امضاي تفاهمنامه ميان وزارت تجارت و انرژي و آب

 

تفاهمنامه ايجاد نماينده‌گي به منظور صدور جوازهاي سکتوري تحت يک چتر واحد ميان وزارت تجارت وصنايع و وزارت انرژي و آب به امضا رسيد.

بر بنياد اين تفاهمنامه، وزارت انرژي و آب يک نماينده به هدف همآهنگي صدور جوازهاي خدمات انرژي به رياست ثبت مرکزي و مالکيت هاي فکري وزارت تجارت و صنايع معرفي نموده و رياست متذکره مکلف است دفتر کار مناسب را براي نماينده آن فراهم نمايند.

همچنان، براساس حکم مقام عالي رياست جمهوري، تمام وزارت خانه ها و رياست هاي مستقل که جواز تشبث ارايه مي نمايند مکلف اند به هدف توزيع جوازها زير چتر واحد يک نماينده به رياست ثبت مرکزي و مالکيت هاي فکري وزارت صنعت وتجارت معرفي نمايند.

اين تفاهمنامه از سوي طارق احمد سرفراز رييس رياست عمومي ثبت مرکزي و مالکيت هاي فکري اين وزارت و انجينير محمدگل خلمي معين انرژي وزارت انرژي و آب به امضاء رسيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید