نگذاريد افغانستان قرباني رقابت‌ها شود

 

احمد سعیدی

اوضاع مسلط در شرايط کنوني بر افغانستان ايجاب مي‌نمايد ، تا زمام‌داران امور سياست متوازن و هم‌گون را نه تنها درقبال کشورهاي همسايه، بلکه اين سياست را در مورد همه کشورها دنبال نموده و به تحقق آن تلاش کنند، زيرا ترجيح دادن به يک يا چند کشور همسايه و منطقه سبب تحرک و مداخله ديگران شده و تيره‌گي روابط و ايجاد مخاصمت‌ها از جانب کشورهاي ناراض براي افغانستان زيان آور است.

دنبال راه‌برد تعرض آميز در عرصه‌هاي مطبوعات‌، اطلاعات و حتا برخوردهاي مسلحانه به نفع افغانستان نيست، بناءًً شرايط کنوني ايجاب مي‌نمايد که از پخش مطالبي که سبب تشنج اوضاع ميان افغانستان، پاکستان، ايران و کشورهاي ديگر مي‌گردد بايد خود داري نموده و هم‌چنان مقام‌هاي عالي رتبه پاکستان، ايران، کشورهاي دور و نزديک ديگر  با پيروي هم‌چون سياست‌ها تشويق و ترغيب گردند و حتا اگر ايجاب نمايد، طي عقد موافقت‌نامه دوجانبه يا چند جانبه اين مسأله مورد تائيد و تصويب قرار گيرد.

جانب افغاني در همه موارد بايد از اصل راهبرد دفاعي در قبال همسايه‌گان و کشورهاي ديگر پيروي نموده و آن‌را به مثابه سياست رسمي حکومت وحدت ملي افغانستان معرفي و قلم‌داد نمايد.

ميان کشورهاي همسايه بايد به امضاي موافقت‌نامه‌هاي دوستي و عدم مداخله نظامي مبادرت ورزيد و آن‌ها را نيز با پيروي از اين امر مهم و ارزنده تشويق و ترغيب نمود، تا به تحقق آن تن در دهند.

عقد هم‌چون موافقه با پاکستان، ايران و ديگر کشورها يک امر مبرم و ضروري پنداشته مي‌شود و اگر اين اقدام هرچه زودتر  صورت گيرد بهترخواهد بود.

تبادله هيأت حسن نيت وانجام مساعي با کشورهاي همسايه و به خصوص با پاکستان و ايران نيز يک امر مهم و درخور اهميت تلقي مي‌گردد که نبايد آن‌را از نظر دور نگه‌داشت.

تأسيس انجمن‌هاي دولتي و مردمي ميان کشورهاي همسايه و به طوراخص با پاکستان، ايران، تاجيکستان، اوزبيکستان و هندوستان نيز قابل غور و بررسي است  که بايد به آن مبادرت ورزيد.

توسعه و گسترش روابط فرهنگي، اقتصادي و تجارتي نيز با استحکام روابط سياسي ميان کشورها منجر مي‌گردد، بناءً براي تحقق همچون اهداف  تدابير عملي تحت اجرأ قرار داده شود.

دولت افغانستان بايد با پاکستان و ايران يک موافقت‌نامه خاص مبني برعدم مداخله در امور يک‌ديگر عقد نموده و در مندرجات آن تأکيد به عمل آيد که طرفين به هيچ عنوان نمي‌توانند مخالفان کشور مقابل را در کشور خود پناه داده و يا زمينه‌ فعاليت‌ها براي آن‌ها مساعد سازند و در اين خصوص ايجاب مي‌نمايد، تا مواد موافقت‌نامه از جانب کميسيون خاص سازمان ملل متحد تحت نظارت قرار داده شود و در صورت عدم تطبيق مندرجات موافقت‌نامه و يا تخطي از احکام آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد محول و طبق منشور سازمان ملل متحد در مورد هم‌چون موارد اجراأت مقتضي به عمل آمده و طي يک قطعنامه خاص غرض تطبيق به جهانيان اعلام گرديده و جلو جانب تخطي کننده را طبق صلاحيت‌هاي خويش گرفته و به اجراأت عملي در زمينه دست زده به آن مبادرت ورزد.

با تائيد از اصل هم‌زيستي مسالمت آميز و پيروي از سياست‌هاي حسن نيت و هم‌جواري پاکستان و ايران با اين امر معتقد گردند، تا در مورد صدور ويزاي اتباع هردو کشور سهولت به وجود آيد و موانعي که همين اکنون در مورد عبور و مرور اتباع هردو کشور وضع گرديده از ميان برداشته شود.

علاوتاً يک جرگه وسيع که متشکل از افراد صاحب نفوذ اين کشور باشند به کابل و اسلام‌آباد و تهران سفر نموده و در مورد بهبود روابط ميان اين کشورها با سران و ساير مقام‌هاي عالي رتبه آن‌ها تماس حاصل نموده و پس از انجام صحبت‌ها و تفاهمات يک فيصله جامع و نافع در جهت بهبود روابط صادر و طرفين را به منظور تطبيق آن تعهد نمايند.

با نظر داشت مطالب فوق ايجاب مي‌نمايد که افغانستان به منظور بقأ و حفظ تماميت ارضي و حاکميت ملي در يک اتحاد نظامي و اقتصادي جهاني شامل گرديده، تا اين شموليت سبب گردد که کشورهاي همسايه از مداخلات آشکار و پنهان خود داري نموده و مجبور به پيروي اصل هم‌زيستي مسالمت آميز و حسن هم‌جواري گردد ـ  البته اين شموليت سبب نگراني کشورهاي همسايه خواهند گرديد که در شرايط موجود چنين شده ، اما افغانستان به جز از آن در شرايط کنوني که فاقد نيــــروي لازم دفـــاعي همه جانبه مي‌باشد چاره ديگر  نخواهد داشت، اميد است مقام‌هاي ارشد حکومت افغانستان با اين طرح و پيشنهاد مسوولانه انديشيده و به اقدامات عملي در زمينه متوصل گردند.

دولت‌هاي افغانستان، ايران و پاکستان با تلاش در جهت رسيدن با يک توافق جامع و گسترده به منظور بهبود روابط و مناسبات مي‌توانند صلح و آسايش همه‌گاني را در منطقه استقرار بخشند که با تحقق اين امر ارزنده و مهم مي‌توانند شهروندان اين کشورها راه سعادت و ترقي همه جانبه را به پيش برده و در صلح و صفا زنده‌گي نمايند.

با پيروي از اين اصل که دولت‌ها در روابط بين المللي خود از تهديد و يا توسل به زورعليه تماميت ارضي، استقلال سياسي و حاکميت ملي به هر شيوه که باشد خودداري نمايند، زيرا عدم پيروي از هم‌چون اصالت‌ها مغاير اصول و منشور سازمان ملل متحد بوده و نبايد از آن عدول نمود.

حکومت وحدت ملي مسأله بازگشت داوطلبانه و مسالمت آميز پنـاهنده‌گان افغانستاني را با درنظرداشت مشکلات موجود مطرح بحث نموده و با يک توافق کلي و جامع با ايران و پاکستان بايد به نتيجه برسد در حالي که نهادهاي دولتي با کشور ايران وجود دارد و در نوشته حاضر تنها نهادهاي دولتي افغانستان در پاکستان معرفي مي‌گردند.

علاوه از سفارت و سه جنرال قونسلگري تعداد (6) نماينده‌گي از وزارت‌هاي تجارت، اطلاعات و فرهنگ، معارف، امور مهاجرين، ترانسپورت و بانک مرکزي نيز سرگرم فعاليت اند و وظايف محولة خويش را تحت سرپرستي جنرال قنسولگري در پشاور انجام مي‌دهند فعال تر شوند بهتر است.

افغانستان از سياست‌هاي که مشکل زا باشند به خصوص در مقابل همسايه‌گان جداً پرهيز کند، دست اندر کاران سياست بايد اين حقيقت را بدانند که در شرايط موجود افغانستان توان آن‌را ندارد که خود را شاه دو شمشيره شمرده به دو دست يا چندين دست شمشير برآرد و بجنگد عملکردهاي ما در سياست و استراتيژي‌هاي عالمانه و عاقلانه مي‌تواند ما را از بدبختي‌هاي موجود نجات دهد.

بايد سياسيون وقوت‌هاي نظامي ما اين حرف را به ذهن خود داشته باشند كه افغانستان مانند شاه دوشمشيره  نه به دوشمشير جنگ كرده مي‌توانند ونه توان آن را دارند بهترين سياست، سياست مدارا و مسالمت آميز با در نظرداشت منافع ملي در مقابل همه کشورها است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید