وعده هاي رييس جمهور به خانواده هاي خبرنگاران شهيد

 

خانواده هاي 9 تن از خبرنگاراني که در جريان حملة انتحاري دهم ثور در کابل به شهادت رسيدند و دو تن ديگري که در هفتة گذشته در ولايت هاي قندهار و خوست شهيد شدند، با رييس جمهور غني ديدار کردند.

در اين ديدار عطاالله حنانزي و ميروس خان به نماينده گي از خانواده هاي شهدا صحبت کردند.

همچنان آقاي فهيم دشتي رييس اجرايي اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان به نماينده گي از فدراسيون نهاد هاي ژورناليستان و رسانه ها، تلاش هايي را که در يک هفتة گذشته با هدف کمک رساني به خانواده هاي يازده تن از شهدا و پنج تن از مجروحان حادثة دهم ثور، صورت گرفته، شرح داد.

آقاي دشتي ضمن اين که از کمک هاي عاجل حکومت به خانواده هاي شهداي اخير و کمک شخصي رييس جمهور به خانواده هاي آنان سپاسگزاري کرد، در خواست هاي فدراسيون نهاد هاي ژورناليستان و رسانه ها را، به شرح ذيل، به رييس جمهور ارائه نمود:

– ايجاد ميکانيزمي که بر بنياد آن کمک هاي دوامدار به خانواده هاي شهداي رسانه يي، صورت گرفته بتواند.

– دعوت از خانواده هاي تمامي خبرنگاراني که در 17 سال گذشته، در افغانستان به شهادت رسيده اند و ديدار آنان با رييس جمهور به منظور رسيده گي به مشکلات شان.

– اعطاي زمين به شهداي رسانه يي.

– شريک ساختن جزئيات تحقيقات نهاد هاي امنيتي در مورد حملة دهم ثور و حمله بر جان عبدالمنان ارغند در کندهار و احمد شاه در خوست.

دشتي همچنان از کمک هايي که شماري از افراد خيرخواه به خانواده هاي شهداي دهم ثور انجام داده اند ياد آوري و سپاسگزاري نمود و از رييس جمهور خواست که به احمد شاه فيضي که در دهم ثور زخم برداشته و وضعيت صحي اش نگران کننده است، توجه جدي صورت گيرد.  رييس جمهور غني ضمن ابراز تسليت به خانواده هاي شهدا، وعده داد که تا زمان ايجاد يک ميکانيزم براي کمک دوامدار به خانواده هاي شهداي رسانه يي، از پول شخصي خود به آنها کمک خواهد کرد.

رييس جمهور همچنان بر فعال شدن فوري صندوق حمايت از خبرنگاران تأکيد نموده، گفت که براي جلب کمک به اين صندوق با سفراي کشور هاي خارجي مقيم افغانستان، صحبت کرده است. در همين حال وقتي از سوي نماينده گان فدارسيون معلومات داده شد که صندوق کاملاً آماده است ورييس جمهور وعده کرد که هفتة بعد با رهبري صندوق ملاقات کرده و جلب عملي کمک مالي به صندوق را آغاز خواهد کرد.

رييس جمهور همچنان وعده کرد که براي پيگيري قضاياي قتل ارغند در کندهار و احمد شاه در خوست، دستور اکيد خواهد داد و جزئيات بررسي ها در اين زمينه به زودي با رسانه ها و خانواده هاي آنان شريک ساخته خواهد شد.

رييس جمهور همچنان از تلاش هاي فدراسيون و نهاد هاي امنيتي براي جستجو و دنبال کردن راه هايي که امنيت و مصونيت خبرنگاران راتأمين کند، تقدير کرده و وعده سپرد که به نهاد هاي امنيتي در اين زمينه دستورات بيشتري خواهد داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید