ايران بر کتاب هاي ناشران افغان ماليات زياد وضع کرد

 

در 17 سال گذشته، صدها کانتينر مملو از کتاب از ايران به افغانستان آمد. نه ناظري وجود داشت تا بر اين حجم از کتاب ها نظارت کند و نه ماليات کمرشکني بر آن وضع شد تا واردکننده‌گان را به ستوه آورد. البته در يکي دو واقعه، لشکر جهل، کتاب هاي چاپ ايران را در نيمروز، به رودخانه ريختند و ديگر مانع خاصي در برابر عرضه و فروش کتاب هاي چاپ ايران در افغانستان، وجود نداشته است؛ اما در طرف ديگر، کمتر سالي را سراغ داريم که ناشران افغانستاني براي فروش و معرفي کتاب هاي شان در نمايشگاه بين المللي کتاب تهران، با هفت خان رستم روبرو نشده باشند. امسال هم کتاب هاي افغانستان که قرار بود در نمايشگاه کتاب تهران عرضه شود، در گمرک ايران با مشکل روبرو شد و تا روزهاي پاياني نمايشگاه کتاب تهران، در همانجا باقي ماند. بعيد هم نيست که هر سال اين روند، عمدي باشد.

گفته مي شود مقامات در ايران روز پنجشنبه زماني مرخصي کتاب‌هاي ناشران افغان را از گمرک آن کشور صادر کردند که پروسه نمايشگاه کتاب در آن کشور به پايان رسيده بود.

اين درحاليست که در نمايشگاه هاي کتاب افغانستان، ناشران و فروشندگان ايراني، حرف اول را مي زنند و بازار کتاب افغانستان را تسخير کرده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید