درماه مبارک رمضان بينوايان و نيازمندان را دستگيري کنيم !

 

فردا به احتمال زياد، روز اول ماه مبارک رمضان است؛ ماهي که در آن خداوند در هاي رحمت و مغفرت خويش را به روي بنده گان خويش مي گشايد و ماهي است که در آن کلام الله مجيد بر پيامبر بازپسين نازل گرديده است.

امسال ماه مبارک رمضان زماني فرا مي رسد که بدبختي هاي بزرگي هنوز در کشور دامنگير ماست؛ جنگ ادامه دارد و هرروز شهروندان بيگناه ما کشته مي شوند، آبادي هاي ما بدست مزدوران بيگانه  ويران مي شود و پنجاه در صد مردم ما بر بنياد سنجش هاي تازه زير خط فقر زنده گي مي کنند.

اين ها همه مؤلفه هاي بدبختي ماست ولي اين ها سبب شده نمي تواند که در اين ماه به دستورات الهي و فرايضش عمل نکنيم و از فيض درياوار آن مستفيد نگرديم.

آري، در حال حاضر نيمي از مردم ما در زير خط فقر زنده گي مي کنند. اين نشانه آن است که بخش عظيمي از مردم ما به دستگيري و کمک‌هاي ما نيازمند هستند  و در چنين حالتي، رسيده‌گي به آن ها وظيفه انساني و اسلامي همه ما مي‌باشد.

مسلمان خوب کسي است که در اين ماه مبارک و پر از فضيلت، ضمن به جاي آوردن طاعات و عبادات خويش به درگاه خداوندي، به موازين و اصولي که دين مبين اسلام و پيامبر اکرم(ص) آن را مشخص کرده است، پابند بمانيم و بر طبق آن انسانيت و مسلمان بودن مان را نيز ثابت کنيم.

روزه ماه مبارک رمضان يکي از فرايض دين مبين ما مي باشد و مسلمان بايد در اين ماه ضمن اين که در ساعاتي مشخص از خوردن و آشاميدن خودداري مي کند، گناه نبايد بکند، به کسي ظلم نکند، حق مردم را تصاحب نکند، به اعمال زشت و کبيره مبادرت نورزد و در راه دستگيري بينوايان و فقيران و نيازمندان پيشتاز باشد، اين است اصول روزه براي مسلمان.

پس ضرور است که در هر کسب و کار و پيشه يي که هستيم، براي اجراي اين اوامر و عملي کردن اين موازين واصول شايسته و انساني شتاب کنيم تا در روز هايي که ما در خانه چيز هايي براي خوردن و آشاميدن داريم، همسايه هاي مان، همشهري ها و همقريه گي هاي مان نيز براي خوردن و آشاميدن چيزي داشته باشند.

شايسته نيست که وقتي ما در خانه هاي مان نعمات فراواني داريم، در همسايه گي مان خانواده و خانواده هاي فقير و نيازمند باشند و براي سيرکردن فرزندان و کودکان شان چيزي نداشته باشند.

کمک به فقرا و بينوايان در هر زماني وظيفة يک مسلمان است ولي اين کمک در ماه مبارک رمضان شأن و جايگاهي ويژه دارد. سزاوار نيست که ما ناظر درد و مصيبت ديگران در جامعة خويش باشيم. سزاوار نيست که ما شاهد گرسنه‌گي و بيماري و مصيبت‌هاي ديگر همنوعان در دور و بر خويش باشيم در حالي که توانايي کمک رساني و دستگيري ديگران را نيز داريم.

از وظايف دولت است که در اين ماه مبارک، از افزايش نرخ مواد اوليه غذايي درکابل و شهر هاي ديگر جلوگيري کند و نگذارد که انسان هاي سود جو در عرضه اين مواد از سودجويي و اضافه ستاني کار گرفته و بر عليه هموطنان خويش ستم و جفا روا بدارند.

شايد اين کار بهترين کار ممکن در محدوده امکانات دولت باشد ولي اميدواريم که اين امر امسال در کشور تحقق يابد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید