سرزمين «پسافو» پرور من!

 

پرتو نادر ی

باري روايتي خوانده بودم از حکيمي در کتابي؛ روايت اين گونه بود که در افريقا مردي مي زيست «پسافو» نام اين پسافو را در سر هوايي خدايي افتاد.  بسيار انديشيد تا اين که روزي به هواي گردآوري طوطيان جنگل‌هاي دور به سفردرازي رفت. طوطيان را در همه‌جاي گرد آوري کرد. به خانه برگشت و به آموزش طوطيان پرداخت.

به طوطيان تنها اين جمله را ياد داد که بگويند: «پسافو خداست!»

طوطي‌ها ياد گرفتند! با اين‌حال او چند روز ديگر نيز طوطيان را در خانه نگه داشت تا بيش‌تر و بيش‌تر تکرار کنند که: «پسافو خداست!»

وقتي همه کارها به سامان شد، پسافو در يکي از شب‌هاي تاريک، همه طوطيان را آزاد کرد. طوطيان به دشت‌ها رفتند، به کوه‌ستان‌ها رفتند به بيشه زاران رفتند، به ده‌کده‌هاي دور رفتند، به باغستآن‌ها رفتند، به هرکوي و برزني رفتند و گفتند: پسافو خداست! در آسمان که پرواز مي‌کردند مي‌گفتند: پسافو خداست! روي مناره ها نشستند، فراز بام ها نشستند، بر شاخه‌هاي بلند درختان نشستند و روي آنتن تلويزيون‌ها نشستند، بر بام پارلمان نشستند ، بر بام کميسيون انتخابات نشستند ، بر بام قاضي خاة کلان و گفتند پسافو خداست. روي امواج راديوها پرواز کردند و به تکرار گفتند: پسافو خداست! پسافو خداست!

بازتاب صداي شان از دامنه‌هاي کوه‌ستان‌ها و از افق‌هاي، از امواج راديوها و تلويزوين‌ها از بام قاضي خاة بزرگ، از بام پارلمان و از همه‌جا بر مي گشت: پسافو خداست! پسافو خداست! پسافو خداست!

*

مردمان ساده دل صداي طوطيان را در آن شب تاريک از همه سو شنيدند، آن را نشانه‌يي از غيب دانستند و بي آن که چراغ خرد خود را روشن کنند، همه‌گان روي بام هاي خود بر آمدند و صدا در صداي طوطيان کردند که پسافو خداست! پسافو خداست! پسافو خداست!

چنان بود که دسته دسته راه خانة پسافو را که  در پشت ديوارهاي بلندي قرار داشت، پيش گرفتند و در هر گام که بر مي‌داشتند ، مي‌گفتنند : پسافو خداست! پسافو خداست! پسافو خداست!

صداي طوطيان را از آسمان و کرانه هاي دور مي‌شنيدند، بيش‌تر هيجاني مي‌شدند و بلندتر فرياد مي‌زدند: پسافو خداست! پسافو خداست!  پسافو خداست!  و به اين گونه غافل از خود و خداي خود رفتند و به پسافو ايمان آوردند و به بنده‌گي شيادي در آمدند!

چنين بود که همة شهر به طوطيان پسافو بدل شدند. پسافو خداست. چنين بود بود آن را شهرپسافو نام نهادند و پسافو آن گونه که مي‌خواست بر مردمان آن شهر خدايي مي‌کرد!

*

اين روايت از آن آوردم که تا در احوال اين سرزمين مي‌بينم، دريغ و دردم بيش‌تر مي‌شود که اين‌جا نه يک پسافو، نه دو پسافو نه سه پسافو؛ بل پسافو هاي رنگارنگ، آمده از هفت اقليم نيرنگ با طوطيان دست آموز شان، مردم را، خرد مردم را و زنده‌گي را گروگان گرفته اند.

طوطيان پسافوهاي سرزمين ما در همه‌جا، همان چيزي را تکرار مي‌کنند که پسافوها يادشان داده اند. همان چيزي را انجام مي‌دهند که پسافوهاي براي شان دستور مي‌دهند.

پسافوها فرعوني مي‌کنند، زمين و زمان را شاخ مي‌زنند؛ اما انبوه طوطيان هرکجا در نيايش آنان منقار باز مي‌کنند و پژواک سياه صداي شان از هرکرانه‌يي به گوش مي‌رسد و ما بي آن که چراغ خرد خود را روشن کنيم، آرام آرام به طوطيان پسافو بدل مي‌شويم!

شايد شهر ما سال‌هاست که به شهر پسافوهاي روزگار بدل شده است!

‌‌چه مي‌دانم، در اين روزگار پسافويي، اين سان که پسافو ها و طوطيان دست آموز شان همه‌جا را فرا گرفته اند؛ ما را و اين سرزمين تيره بختان« پسافو پرور» را فردايي و خورشيدي در پيش خواهد بود!

*

باري هم اين پسافو خود را در يکي از سروده‌هاي من پنهان کرده بود!

« خداي من!

خداي من!

آخر چگونه مي‌توانم بيعت کنم کسي را که بامدادان

جاي کبوتران سپيد بال نيايش

کلاغاني را به پرواز مي آورد

که در آشيان « طوطيان پسافو» بزرگ شده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید