چرا بازار استعفاي وزيران گرم شده است؟

 

وزيران کابينة افغانستان، در مجموع رأس نهادهاي شکل دهنده حکومت را تشکيل مي‌دهند که بايد از افراد نخبه، با دانش و تحصيل يافته در بخش‌هاي شان مسلکي باشند. اين افراد با شرايط و اوصاف بالا مي توانند اداره امور وزارت ها را به خوبي اداره کنند و براي مردم و کشور عزيز شان کار و خدمت نمايند.

در افغانستان تا آن جا که ديده شده است گزينش افراد براي رهبري وزارت ها بر بنياد اين اوصاف صورت نگرفته و اکثراً بر بنياد سلايق شخصي، قومي، زباني و غير مسلکي گزينش و انتخاب مي شوند و از اين رو اين وزارت ها در کنار ديگر عوامل، نمي توانند امور اداره مربوطه را به پيش ببرند و اين امر موجبات عقب ماني اداره امور کشور مي گردد و اثرات آن در اقتصاد کشور بسيار مشهود مي باشد.

حکومت هاي ايجاد شده در افغانستان تا حال اکثراً اصل شايسته گي و مسلکي بودن وزيران کابينه را در انتخاب آنان رعايت نکرده و از اين رو اين امر يکي از عوامل عقب ماني امور مملکت گرديده است. ديده شده است که مردم افغانستان در اين مورد نظريات شان را از طريق نماينده گان شان و يا از طريق رسانه ها به گوش زعامت کشور رسانيده اند ولي به آن توجه نشده است.

در کشور هاي ديگر، ناکامي در اجراي وظايف و ناتواني رهبري يک اداره از سوي افراد به زودي متبارز گرديده که در مواردي، وزيران و رهبران ناکام ادارات از روي احساس مسوولت و تقاضاي وجدان، از وظايف شان کنار مي روند و استعفا مي دهند.

اما در افغانستان حتا ناکام ترين افراد نيز پيوسته در رأس ادارات باقي مي مانند و اين عدم احساس مسووليت سبب مي شود که ادارت مربوط، حتا نمي توانند، بودجه اختصاص يافتة اداره مربوطه شان را مصرف کنند. با همه اين ها، ديده نشده است که تا حال به اين دليل، وزيران ويا مسوولان يک اداره از کار شان کنار بروند. اما به تازه گي طي روز هاي اخير ديده شده است که دو وزير کابينه، از کار شان کنار رفته اند.

وزير انرژي و آب و ماليه، دو وزيري اند که از کار در اداره مربوط شان انصراف داده اند. اما ديده مي شود که دليل برکناري اين وزيران احساس مسووليت نبوده بلکه به دليل فشاري است که از سوي زعامت کشور بر آن ها وارد گرديده است و دليل سياسي مي باشد. گفته مي شود که تعداد ديگري نيز در روز هاي آينده از کار هاي شان استعفا مي دهند و خدا کند وزيران ناکام و ناکارآمد برخي از وزارت ها را نيز در بر بگيرد. دلايل قومي و سياسي در برکناري و عزل وزرا تا حال موجود بوده است که اين امر موجب نگراني و بي باوري مردم به زعامت کشور و رهبري نظام مي باشد. مردم افغانستان اميدوارند که وزراي ناکام برخي از وزارت ها نيز بايد زودتر از کار هاي شان کنار بروند تا راه براي راه يافتن افراد شايسته و مسلکي و نخبه به وزارت ها باز شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید