بشیر احمد بیژن: اشرف غني و عبدالله مسؤول بحران‌هاي قومي هستند

 

توزيع شناسنامة برقي و مخالفت با آن در اين روزها بحث هاي جدي را در مجالس  رسمي دولت و نهادهاي مدني باعث شده هاست.

عبداللطيف پدرام و شمار ديگر اعضا مجلس روزگذشته در مجلس نماينده گان رسماً مخالفت خويش را بيان داشتند.

از سوي هم، آگاهان مي‌گويند که توزيع شناسنامه هاي برقي باعث شکاف هاي قومي و اجتماعي در افغانستان مي شود؛ چون اکثر مردم، با درج کلمه «افغان» در شناسنامه هاي برقي مخالف اند.

بشير بيژن؛ آگاه مسايل سياسي در مورد شناسنامه هاي برقي، گفت که آقاي غني و آقاي عبدالله به همراه دار و دستة شان در حقيقت مسؤول بحران و تنش هاي قومي در افغانستان هستند؛ نه عامل وفاق ملي؛ چون يک ديد واحد نسبت به مسايل ملي ندارند.

وي با بيان اين که رهبران حکومت افغانستان در طول هفده سال پسين باعث افزايش بحران در افغانستان شده اند، نه آباداني کشور، افزود طي ساليان متمادي، حلقات معين در رابطه با شکاف هاي قومي و اجتماعي که اکنون وجود دارد، کار کرده اند و آقاي غني با اقدام به توزيع شناسنامه هاي برقي، اين شکاف ها را عميق تر خواهد کرد.

بيژن با اشاره به اين که تصميم آقاي غني، يکجانبه و بدون در نظرداشت مسايل ملي مي باشد، تأکيد کرد که اين اقدام دقيقاٌ اراده اي براي عميق کردن تنش هاي قومي و افزايش شکاف هاي اجتماعي در افغانستان است.

بر اساس ديده‌گاه هاي اين آگاه سياسي، بزرگترين بحران در افغانستان، نبود يک ديده‌گاه واحد در مسايل ملي بين سياسيون و رهبران حکومت در طول چند سال اخير بوده است.

وي خاطرنشان کرد: تا وقتي که ما در افغانستان به يک ديده‌گاه واحد نسبت به مسايل ملي نه رسيم، کشور ما از بحران نجات نخواهد يافت.

لياقت‌علي اميني؛ استاد دانشگاه نيز در مورد توزيع شناسنامه هاي برقي ديد مشابه با بيژن دارد.

وي گفت، توزيع شناسنامه هاي برقي يک موضوع مهم ملي مي باشد. يک شخص و يا يک گروه نمي‌تواند در اين مورد تصميم بگيرد و اگر در شناسنامه هاي برقي تغييرات نيايد و توزيع صورت بگيرد، باعث افزايش تنش هاي قومي در افغانستان خواهد شد، در آن صورت آقاي غني بايد پاسخگو باشد.

وي تأکيد کرد که پيش از آغاز روند توزيع، بايد تفاهم همگانى، وفاق ملي، اقناع عمومي و اعتماد سازي كامل صورت مي‌گرفت؛ چون توزيع عجولانه‌ شناسنامه‌هاي برقي سبب زيان وحدت ملي و رويارويي اقوام مي‌شود و خلاف مصالح عامه است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید