سرمقاله

یوناما شتاب زده عمل نکند

2014-Aug-01  || آرمان ملي

تقلب های گسترده و سازمان یافته یی که بیشتر از سوی برخی از اعضای برجسته کمیسیون انتخابات صورت گرفت، سبب شد تا کمیسیون انتخابات اعتبارش را از دست دهد و نهاد های ملی و بین المللی و قدرت های بزرگ در رابطه وارد میدان شوند تا پروسه انتخابات و نهاد های انتخاباتی را که شدیداً آسیب دیده بودند، از مرگ نجات دهند و از دست های ناپاک امرخیل ها بیل و کلندی را که برای دفن دموکراسی و نظام مردم سالار به کار انداخته شده بود، بگیرند و برای پذیرفتن نتایج انتخابات راهی را جستجو کنند. پس از واکنش های تند مردم و برخی ستاد های انتخاباتی و تظاهرات خیابانی و متهم ساختن حکومت در دست داشتن تقلب های سازمان یافته و ادعا های وابستگی اعضای برجستۀ کمیسیون های انتخاباتی به تیم حاکم و شخص حامد کرزی و احتمال تجزیه کشور و شکل گرفتن دو دولت در یک قلمرو بروز نگرانی های جدی، وزیر خارجه امریکا با حضور نماینده ملل متحد میان دو نامزد ظاهراً تفاهم ایجاد کرد و فیصله گردید تا تفتیش صد در صد و شمارش تمام آرا، انجام یابد و پس از روشن شدن نتایج انتخابات و مشخص شدن رئیس جمهور، حکومت وحدت ملی شکل بگیرد. چند روز این خبر، مردم کشور ما را سرگرم کرد، برخی کارشناسان دیدگاه ها و تحلیل های شان را در مورد حکومت وحدت ملی و چگونگی توافقات دو نامزد ابراز داشتند، مردم خوشی کردند که جنجال انتخابات پایان یافت، اما برخی که چشم به کرسی های بلند دولتی دوخته بودند و حکومت وحدت ملی را مانع رسیدن شا


با گروه ارازل واوباش برخورد جدی شود

چرا تروریستان آزاد می شوند؟ کرزی باید پاسخ بدهد

کوبیش نباید به راه کای آیده برود

به کمیسیون های انتخاباتی قطعاً اعتبار نمی شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات: تعداد زیاد ناظرین بین المللی وارد کشور شدند

2014-Aug-01 ||  آرمان ملي

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز برای کارمندان کمیسیون، نماینده های نامزدان و ناظرین ملی و  بین المللی در مورد طرزالعمل جدید معلومات ارائه کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت، شمار زیاد ناظرین بین المللی به کشور رسیده و جواز کار را نیز از این کمیسیون بدست آورده اند که حضور این ناظرین در پروسۀ تفتیش آرا، بر شفافیت و سرعت این پروسه تأثیر مثبت دارد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، 87.7 درصد صندوق ها به همکاری سازمان ...

آیا امروز روند تفتیش آرا آغاز می شود

2014-Aug-01 ||  آرمان ملي

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات: هـــر دو تیم طـــرز العمل جدید را پذیرفته انـــد سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی: تا زمانی که ملاحظات ما در نظر گرفته نشود، وارد روند نمی شویم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل گفت، روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر اساس طرزالعمل جدیدی که هر دو تیم انتخاباتی آنرا پذیرفته اند روز شنبه از سر گرفته می شود. احمد یوسف...

پــــــــــــاکستان: افغــــــــــــــــانستان باید نگــــــران مهاجران خود باشد

2014-Aug-01 ||  آرمان ملي

افغانستان اگر با مهاجران پاکستانی در خاک خود مشکل دارد ابتدا مهاجران افغانستانی در پاکستان را به خاک خودبرگرداند. والی پشاور می گوید: اگر افغانستان با مهاجران وزیرستان شمالی در خاک خود مشکل دارد اول باید یک میلیون مهاجر خود را از پاکستان به وطن شان دعوت کند. از زمان آغاز عملیات های پاکستان در مناطق قبایلی صدها خانواده به ولایت خوست افغانستان پناه برده اند و با استقبال گرم حکومت افغانستان روبرو شدهاند. در این میان تنها نگرانی که ذه...

رویترز: حامد کرزی نمی تواند در جلسه سران ناتو اشتراک کند

2014-Aug-01 ||  آرمان ملي

قرار است یک جلسه مهم سران ناتو ماهآینده برگزار شود،  این در حالیست که نیرو های ناتو در حال بیرون شدن از افغانستان اند. سوال اینجاست که در این جلسه از افغانستان کی نماینده گی خواهد کرد؟ زیرا رئیس جمهور جدید کشور تا هنوز تعیین نشده است. هر دو کاندیدایریاست جمهوری افغانستان در حال حاضر مصروف جنجال های انتخاباتی اند. غرب امیدوار است تا انتقال قدرت در فضای امن در افغانستان صورت بگیرد. اگر چه از آغاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغ...

اوباما از دکتور عبدالله و دکتور غنی احمدزی ستایش کرد

2014-Jul-26 ||  آرمان ملي

بارک اوباما رئیس جمهورى امریکا طى یک تماس تیلفونى با دکتور اشرف غنى احمدزى و دکتور عبدالله عبدالله، نامزدان پُست ریاست جمهورى افغانستان، از توافق این نامزدان روى طرح ایجاد یک حکومت وحدت ملى، ستایش نموده از همکارى آنها سپاسگزارى نمود. آقاى اوباما همچنان از نامزدان ریاست جمهورى خواسته است تابراى حصول اطمینان مردم، نتایج این توافقات را به صورت علنى با مردم در میان گذارند. وى همچنان گفته است که جان کرى، وزیر خارجه امریکا روند بازشمارى...

داکتر اشرف غنی احمدزی عقب نشینی کرد

2014-Jul-26 ||  آرمان ملي

امریکا تاحال ناکام و حامدکرزی پیروز بازی انتخابات است داکتر اشرف غنی احمدزی تقلبات گسترده در انتخابات را نمی پذیرد و هم تقسیم قدرت از راه حکومت وحدت ملی را به شدت رد کرد. آقای غنی در گفت وگو با یک تلویزیون آلمانی به صراحت اعلام داشت که بررسی پنج درصدی آراء نشان میدهد که تقلب در انتخابات دور دوم صورت نگرفته است و ادعای تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر تقلبات گسترده در انتخابات واقعیت ندارد و مردم افغانستان پس از اعلان نتایج انتخابات جشن خ...

در روزهــــــــــای عید فطــــــــــــــر تدابیر شدید امنیتی روی دست است

2014-Jul-26 ||  آرمان ملي

فرمانده پولیس کابل: تا چهارده ساعت تمام شیشه های سیاه وسایط پاک شود مقام های پولیس در شهر کابل می گویند که در روزهای عید سعید فطر تدابیر ویژه امنیتی را برای حفظ جان شهریان روی دست گرفته اند. جنرال ظاهر ظاهر، فرمانده پولیس کابل می گوید که در روزهای عید، هزاران مامور پولیس در بخش های مختلف شهر برای تأمین امنیت شهروندان کابل مستقر خواهند شد. او دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت: "همزمان با فرا رسیدن ایام عید سعید فطر، پولیس کابل تدابی...

اختلافات دسته های انتخاباتی، روند بازرسی آراء را باردیگر متوقف ساخت

2014-Jul-26 ||  آرمان ملي

روند باز شماری وتفتیش آراء بار دیگر به تأخیر افتاد و رئیس کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری اعلام کرد که به دلیل اختلافات میان تیم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم و کمبود ناظران بین المللی روند باز شماری و تفتیش عجالتاً متوقف و پس از عید سعید فطر دوباره آغاز خواهد شد. داکتر خیرخواه یکی از مسؤولان تیم تخنیکی اصلاحات و همگرایی به آرمان ملی گفت، چک لیست شانزده ماده یی که تا حال بر اساس آن تفتیش صورت میگرفت از سوی مسؤولان تخنیکی تیم تحول و تد...

Previous   ||   Next