مردم را از چگونگي معامله با تروريستان آگاه بسازيد!

 

ديروز اعضاي مجلس نماينده‌گان در رابطه به آغاز مذاکرات صلح با طالبان واکنش نشان دادند و گفتند که صلح پنهاني براي شان قابل قبول نيست.

رييس مجلس نماينده‌گان تأکيد کرد که صلح مبهم و اين که جزئيات آن از مردم و نماينده گان شان پنهان باشد، براي هيچ کس قابل پذيرش نخواهد بود و بايد حکومت به پرسش هاي مردم افغانستان پاسخ روشن ارائه کند.

از اين اظهار نظرها چنين برداشت مي شود که محمد اشرف غني و تيم او چگونگي صلح با تروريستان را با نهادهاي ديگر و حلقات سياسي مطرح نمي سازد و خودش با يکه تازي مي‌خواهد قهرمان فلم باشد.

بيشتر مردم افغانستان به دلايل جنايات و خيانت‌هايي که طالبان تروريست نسبت به کشور انجام داده‌اند از آغاز مذاکرات به اصطلاح صلح با هراس افگنان نگران اند و تشويش دارند که مبادا سرنوشت آن‌ها بار ديگر به دست کساني رقم بخورد که جز وحشت، خون ريختاندن و خشونت چيز ديگر بلد نيستند.

طالبان مردم زيادي از کشور را به قتل رسانيده اند و به دستور نظاميان پاکستاني به چشمه ها و منابع اقتصادي آسيب هاي فراوان رسانيده اند و ميراث هاي تاريخي کشور را تاراج و يا نابود ساخته اند.

اکنون که آغاز مذاکرات با تروريستان و کشانيدن آن‌ها به پروسه صلح از سوي امريکايي‌ها آغاز شده است بايد حکومت از جزئيات اين مذاکرات مردم افغانستان را آگاهي بدهد و بگويد که معامله با طالبان چگونه است و چه امتياز به آن ها داده مي شود؟

از سوي ديگر تيم غني که امروز سکان دولت را به دست دارد نماينده مردم کشور نبوده و از راه انتخابات شفاف و آزاد به قدرت نرسيده و رييس جمهور منتخب نيست که اراده مردم را تمثيل کند.

آن گونه که همه مي‌دانند مردم افغانستان از روي ناچاري و اجبار و با در نظرداشت مصالح علياي کشور به حکومت وحدت ملي فرصت دادند که امور مملکت را به پيش ببرد.

اما رهبران اين حکومت به هيچ صورتي صلاحيت و اختيار ندارند که هرچه دل شان خواست با تروريستان بر سر مردم افغانستان معامله کنند و خواست هاي سليقوي، شخصي و قومي خودشان را بر باشنده‌گان اين ماتم‌کده تحميل نمايند.

صلاحيت مذاکره با تروريستان را بايد آن عده از گروه ها و حلقات سياسي داشته باشند که آن ها با طالبان مشکل فکري دارند و هراس افگنان به آن گروه‌ها آسيب‌هاي فراوان رسانيده اند و بيشترين مردم افغانستان طالبان را دشمن شان تلقي مي‌کنند.

مردم کشور به کساني که در گذشته به گونه‌هاي مختلف از طالبان حمايت کرده و جنايات طالبان را از طريق رسانه‌هاي بين المللي توجيه نموده اند، به هيچ صورتي نماينده‌گان شان قابل ندارند که مذاکرات را آن هم به گونه ي پنهاني با هراس افگنان به پيش ببرند.

با توجه به همين گفته ها، رهبران حکومت و تيم حاکم نبايد بدون در نظر داشت خواسته هاي مردم با تروريستان دست به معاملات پنهاني بزنند و اگر معامله اي انجام شود و مردم از آن آگاهي نداشته باشند پيشاپيش مردود است و هيچ گونه اعتبار نخواهد داشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید