طالبان کافر پروری م یکنند!

بنابـر گزارش تـازه بـازرس ویژه امریـکا در امور بازسـازی افغانسـتان «سـیگار» از اول جنـوری  غیـر نظامـی در 763 مـارچ سـال جـاری، 31تـا  غیـر نظامـی دیگـر 1495افغانسـتان کشـته و زخمـی شـده انـد. بررسـی هـای ایـن نهـاد نشـان مـی دهـد کـه در نتیجـه حمـات انتحـاری، بـم هـای کنـار جـاده و پرتـاب موشـک هـا کـه از سـوی گـروه طالبان صـورت گرفتـه اسـت، بیشـتر غیـر نظامیـان افغانسـتان کشـته و زخمـی شـده انـد.  درصـد مسـؤول کشـته و زخمـی 18ایـن نهـاد، شـدن غیـر نظامیان در افغانسـتان را، بـه نیروهای امنیتـی و دفاعـی حکومـت نسـبت داده اند. ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمان ملـل متحـد «یونامـا» میـزان تلفات غیـر نظامیان در افغانسـتان  درصـد 67را تـکان دهنـده خوانـده اسـت و تلفـات بـه هـراس افگنان چـون طالبـان و داعش نسـبت داده شـده اسـت.

بـا توجـه به ایـن گزارش هـا تلفات غیـر نظامیان در افغانسـتان بسـیار نگـران کننـده اسـت و از عملکـرد گروه طالبـان که خواهـان برپایی امارت اسـامی در کشـور انـد و جنـگ شـان را جهـاد تلقـی مـی کننـد، چنـان معلوم می شـود کـه آنها بـه ریختـن خـون انسـان هـای بـی گنـاه و غیـر  بی اعتنا اسـتند و احسـاس شـرم و ً نظامیان کاما تـرس از خـدا«ج» ندارند. در حالـی کـه قـرآن کریـم کشـتن یک انسـان بی گنـاه را معـادل کشـتن تمـام انسـان هـای جامعه مـی خوانـد، پـس چگونـه و چطـور طالبـان کـه  دغدغـه دینی دارند و شـعار اسـامی سـر ًظاهـرا مـی دهنـد، خـون انسـان هـا را بـه راحتـی مـی ریزاننـد و بـه غیـر نظامیـان کـه در میـان شـان کـودکان و زنـان نیـز انـد، آسـیب مـی رسـانند و قتـل شـان را «جهـاد» تلقـی مـی دارنـد. ایـن وحشـی گری طالبان سـبب شـده اسـت که برخـی از مردمـان جهـان کـه با آموزه هـای دینی آشـنایی ندارنـد بـا دیـن اسـام بدبیـن شـوند و بیزاری شـان را از اسـامی کـه پیغمبر آن رحمت بـرای عالمیان اسـت، ابـراز بدارند.

طالبـان و دیگر گـروه های هـراس افگن تکفیری کـه از سـوی سـازمان هـای اسـتخباراتی حمایت می شـوند، بزرگ تریـن خیانـت و جنایـت را بـه  قابل ً حـق اسـام عزیـز روا داشـته انـد کـه جـدا اندیشـه است. بـه همیـن منظور اسـت کـه برخی از کارشناسـان از گـروه طالبـان بـه عنـوان گـروه کافـر پـرور یـاد مـی کننـد کـه ایـن تلقـی شـان بـا توجـه به عملکـرد و جنایـات طالبـان بسـیار به جا اسـت.

امـروز عملکردهـای غیـر انسـانی و غیر اسـامی گـروه هـای هـراس افگـن تهدیـد جـدی بـرای امنیـت مسـلمانان در کشـورهای اسـامی اسـت و ایـن نشـان مـی دهـد کـه ایـن گروه هـای بـه ظاهر اسـامی، دشـمن مـردم اند و خطر شـان به مراتـب زیانبـار تـر نسـبت به کفـار معاند اسـت. بـا توجـه بـه ایـن ماحظـات، عالمـان دیـن باید نسـبت بـه خـون ریزی بـی گناهان و تلفـات غیر نظامیـان که از سـوی طالبـان انجام می شـود، بی تفـاوت نباشـند و ایـن مسـأله را در خطبـه هـای نمـاز جمعـه و دیگر مجالس دینی بـه نمازگزاران و مسـلمانان بازگـو کنند. امـا متأسـفانه دیـده شـده اسـت کـه برخـی ازخطیبـان و مـا امامـان بـه ایـن موضوع بسـیار مهـم کـه خطـر آن متوجـه دیـن مقـدس اسـام اسـت چنـدان التفاتـی ندارنـد و حتـا زمانـی کـه جاده هـا بـا خـون بـی گناهـان هـم رنگیـن شـود، آن هـا مسـایل دیگـر را در خطبه هـا  ً وموعظه های شـان شـامل می سـازند کـه جـدا قابـل اندیشـه وتأمـل اسـت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید