جعل شناسنامه ها شفافیت انتخابات را تهدید می کند

در حالي که کارزار ثبت نام رأي دهنده‌گان در سراسر کشور به کندي ادامه دارد، گزارش‌هايي در دست است که در بسياري از مناطق، روند توزيع شناسنامه‌هاي جعلي نيز بازار گرمي دارد و اين نشانة خوبي براي انتخابات پارلماني و شورا هاي ولسوالي ها نيست.

گزارش ها حاکيست، شناسنامه‌هاي جعلي در ولايت، فارياب، فراه، ننگرهار و کابل ديده شده است و حتي رييس عمومي ثبت احوال نفوس و توزيع شناسنامه هاي برقي نيز اين موضوع را تأييد کرده اند.

گفته شده است مقامات در کابل گفته اند که نهاد هاي امنيتي، در اين خصوص بيکار نمانده اند و طي روز هاي گذشته، شماري از جعل کاران را در مرکز گرفتار و به پنجة قانون سپرده اند.

در عين حال، گفته مي شود که کانديدا هاي قدرت مند و ديگر زورمندان در کار جعل شناسنامه در برخي ولايت ها دخيل هستند و اين امر سبب شده است تا نگراني هاي مردم و نهاد هاي جامعه مدني را افزايش بدهد.

مشارکت زورمندان ولايت‌ها در کار جعل شناسنامه‌ها، که ديگر مورد تأييد مقامات دولتي قرار گرفته است، هشداري است براي کساني که در مورد سلامت انتخابات پارلماني و شورا هاي ولسوالي ها ترديد دارند.

حالا نگراني اين است که اگر اين روند توزيع و جعل شناسنامه‌ها همچنان ادامه يابد، به اين معناست که نبايد انتظار انتخاباتي شفاف و سالم را داشت و در نتيجه، بار ديگر افراد ناسالم، زورمند و ناشايسته، وارد اين کار زار مي شوند و معلوم است که زور و ثروت آنان در اين روند کار ساز بوده و آن ها به پارلمان و شورا هاي ولايتي و ولسوالي ها راه مي يابند که در اين صورت، پارلمان آينده نيز پارلماني پاک نخواهد بود.

اکنون در آغاز مرحله ثبت نام رأي دهنده گان قرار داريم، بايد اين نکته مورد توجه حکومت باشد که تأمين امنيت مراکز رأي دهي که در معرض تهديدات جدي قرار دارند و ديگر مراکز، امري بسيار ضروري مي باشد.

از ياد نبريم که دشمن، نقاط ضعف کار نهاد هاي امنيتي را در اين مورد جستجو مي کند و از همان مجرا وارد عمل مي شود و به اين مراکز ضربه مي زند که پي آمد هاي ناگوار آن، ايجاد رعب و هراس در ميان مردم است و اين کار ميزان مشارکت مردم را به نازلترين سطح مي تواند برساند که در فرجام مشروعيت انتخابات را زير سوال مي برد.

اين موضوع نيز در ميان گزارش‌هايي است که در اين روزها به دست آمده است و مردم توقع دارند تا حکومت اين مسأله را جدي بگيرد.

در حالي که مشروعيت انتخابات در گرو مشارکت گسترده و مليوني مردم نهفته است، بي علاقه گي مردم در اين امر، هشداري است که بايد مد نظر باشد و سعي شود تا از طريق عملکرد هاي سنجيده شده از سوي نهاد هاي امنيتي و دفاعي و کشفي، به مردم اطمينان داده شود.

يک بار ديگر بايد اذعان کنيم که تبليغات مراجع مسؤول نيز در مورد اهميت انتخابات، بايد همچنان با جديت ادامه يابد تا همة اين مسايل دست به دست هم بدهند و ما در آينده، انتخابات خوبي که براي سلامتي نظام تأثيرگذار است، داشته باشيم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید