کشته شدن جنرال پاکستانی در افغانستان؛ لشکرکشی اسلام آباد به افغانستان را آفتابی کرد

نویسنده : مهرالدین مشید

کشـته شـدن شـاهد عزیـز جنـرال پاکسـتانی در افغانسـتان و اظهارات نواز شـریف نخسـت وزیر پیشین این کشور در پیوند تن ۱۵۰بـه صـدور تروریسـتان به هند و کشـته شـدن بیـش از شـهروندان هنـدی بـه وسـیلهء آنـان در حادثـه ممبئی تشـت رسـوایی حکومـت پاکسـتان را بـار دیگر به حیث یـک دولت تروریسـت پـرور و یگانـه حامی تروریزم از بـام به زیر افگند و ثابت سـاخت که پاکسـتان جنـرالان خود در رأس ملیشـه های طالب و داعش را در رکاب بیشـتر از بیست گروه تروریستی به جنگ نیابتی به افغانسـتان و شـماری از این تروریسـتان را برای کشـتار و وحشـت آفرینی به هند می فرسـتد .

چند روز پیش رسـانه های پاکسـتانی گزارش کردند که شـاهد عزیز، از جنرالان ارشـد این کشـور در صفوف گـروه طالبان در افغانستان کشـته شده است. روزنامه تودی پاکسـتانی «گزارش داده اسـت که او از دوسـتان نزدیک جنرال پرویز مشـرف» رییس جمهور پیشـین پاکسـتان بـود. هرچنـد هنوز روشـن نشـده که او چـه زمانـی و در کدام ولایت افغانسـتان، کشـته شـد. گفتـه می شـود کـه او در دوران ریاسـت جمهـوری جنـرال مشـرف، از حمایـت پاکسـتان از امریکا پشـیمان شـده بود و از همین رو به صفوف گروه طالبان پیوسـته بـود. هرچند فرزند شـاهد عزیز، به یک رسـانۀ محلی گزارش هایـی مبنی بر این که پدرش در افغانسـتان کشـته شـده باشـد را رد کرده اسـت. پرویز مشـرف فرمانده پیشین ارتش پاکستان پس از نشر کشته شـدن شاهد عزیز گفته اسـت، عزیز، ریش گذاشته و به سوریه رفته بود و به گفتۀ برخی مردم، او در آن جا کشـته شده اسـت.

سـال در ارتش پاکسـتان خدمت کرد ۳۷این جنرال پاکسـتانی   میلادی بازنشسته شد.۲۰۰۵و در سـال میلادی ۲۰۰۵ او پـس از بازنشسـته گی اش از ارتـش، در نوامبـر از سـوی پرویـز مشـرف، رییس جمهـور پیشـین پاکسـتان،  عنـوان رییـس سـازمان ضـد فسـاد منصوب شـد و پـس از به دوسـال، بنابـر اصـول اخلاقی اسـتعفا داد، زیـرا از او خواسـته شـد تـا همـه پرونده هـای بی نظیر بوتو، نخسـت وزیر پیشـین و آصف علـی زرداری، همسـرش را در نشسـت گفت وگوهای صلـح میـان پرویـز مشـرف و بوتـو، پیـش از تصویـب حکـم توافـق ملـی، ببنـدد. عزیز همچنین کتابـی با عنوان «خاموشـی تـا بـه کجـا» (یه خاموشـی کاها تـک) را نوشـت کـه در آن به افشـای شگفت انگیزی در بارۀ مسـایل خاصی از جمله «جنگ کرگیل» دسـت زد. نواز شـریف نخسـت وزیر پیشـین پاکسـتان، پیش از افشـای کشـته شـدن شـاهد عزیـز، بـه گونـۀ بی پیشـینه یی دسـت به افشـاگری بزرگ زد که صدور تروریسـتان به هند، را از سـوی اسـتخبارات پاکستان افشـا کرد.

او چنـد روز پیـش در یک نشسـت خبری اعلام کـرد: «ما چرا بایـد بـه عده ای تروریسـت اجازه دهیم کـه از مرزها عبور کرده  نفر را به قتل برسـانند. »۱۵۰و آقـای شـریف هم چنـان مدعـی شـده اسـت کـه تعـدادی از گروه هـای تروریسـتی پاکسـتانی، در حمله هـای تروریسـتی  نفـر گردید۱۵۰ممبئـی نقش داشـتند که سـبب کشـته شـدن پس از این رویداد رسـانه های هندی از جمله هندوسـتان تایمز نوشـتند: سـرانجام نواز شـریف اعتـراف کرد پاکسـتان در قتل مردم هند دسـت داشته اسـت.این درحالی است که کارشناسان پاکسـتانی هم به این سـخنان نواز شـریف واکنش نشـان داده و گفتند: «مشـخص اسـت که او در پی تضعیف کشـور و جلب حمایت دشـمنان ما است. شـهباز شـریف رییس حـزب نـواز در واکنش به اظهـارات بالا گفته اسـت: «سـخنان نواز شـریف به درسـتی منتشـر نشـده و متأسـفانه رسـانه ها با تغییر جملات او اقدام به انتشـار کرده اند. چوهدری نثار وزیر داخلۀ پیشـین پاکسـتان نیز انگشـت اتهام را بـه سـمت هند گرفته و گفت که رفتارهـای متناقض هند در خصوص حمله های تروریسـتی ممبئی بزرگ تریـن مانع برای انجام تحقیقات درسـت و قانونی اسـت. انکار مقام های پاکسـتانی از دسـت داشـتن حکومت این کشور در رخدادهـای تروریسـتی در افغانسـتان و هنـد امـر تـازه یی نیسـت. پاکسـتانی ها از یک دسـت تروریسـت صادر می کنند و دسـت دیگـر را بـه عنـوان بری ذمـه بودن حرکـت می دهند. نظامیـان پاکسـتانی دزدان چـراغ بـه دسـت انـد کـه نـه تنهـا دزدی هـای شـان را انـکار می کنند؛ بلکه برعکس با فـرار کردن از حادثـه و فریـاد برآوردهـای «دزد را بگیرید» خاک در چشـم جهانیان می پاشـند.
این افشـاگری ها از سـوی رهبران و مقام های ارشـد این کشـور ثابـت سـاخت که پاکسـتان پایگاه اصلی تروریسـتان می باشـد و ارتـش ایـن کشـور بـه گونـهء مسـتقیم عملیـات گروه های تروریسـتی «طالبـان و داعـش» در افغانسـتان را رهبری می کند. آباد اسـت از سـویی هم از این حقیقت پرده برمی دارد که اسـلام کـه تصمیم های طالبـان را مدیریت می کنند و آی اس آی اسـت کـه فیصلـهء صلح و جنگ را با افغانسـتان اتخـاذ می کند و این کشـور صـادر کنندۀ اصلـی تروریسـتان به تمامی کشـور های منطقه و جهان اسـت. چنان کـه تروریسـتانی پـس از بازداشـت در حادثه هـای تروریسـتی در بریتانیـا، آلمـان و فرانسـه اعتـراف کردند کردند کـه آموزش های تروریسـتی را در خاک پاکسـتان دریافت کرده بودند. پیـش از این سـرتاج عزیز مشـاور امنیـت ملی پاکسـتان نیز از موجودیـت رهبـران طالبـان و حمایت هـای بهداشـتی آنـان از سـوی حکومت این کشـور سـخن گفته بود؛ اما رسـوایی های اخیر اسـلام آباد مبنی بر رهبری جنگ طالبان از سـوی جنرالان این کشـور بی پیشـینه اسـت که سـیمای واقعی مداخله گرانهء  آباد در افغانسـتان را بـه جهانیـان به نمایش نهـاد. این که اسـلام مقام هـای ارشـد امریکایـی بارها از تمویـل و تجهیز و حمایت طالبـان از سـوی اسـتخبارات پاکسـتان سـخن گفته انـد و حتا شـبکهء حقانـی را بازوی ارتش پاکسـتان خواندنـد به همه گان آشـکار است. سـکوت امـا در ایـن میـان آن چـه مسـلم اسـت، امریـکا در برابر پاکسـتان در موجی از هیاهـوی تبلیغاتی برای مـردم جهان و بـه ویـژه ملت افغانسـتان، شـگفت انگیـز اسـت.

آیا منافـع مشـترک غیرقانونی و نامشـروع به دسـت آمده از قاچـاق مـواد مخـدر رابطـه میـان نظامیان پاکسـتانی و امریکایی را بهم بافتـه اسـت که هیـچ یک حاضـر به از دسـت دادن امتیـازات شـان از این ناحیـه نیسـتند و هر کدام با فشـردن دسـت سیاسـت گران و دادن حـق سـکوت بـرای آنـان می خواهنـد در میـان فضـای تنش آلـود میـان کابل ـ اسـام آباد و امریـکا – اسـام آباد به نفـع شـان سـود جویند.آیا مبـارزه با تروریزم ابزاری برای تاراج افغانسـتان اسـت و در ضمـن افزایـش کشـت خشـخاش و پررونـق تـر شـدن کار و بـار مواد مخـدر در واقـع محصول این زد و بنـد خطرنـاک بـه بهـای قربانی کـردن سرنوشـت مـردم افغانسـتان اسـت کـه نتیجـهء آن تبدیل شـدن افغانسـتان اسـت، بـه بسـتر جنـگ اسـتخبارات جهانـی و قاچاقبران بین المللـی مـواد مخدر؟

هـرگاه چنیـن نمی بـود، طالبانـی کـه حکومـت شـان در چند روز سـقوط کـرد و چگونه اسـت که افغانسـتان در گرماگرمی از حضور نیروهای امریکایی به مرکز فعالیت بیشـتر از بیسـت گـروه تروریسـتی بدل شـده اسـت و چگونه آنانـی که فضای افغانسـتان را در کنتـرل دارنـد بـه پرسـش هایی چـون انتقـال تروریسـتان داعش از سـوریه و عراق به افغانستان پاسخ روشن نمی دهنـد تـا کنـون گزارش هـای مسـتند و تصویـری ثبـت آرشـیف رسـانه اسـت که حتـا بـا مداخلۀ سـازمان ملـل ده ها داعشـی از سـوریه از طریق دهلیز هوایی به ترکیه منتقل شـده انـد و ایـن که ایـن تروریسـتان از ترکیه چگونه به کشـورهای دیگـر صادر می شـوند و به وسـیلۀ هواپیماها منتقل می شـوند، هنـوز اطلاعـات کافـی در دسـت نیسـت.

هـرگاه گزارش های انتقـال داعشـیان بـه افغانسـتان دقیـق باشـد، هنـوز روشـن نیسـت که آیا انتقال داعشـیان به وسـیلۀ هواپیماهـا از ترکیه به افغانسـتان صـورت می گیـرد یـا از آن جا به محل هـای دیگری منتقـل می شـوند و از آن طریق وارد افغانسـتان وارد می شـوند. هـرگاه چنیـن اسـت و پس چگونه شـد کـه مقام هـای در این باره سـکوت اختیـار کرده و سـکوت را طوری که لازم اسـت، نمی شکنند. از گفته هـای بـالا معلـوم می شـود که اسـلام آبـاد در هم کاری نزدیـک بـا سـازمان تروریسـتی بین المللـی، از شـرق میانه تا آسـیای صغیر، جنوب آسـیا و آسـیای مرکزی هم دست است و تمامـی فعالیت هـای تروریسـتی در خـاک خـود را بـدون وسوسـه سـازماندهی می کنـد و بـه پیـش می بـرد. بنا بـر این پاکسـتان گرداننـدۀ اصلـی بازی هـای تروریسـتی در منطقه و جهـان اسـت کـه در موجـی از روابـط گسـترده و تنگاتنـگ بـا شـبکه های تروریسـتی بیـن المللـی و دولت هـای حامـی مسـتقیم وغیر مسـتقیم تروریزم، نقش همآهنگ کننده را دارد.

گسـترش جنـگ و ناامنـی در افغانسـتان و افزایـش حضور و فعالیت هـای گروه هـای تروریسـتی در ایـن کشـور پـرده از ایـن حقیقـت بـر مـی دارد که پاکسـتان به حیث دهلیـز اصلی صدور تروریزم به آسـیای میانه، آسـیای جنوبی و شـرق میانه از سـوی حامیـان تروریـزم بین المللی قبول شـده اسـت. این مسـآله برای امریکا روشـن تر از آفتاب اسـت؛ اما با تأسف که ایـن را سـکوت پاسـخ می دهـد؛ کابـل می تواند این سـکوت را بشـکند و به اسـتناد به کشـته شـدن شـاهد در افغانستان به گونـهء رسـمی تجـاوز و مداخلـهء نظامیـان پاکسـتانی برضد مـردم مـا را بـه سـازمان ملـل و شـورای امنیـت یاددهانـی و مطـرح کنـد. جنرالان پاکسـتانی بـا اسـتخدام و بهره بـرداری از اسـلام سیاسـی، به نفع دشـمنان اسـلام با به دسـت آوردن میلیاردهـا دالـر ضربـۀ جبـران ناپذیـری به اسـلام عزیـز وارد کـرد و امـروز بـا اسـتخدام اسـلام افراطـی و سـلفی زیـر نام طالبان، شـبکۀ حقانی، طالبان، لشـکر جنگوی، سـپاه صاحبه، سـپاه محمد، لشـکر طیبه که بیشـتر از هفتاد گروه تروریستی اسـت، بـه بهای ریشـه کندن اسـلام عزیز تا سـطح بـه بحران بـردن فرهنگ و تمدن آن، از آن سـود می برد و گویی جنرالان پاکسـتانی اسـلام را بـه حراج نهـاده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید