خبر خوش براي افغانستان !

 

هند و چين  دو کشور بزرگ منطقه و جهان اند. چين حالا دومين اقتصاد دنيا را دارد در حالي که هندوستان با سرعت زياد در حال توسعه مي باشد و در عين حال، بزرگترين دمکراسي جهان را نيز دارد و در سياست هاي منطقوي، هردو کشور اثر گذار مي‌باشند.

اين دو کشور با افغانستان روابط بسيار دوستانه دارند چنانچه هندوستان تا کنون در مرحله جديد براي مردم افغانستان صد ها ميليون دالر کمک کرده است و اين روند هنوز ادامه دارد.

به تازه گي ها نخست وزير هند به جنوب چين سفر کرده و در آن جا با رييس جمهوري آن کشور ديدار و گفت‌و‌گونموده است. در اين گفت‌و‌گوها ضمن اين که براي رسيده‌گي به امور ذات البيني دوکشور صورت گرفته است، به مسأله افغانستان نيز پرداخته شده و هردو کشور توافق کرده اند تا به منظور کمک به مردم افغانستان و منافع اقتصادي هر سه جانب، دست به سرمايه گذاري هاي مشترک در بخش هاي اقتصادي افغانستان بزنند.

اين توافق زماني صورت مي گيرد که چين قرار بود در پروژة استخراج معدن مس عينک سرمايه گذاري کند که به دلايلي تا هنوز عملي نشده است.

توافقات جديد ميان رهبران کشور هاي هند و چين از هر منظري براي مردم و کشور ما داراي اهميت فراواني مي باشد. کشور ما در سال‌هاي اخير بنابر گسترده تر شدن دامنة بد امني در شهر هاي مختلف کشور، مواجه به کمي رشد اقتصادي و کم شدن سرمايه گذاري هاي خارجي مواجه شده و اين کار مي تواند در دراز مدت، ما را گرفتار مشکلات فراواني بسازد.

اما حالا که جمهوري چين و هند هردو توافق کرده اند تا مشترکاً در برنامه هاي اقتصادي افغانستان سرمايه گذاري کنند، اين توافق براي ما خيلي با ارزش است.

به نظر ما بايد دولت از اين تحول استفاده نهايي نموده و سياست هاي خويش را در اين راستا طوري به پيش ببرد که بتواند از اين توافق سهم برازنده به دست آرد و اين تلاش هردو کشور را در جهت توسعه اقتصادي ما به کار گيرد.

سرمايه گذاري در استخراج معادن مس، آهن و نفت وگاز، مواردي هستند که بايد هر چه زودتر در آن ها سرمايه گذاري شود. اين سرمايه گذاري، اين امکان را ميسر مي سازد تا هزاران تن از شهروندان افغانستان به کار واشتغال دست يابند و از جانبي، سرمايه گذاري در اين بخش ها عوايد سرشاري را دربدنة اقتصاد جنگ زدة ما تزريق کند  که اين کار بنوبة خود زمينه ساز توسعه افغانستان، آبادي و پيشرفت ما مي گردد.

همچنان هردو کشور توافق کرده اند تا در راستاي مبارزه با تروريزم نيز باهم و با افغانستان همکاري کنند، چيزي که براي تأمين ثبات و امنيت افغانستان نيز مي تواند اثر گذار باشد.

ما توافق دو کشور را سرآغاز يک تحول و انکشاف جديدي در منطقه مي دانيم و باورداريم که هر چند پاکستاني ها شايد براي ناکام ساختن اين برنامه تلاش کنند؛ اگر ما بيدار تر و هوشيار تر عمل نکنيم، شايد اين کشور دست به اقدامات پنهاني اي نيز بزند تا جنگ در افغانستان دامنه دار گردد.

ما باور داريم که اگر جمهوري مردم چين بتواند پاکستان را براي مشارکت مشابه در منطقه بکشاند، شايد روند برچيدن بساط جنگ نيز در افغانستان، سرعت گيرد و اين کار بهار شکوفايي منطقه را خواهد آورد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید