سرمقاله

توافق کنید و مردم را از بدبختی های بیشتر نجات بدهید

2014-Sep-16  || آرمان ملي

انتظار می رفت که دیروز توافقاتی در میان دو کاندیدای ریاست جمهوری کشور به میان آید و کشور از منجلاب بحران کنونی نجات یابد،اما این انتظار مردم افغانستان همچنان که بود پا برجاست. از این رو در این باره مکث کوتاهی باید کرد: مردم هرچند در بیش از سه دهه اخیر تلخی ها و مرارت های بیشماری را کشیده اند ولی حالا میدانند که نباید بار دیگر در دامی گیر بیفتند که گشودن گره هایش سی سال دیگر به درازا بکشد. روشن تر بگوییم که افغانستان گرفتار مصایبی خواهد شد که زخم هایش را طبیبان عالم همه مرهم گذاری کرده نخواهند توانست. از جانبی هم افغانستان در دامنه های عبور تکامل اجتماعی خودش قرار گرفته است –راهی که اروپائیان چندین دهه پیش آن را پیموده اند و اکنون از مزایای  قربانی های نسل های گذشتۀ شان بهره کشی می کنند و زنده گی دارند. افغانستان نیز اکنون در همان مسیری قرار گرفته است که باید بپیماید و توقف در این راه مجاز نیست و بدبختی های بیشمار دیگر را به بار می آورد. افغانستانی که امروز در منطقه در زیر فشار مصایب و چرخش هایی که پیامدناگواری هایش در این سه دهه حیران کننده بوده است، نفس می کشد، باید با مدیریت خوب رهبری شود. رهبران این کشور باید بدانند که بازگشت از داعیه مصلحت و مدارا ، شیرازۀ نیم بندی را که سیزده سال گذشته در این سرزمین پایه گذاری شده است، نابود می کند و سودش را نیز کسانی می بینند که در آنسوی سرحد برای بدبختی و ویرانی ما کمین


شتاب در اعلان نتایج، افغانستان را به جنگ می کشاند

پاکستانی ها برای خود شان سازنده گی و برای ما ویرانی می خواهند

کی ها روز شهید را به استهزا گرفتند

نخست توافق سیاسی، پس از آن اعلان نتایج3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

به جواب خبر آرمان ملى: در وزارت تجارت و صنایع افغانستان هیچ کسی به اساس روابط قومی و سیاسی مقرر نگردیده است

روزنامه آرمان ملی در شماره (یک صدو دهم) مورخ هشتم سنبله به روز چهارشنبه سال روان مطلب را تحت عنوان ( شماری از افراد وابسته به وزیر تجارت در پست های بلند این وزارت مقرر شده اند بیشتر این افراد از وابسته به حزب افغان ملت اند.) به نشر سپرده بودند.

جلالتماب وزیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان سالها برای نهادینه شدن دیموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرده اند. شخصیت و علمیت شان برای تمامی مردم افغانستان واضع و اشکار است که ایشان یک شخصیت ملی و دیموکرات است به قوم پرستی و سمت گرایی باورمند نیست حتی از آنها نفرت دارند و آنقدرشخصیت خورد هم ندارند که در مقرری ها مسایل قومی، لسانی، منطقی و سیاسی را مدنظر بگیرند و مقرری های که به سطح روسا میشود از طریق MCPصورت میگیرد. مطلب نشر شده روزنامه آرمان ملی و با توجه به اصول ژورنالیزم که این روزنامه در نام خود کلمه ملی را دارد و ملی به مفهوم اینست که مربوط تمامی مردم افغانستان است، در حال این موضوع را به نشر میسپارند که دست اندرکاران این روزنامه حتی با ما در مورد تماس نگرفته اند و اصول ژورنالیزم این حکم میکند که هر موضوع که نشر میشود باید در آن اصل توازن و بی طرفی در نظر گرفته شود که روزنامه آرمان ملی چنین نکرده اند. دیگر این که روزنامه آرمان ملی درین مطلب که نشر کرده اند.

یاد اور شده اند که ذریعه یک خط این موضوع به آنها ارسال گردیده است. و بدون اینکه طرف دیگر قضیه در میان باشد به نشر سپرده اند. دوم اینکه در مطلب نشر شده امده است که این موضوع توسط یک خط به ایشان رسیده است و روزنامه آرمان ملی انرا در صفحه اول روزنامه، آن هم با خط درشت و با فونت بزرگ به نشر رسانیده است که کار معقول به نظر نمی رسد. به هر حال می خواهم در مورد نام های کسانی که در مطلب نشر شده اند کمی روشنی بدهم.

محترم مزمل شینواری که فعلا به حیث معین تجارتی ایفای وظیفه میکنند در زمانی محترم وحیداله شهرانی که وزیر تجارت و صنایع بود در آن زمان به حیث رئیس تجارت بین المللی ایفای وظیفه می نمود نامبرده یک شخص لایق کار فهم و در کارهای خود یک شخص مبتکر و شایسته بوده به همین منظور برا یش ارتقا داده شده است.

محترم میروس احمدزی قبل از اینکه به حیث رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع مقرر شوند در کمیسیون اصلاحات اداری ایفای وظیفه میکرد و معاش دالری داشت و همچنان معاون حزب افغان ملت نیست.

محترم ځاځی با وزیر تجارت و صنایع افغانستان هیچ نوع رابطه حزبی ندارد و قبل از اینکه در وزارت وظیفه بگیرد هیچ شناختی با وزیر نداشت بعد ازینکه به وزارت امد با ایشان معرفی گردید.

به همین قسم محترم جاوید قبل از آمدن محترم احدی صاحب به وزارت تجارت و صنایع رئیس ایپا بود که فعلا آتشه تجارتی است و همرای وزیر هیچ نوع روابط قومی و سیاسی ندارد.

محترم سلام منیر که از جمله سابقه ترین کارمندان وزارت است و تقریبآ 03 سال میشود که در وزارت تجارت و صنایع کارمیکند و ایشان هم در چین به حیث آتشه تجارتی ایفای وظیفه نموده است که هیچ نوع روابط با وزیر ندارد.

محترم منیر یوسفزی که تفریبآ 51 سال میشود در وزارت تجارت و صنایع کار میکند و ایشان هم با وزیر صاحب هیچ نوع روابط ندارد. در نهایت محترم پامیر پتنگ که هیچ نوع روابط با وزیر صاحب ندارد و تمامی روسای که در وزارت مقرر گردیده اند به سویه لیسانس و ماستر بوده و از یک پروسه بسیار شفاف و نظر به لیاقت خود شان از طریق MCPمقرر میشوند هیچ نوع روابط درین پروسه مدنظر گرفته نمیشود تمامی مقرری ها به اساس شایسته گی و داشتن لیاقت صورت میگیرد.

برای براورده شدن آرمان والای مردم افغانستان در مورد دیموکراسی و ازادی بیان باید مولفه های ازادی بیان که اصل بی طرفی و توازن است در رسانه ها باید مراعات گردد.

 


صفحه اخبار

وزیر امورخارجه: مراسم تحلیف، ده روز بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات برگزار می گردد

2014-Sep-16 ||  آرمان ملي

ضراراحمد مقبل عثمانی وزیر امور خارجه در حاشیه مراسم توزیع تصدیق نامه ها به کارمندان جدید الشمول این وزارت اظهار داشت که تاریخ دقیق مراسم تحلیف بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات معلوم خواهد گردید. و ممکن است مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده، ده روز بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات برگزارشود. به گزارشخبرنگار آرمان ملی وزیر امور خارجه کشور در حاشیه مراسم توزیع تصدیق نامه ها به کارمندان جدید الشمول این وزارت اظهار داشت که تاریخ دقیق مر...

اصلاحــــــــــات و همگرایی: مذاکرات عبدالله و غنی دیروز پس رفت داشت

2014-Sep-16 ||  آرمان ملي

تحول و تداوم: مذاکـــرات نتیجه می دهــــد احمد سعیدی: اگر مثلث تقلب نتیجه را اعلان کند، قیام های مردمی در کشور آغاز می شود اگر مثلث تقلب نتیجه را اعلان کند، قیام های مردمی در کشور آغاز می شود در مذاکرات و گفتگو میان دسته های انتخاباتی نه تنها پیشرفت صورت نگرفته است، بل پس رفت نیز داشته است. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، مذاکرات دو نامزد که دیروز در سفارت امریکا انجام یافت و خوشبینی هایی وجود داشت که توافق نهایی صورت می گیرد، اما پس ا...

قیام هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای مردمی بر ضد طالبان آغاز شد

2014-Sep-16 ||  آرمان ملي

مقام های امنیتی شمال افغانستان گفته اند که صدها نفر در ولایت جوزجان بدون هیچ توقع و درنظرداشتی از دولت، مسلح شده اند و با طالبان می جنگند. فقیر محمد جوزجانی فرمانده پولیسجوزجان می گوید: ولسوالی های آقچه، خماب، قرقین و خواجه دوکوه ولایت جوزجان، بر علیه طالبان جنگ را شروع کرده اند. به گفتۀجوزجانی شمار نیروهای مردمی بیش از 400 تن است و بدون هیچ امتیاز از دولت مشغول نبرد با طالبان هستند. در پی تشدید ناامنی ها در شمال و گسترش دامنه فعالیت طا...

وزرای امنیتی:مطمئن هستیم که سازمان دهنده جنگ هلمند پاکستان است

2014-Sep-16 ||  آرمان ملي

وزرای امنیتی گفتند: طالبان و حامیان داخلی و خارجی شان در سال جاری تمامی تلاش های خود را به خرج دادند تا یک جغرافیای مستقل در افغانستان ایجاد کرده و برخی شاهراه‌های کشور را مسدود کنند؛ اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند و این "خواب را به گور" برده اند. سه مقام امنیتی افغانستان در ارتباط به چالش های امنیتی در کشور و اقدامات مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند دیروزبه مجلس سنا فرا خوانده شدند. این مقام‌ها با آنکه سال جاری را بر...

احمد سعیدی: دولت در حل مشکل مـــــــــــــــــــــــــرزی، صادق نیست

2014-Sep-15 ||  آرمان ملي

نظامیان پاکستانی به حفر خندق در 480 کیلومتر سرحد اقدام کردند. این اقدام حکومت پاکستان با واکنش تند پارلمان افغانستان و تحلیلگران مسایل سیاسی روبه رو شد. احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی گفت: دولت افغانستان در موضوع مشکل مرزی، صادق نیست. اگر صادقانه برخورد می کرد دیگر نیاز به تشکیل هیأت نبود، بل طی نامه ای به شورای امنیت ملل متحد با استناد، مدارک و شواهد این دعوا را طرح می کرد سپس شورای امنیت وظیفه داشت تا این مشکل را حل نماید. وی افزود: تشک...

بیم و امید از مذاکــــــــــــــــــــــرات و گفتگو میان دسته های انتخاباتی

2014-Sep-15 ||  آرمان ملي

هردو نامزد در تلاش اند تا راه حلی برای جنجال های انتخاباتی در یابند. به گزارش خبرنگار آرمان ملی، دیروز داکتر عبدالله و داکتر احمدزی در دو نوبت با هم دیدار و گفتگو داشتند، در نوبت اول که در سفارت امریکا انجام یافت نتیجه ی را در قبال نداشت و نتیجه دور دوم ملاقات و گفتگوی هردو نامزد تا نوشتن متن این خبر روش نگردید. در گزارش آمده است که در مورد صلاحیت های رئیس اجرایی مشکل تا اندازه یی حل شد اما در رابطه به تعیین مقامات عالی رتبه اختلاف میان ...

یک سر دستۀ بزرگ آدم ربایان، بازداشت گردید

2014-Sep-15 ||  آرمان ملي

ریاست عمومی امنیت ملی روز گذشته فردی را بازداشت کرد که چندین شبکه بزرگ آدم‌ربایی و دزدی‌های مسلحانه را رهبری می‌کرد. حسیب صدیقی، سخنگوی امنیت ملی دیروز به خبرنگاران در کابل گفت، این فرد در اثر عملیاتی بزرگ و ویژه که ۳۶ ساعت طول کشید، در ساحه حوزه پنجم امنیتی با دو نفر از همراهانش بازداشت شده است. فرد بازداشت شده رئیس خدایداد نام دارد و امنیت ملی‌می‌گوید که او در ولایت‌های مختلف افغانستان با هویت‌های مختلف رفت و آمد می&...

شصت درصد تصمیم های رئیس جمهور شخصی بوده است

2014-Sep-15 ||  آرمان ملي

در این روز ها آرام آرام مسؤولیت های حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور پایان می یابد، گفته می شود که وی در این مدت بیشتر شخصی کار کرده است. داوود مرادیان رئیس مؤسسۀ مطالعات استراتیژیک افغانستان به شبکه اطلاع رسانی افغانستان گفته است که قانون، صلاحیت بیش از اندازه به رئیس جمهور داده است. برای درک رئیس جمهور باید شرایط محیط، منطقه و جهان را درک کرد. در طول این 13 سال جامعه جهانی و دیگر بازیگران سیاسی اشتباه های زیادی را در افغانستان مرتکب شدند. ...

Previous   ||   Next