانستان در زمینه گفته است، این حکومت نمی تواند امنیت ما راتأمین کند و برای ما صلح آورد. ما تا چه وقت باید منتظر باشیم که این رهبران برای ما صلح آورند؟ وقتی تمام عزیزان خود را از دست دادیم؟ وی افزود: واضح و روشن است که این رهبران از ما نیستند و برای ما کار نمی کنند. وقتی آنها نتوانسته اند حتی، اختلافات خود را حل کنند، چطور می توانند مردم را مدیریت کنند و سیاست خارجی کشور را به نحو احسن به پیش ببرند، آنها چطور می توانند خطوط تمامیت ارضی ...

Previous   ||   Next