درگيري لفظي محقق و حکمتيار

 

گزارش هايي وجود دارد که در ديدار رييس جمهور غني با بزرگان و نماينده گان سياسي در ارگ که روزگذشته صورت گرفت، حاجي محمد محقق و گلبدين حکمتيار بخاطر توزيع شناسنامة برقي، درگيري لفظي داشته اند. گزارش ها حاکيست، زماني که معاون دوم رياست اجراييه محمد محقق بر سر توزيع شناسنامه هاي برقي به رييس جمهور انتقادهاي تندي را وارد کرد، بلافاصله پس از آن، گلبدين حکمتيار موضع گيري نموده و به محمد محقق هشدار داد که ديگر زمان زورگويي گذشته و درباره توزيع شناسنامه هاي الکترونيکي از موضع رييس جمهور حمايت کرد. همچنين پس از اظهارات رهبر حزب اسلامي، محمد محقق و حکمتيار روبروي هم قرار گرفته و دشنام‌هاي سختي به همديگر دادند که در نتيجه، محقق جلسه را تحريم نموده و گفت: اينجا رهبران جهادي جمع نشده اند بلکه تاجران جهادي جمع شده است و با عصبانيت شديد جلسه را ترک کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید