چرا موج حمایت از وزیر انرژی و آب و مخالفت با غنی؟

در هفتـه گذشـته مامـوران امنیتـی فـرودگاه کابـل به علـی احمـد عثمانی وزیـر انرژی و آب کـه قرار بود بـه منظـور گشـایش یک پـروژه رهسـپار شـهر مزار شـریف شـود، اجازه نـداد که بـه آن شـهر برود. ایـن ماجـرا یکـی از خبرهـای داغ در شـبکه هـای اجتماعـی بـود و برخـی از کاربـران اشـرف غنـی را شـخص دیکتاتـور و مسـتبد خواندند و نوشـتند که آقـای غنـی بـه نـام دموکراسـی نظـام اسـتبدادی و پولیسـی نـوع اسـتالینی را در کشـور حاکـم سـاخته است. پرسـش ایـن اسـت کـه چـرا اشـرف غنـی در برابر وزیر انرژی و آب چنین رفتار نامناسـب و خشـونت آمیـز دارد و تیـم او تلاش دارد تا وزیـر انرژی و آب را در رسـانه هـا بـد معرفـی دارد و کارکردهایـش را زیر سـوال ببرد؟ آن گونـه کـه برخـی از کارشناسـان در رسـانه هـا نظـر دادنـد، آقـای علی احمـد عثمانـی از لایق ترین مدیـر و کارفهم تریـن وزیران کابینه اسـت.

او که در مؤسسـات ملی و بیـن المللی نیز تجربـه کار را دارد نمـی توانـد در برابـر اسـتدلال هایی کـه در کابینه از سـوی اشـرف غنی در مـورد عملـی شـدن پروژه ها و مسـایل دیگـر صـورت مـی گیـرد و گاهـی پایه و اسـاس علمـی نـدارد، خامـوش بمانـد وبـی تفاوت باشد. ایسـتاده گـی و اسـتدلال وزیـر انـرژی و آب در برابـر برخـی از نظریـات آقـای غنـی که خـودش را جامع الکمـالات مـی خوانـد و فکـر مـی کنـد کلیـد تمـام دانش ها در جیب وی اسـت، سـبب نارضایتی و قهـر و غضـب جلالتمـآب مـی شـود. بـه قول همیـن کاربران شـبکه هـای اجتماعـی، زیر سـوال بردن فهم اشـرف غنـی از نظر تیـم او، توهین بـه وی تلقـی مـی شـود یعنی اگـر در کابینـه جناب ایشـان بگویـد شـیر سـیاه اسـت بایـد همـه بـدون درنـگ بگویند که بلی شـیر سـیاه اسـت!! و اگر خدا ناخواسـته اسـتدلال و مکثـی صـورت بگیـرد آنـگاه ایـن مسـأله دشـمنی بـا آقـای غنـی خواهـد بـود و آنـگاه توطیـه آغاز می شـود.

بـه همیـن منظـور بـود که ابتـدا وزیـر انـرژی و آب را، اعضـای تیـم ارگ در مجلـس نماینـده گان بـه اسـتیضاح مـی کشـانند ولی این دسیسـه با اسـتدلال علمـی و دادن معلومـات آقـای عثمانـی بـه اعضـای مجلس، خنثا می شـود و ارگ نتوانسـت او را سـلب صلاحیـت کند. ـر از حقد و کینـه در برابر ُحـال کـه تیم غنـی دلی  پ وزیـر انـرژی دارد بایـد بـه هـر طریـق ممکـن او را توهیـن کند. اعضـای حلقـه کـه بـه نـام مشـاوران انـد بایـد در رسـانه ها ظاهر شـوند و کارکردهـای عثمانی را زیر سـوال ببرنـد و در امور وزارت انـرژی دخالت کنند. آن عـده از پـروژه هایـی را کـه جنـاب وزیـر بایـد افتتـاح کنـد،  به وی اجـازه داده نمی شـود در چنین مراسـم شـرکت کند. از نظـر برخـی از کاربـران شـبکه هـای اجتماعـی اجـازه نیافتـن عثمانـی بـه شـهر مزارشـریف و حتـا زادگاه خـودش هـرات از همیـن بند توطئـه آب می خورد. بـه همیـن منظـور اسـت کـه پـس از ایـن ماجراهـا، برخـی از کاربـران، کارشناسـان و نماینـده گان مردم در شـورای ملـی، از محمـد اشـرف غنـی بـه عنوان یـک دیکتاتـور و مسـتبد یاد مـی کنند که بـرای یک نظـام مـردم سـالار بـدون شـک قابـل پذیـرش نمی باشد. چنیـن برخوردهـای ناشـی از عقـده سـبب شـد تـا کـه تعـدادی از کاربـران شـبکه هـای اجتماعـی  ًعملکردهـای اشـرف غنـی و تیـم وی را شـدیدا محکـوم کننـد و بگوینـد کـه بـا تمـام قـوت از علی احمـد عثمانـی وزیـر کار فهـم، بـا تجربـه و صـادق کابینـه حمایـت مـی کننـد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید