از آتش بس استقبال مي کنيم!

 

جنگ چهل ساله افغانستان در آستانه روزهاي عيد فطر، شاهد برقراري آتش بسي خواهد بود که ميان دولت کنوني و طالبان شکل مي گيرد. طالبان اعلام کرده اند که به مناسبت روز هاي عيد، به نيرو هاي شان دستور داده اند تا از جنگ در برابر نيرو هاي حکومت افغانستان خود داري کنند.

آنان اين آتش بس را مشروط به عدم حمله قرار گرفتن اعلام کرده اند در حالي که رييس جمهوري افغانستان چند روز پيش دست به اين ابتکار زد و آتش بس يک طرفه اي را به مناسبت روز هاي عيد در دستور کار قرارداد.

اگر آتش بس از سوي طالبان درست باشد، اين اولين باري است که اين گروه اعلام آتش بس مي کنند در حالي که در گذشته حتا در روز هاي عيد نيز دست به حمله مي زدند و کشته شدن سربازان شان را در ايام عيد يک فضيلت و مرتبت مي دانستند.

حالا که هردو طرف در مورد برقراري آتش بس و قطع جنگ ولو در روز هاي محدود موافقت کرده اند، اين کار نشانه يک پيش آمد خوب و معقول است که مي‌تواند ادامه هم يابد و به اين ترتيب روزنه اميدي براي پايان دادن به جنگي خانمانسوز در کشور کشوده شده است.

احتمال دارد اين آتش از سوي طالبان اشاره اي از سوي پاکستان نيز باشد که در هفته هاي اخير در نتيجه مذاکرات ميان افغانستان و آن کشور صورت گرفته است.

مردم افغانستان با خوش‌بيني تمام اين آتش بس را که هردو طرف به آن رضايت داده اند استقبال مي کنند. خوشحال اند که ولو براي روز هاي محدودي هم که شده است، شليک گلوله ها در سراسر کشور متوقف گردد و مردم ما شاهد روز هاي عيدي خواهند بود که پس از چهل سال در آن جنگي وجود ندارد و آنان با خاطر آرام اين روز هاي شاد را تجليل مي کنند و بيمي از حملات خونين در کشور وجود ندارد.

مردم ما اميدوار اند که آتش بس در روز هاي عيد جايش را به برقراري دايمي اين موهبت عاقلانه و خردمندانه بدهد و هردو طرف در گير، اراده کنند تا مشکلات جاري را از راه گفت وگو هاي سياسي حل و فصل کنند.

ادامه جنگ در کشور در طول چهل سال اخير آسيب هاي فراواني به اقتصاد کشور وارد کرده است. ميليون ها انسان در اين سرزمين کشته شدند و صد ها هزار خانواده در اين مدت در سوگ عزيزان شان نشسته اند و صد ها هزار انسان معلول و معيوب شده اند که ثمره آن جز بد بختي چيز  ديگري نبوده است.

مردم رنج‌ديده افغانستان آرزو دارند که هم طالبان و هم دولت اين تجربه خوش آيند را با هوشياري ادامه بدهند و سعي کنند تا آغاز روند گفت وگو و مذاکره، به خصومتي پايان بدهند که فاجعه آفريده و مردم و سرزمين ما را به تباهي کشانيده است.

ما اميدواريم که روز هاي خوشبخت پايان جنگ در کشور آغاز شود و ما بتوانيم در تفاهم و دوستي و برادري، همه مسايل را حل کنيم و کار براي  باز سازي و نوسازي کشور مان را آغاز کنيم تا فرزندان مان در آينده زنده گي با سعادتي داشته باشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید