سفرهای بی ثمر و وعده های بی عمل

 

افغانستان زخم ناسوري است که چهل ساله شد و هنوز هم اين زخم دردناک التيام نيافته است و هر روز بيشتر از گذشته ناسور تر ميگردد. گويي دارويي براي مداواي اين تن دردمند و خون چکان وجود ندارد. جنگ عامل اصلي اين مصيبت است که هردم زخمهاي آن خونينتر ميگردد. در بستر نا آراميهاي جاري دراين کشور که قربانيان ميليوني گرفته است، داعيه صلح امري محال و نا ممکن به نظر ميرسد و تا حال تلاشهايي که در اين راستا انجام شده است، به دلايل گوناگون به شکست انجاميده است.

معضل افغانستان اکنون به يک کشيدهگي اي مبدل شده است که در آن پاي منافع قدرتهاي بزرگ جهاني نيز دخيل ميباشد. افزون بر آن همسايهگان ما نيز در اين کشيدهگي به نحوي کم زياد دخيل اند و از همين روست که اين جنگ را پاياني نيست.

به تازه گي مشاور امنيت ملي افغانستان به پاکستان سفر کرده است. او قصد دارد با مقامامت وهمتاي پاکستاني خود در راستاي حل معضل کنوني افغانستان گفتوگو کند. درست است که براي برقراري صلح در کشور ما بايد با پاکستان گفتوگو شود، زيرا اين کشور با هزار دليل پايش در معضل کنوني کشور ما دخيل است و ادامه جنگ در افغانستان نيز با عملکردهاي پوشيده و آشکار اسلامآباد مرتبط مي باشد.

نکته اصلي در اين است که طرف افغانستان بايد با هشياري در اين معضل با طرفها گفتوگو کند. پاکستان منافع دراز مدت و استراتيژيک در افغانستان دارد و بايد در هر گونه گفتوگو با آن کشور با دقت  صورت گيرد، تا منافع ملي مان را قرباني اميال ديگران نکنيم.

 به نظر اين قلم، به ثمر نرسيدن هرگونه تلاشي در راستاي تأمين صلح در افغانستان به اين نکته مرتبط است که ضمن اين که طرفين به منافع همديگر توجه نکرده اند، معلومات و آگاهيهاي ارايه شده پشت ميز گفتوگوهاي عيني و واقعبينانه نبوده است از اينرو، اين مذاکرات قرباني بيدقتيها در اين خصوص ميگردد.

اگر از اين ديدگاه ارزيابي نمائيم، حرف اول ما به آقاي مشاور امنيت ملي افغانستان اين است که معلومات درستي از وضعيت کنوني بايد هنگام نشستن پشت ميز گفتوگو ها ارائه گردد، معلومات غلط و نادرست براي نشان دادن هر گونه تعلقات حاکميت، ميتواند براي گفتوگوها و به ثمر نشستن آن ناسودمند باشد. افغانستان کشور پيچيده از لحاظ ساختارهاي جامعه شناسي و قومي و اتنيکي دارد. عدم شناخت از اين وضعيت و موقعيت استراتيژيک آن سبب ميشود کشورهاي طامع، درگرداب حوادث اين سرزمين غرق گردند و اين کشور همچنان به شاهراه آرامش و ترقي نرسد و همسايهگان نيز از آن زيانهاي باور نکردني ببينند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید