مذاکره با طالبان بي صلاحيت بي نتيجه است!

 

در جريان هفتة گذشته جنرال نيکلسون فرمانده عمومي نيروهاي بين‌المللي “ناتو” در افغانستان در يک نشست خبري ويديويي با خبرنگاران امريکايي، از تماس‌هاي پنهاني شماري از مقام‌هاي بلند پايه طالبان با حکومت افغانستان خبر داد.

در اين نشست فرمانده ناتو گفت که اين گفت‌وگو‌ها مخفي پيش برده مي‌شود و برخي از سازمان‌هاي بين المللي و مقام‌هاي برخي از کشورها و ديپلومات‌هاي ناتو در اين گفت‌وگوها شامل اند.

اين در حالي است که طالبان فراخوان صلح حکومت افغانستان را رد کرده اندو گفته اند که مذاکره با حکومت در حقيقت تسليمي آنان مي باشد.

در واکنش به اين خبر برخي از آگاهان گفتند که طالبان نه با حکومت مذاکره کرده اند و نه اين گفت‌وگوها در حالي انجام است و اين مذاکرات با آن عده از طالباني صورت گرفته است که آن‌ها صلاحيت تصميم‌گيري ندارند وبا  تفاهم شان جنگ و خشونت در افغانستان پايان نمي‌يابد.

به باورما، طالبان و ديگر هراس افگنان، ابزاري در دست شبکه‌هاي استخباراتي به ويژه دستگاه جاسوسي پاکستان اند و تازماني که نظاميان پاکستاني تصميم نگيرند طالبان اجازه گفت‌وگو را با حکومت افغانستان ندارند.

ممکن است حملات گسترده‌يي را که طالبان در اين شب و روز برضد نيروهاي امنيتي و مردم افغانستان به راه انداخته اند و ديوانه‌وار مردم را به قتل مي‌رسانند به سبب همين مذاکرات به اصطلاح پنهاني برخي از چهره‌هاي طالبان با حکومت است که نظاميان پاکستاني مخالف آن اند و نمي‌خواهند تا عمال شان وارد گفت‌وگو شوند.

در گذشته نيز آن‌عده از طالباني که تمايل به صلح و مذاکرات نشان داده اند از طرف سرويس اطلاعاتي پاکستاني (ISI) يا زنداني شده اند و يا هم ترور گرديده اند.

با توجه به اين ملاحظات، اگر قرار باشد که طالبان به روند صلح بپيوندند، بايد در قدم نخست نظاميان پاکستاني زير فشار شديد قرار گيرند و فشار در آن حدي باشد که آن‌ها مجبور شوند به طالبان اجازه مذاکره را بدهند و به سازماندهي و تجهيز شان نقطه پايان بگذارند.

به همين گونه راه ديگر تمايل طالبان به گفت‌وگو اين است که نيروهاي ملي و بين‌المللي عمليات گسترده و سرنوشت ساز را بر عليه طالبان آغاز کنند و شديداً در سرکوب آن‌ها مبادرت بورزند و رهبران آن‌ها را در داخل افغانستان و يا خاک پاکستان از بين ببرند.

الي زماني که ماشين جنگي هراس افگنان تخريب نشود و طالبان شکست‌هاي پي‌درپي نه‌بينند و به  اصطلاح پوزشان به خاک ماليده نشود بعيد است آن‌ها حاضر به مذاکره گردند.

با اين گفته‌ها، مذاکره با طالبان بي صلاحيت و ر‌ده هاي پاياني، نتيجه لازم نخواهد داشت و در گذشته نيز چنين گفت‌وگوهاي انجام شده است و نکته قابل درنگ اين است که گاهي مقامات حکومت به منظور بي کفايتي‌ها و نا کارآيي‌هاي شان پروژه‌هاي ناکام را پيش مي‌کشند تا مردم را به دست‌آوردهاي کاذب شان اميدوار بسازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید