2.5 ميليارد دالر به صندوق بازسازي افغانستان کمک مي‌شود

 

وزارت ماليه از کمک 2.5 ميليارد دالري از سوي کشورهاي کمک کننده و نهادهاي امداد رسان، در نشست رهبري کميتة صندوق بازسازي افغانستان (ARTF)  خبر داده است.

در خبرنامه‌اي که از سوي دفتر مطبوعاتي وزارت ماليه به نقل از اکليل حکيمي وزير پيشين اين وزارت، به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده است که روز دوشنبه (4 سرطان)، در نشست رهبري کميتة صندوق بازسازي افغانستان که در ارگ رياست جمهوري، برگزار شد، کشورها و نهادهاي کمک کننده، 2ميليارد و 485 ميليون دالر امريکايي را تعهد کرده اند.

در اين نشست که رهبري آن به دوش وزارت ماليه و بانک جهاني بود، سفيران کشورهاي کمک‌کننده و نماينده‌گان شماري از نهادهاي بين‌المللي حضور داشتند و تعهد کردند که افغانستان                 در بخش‌هاي بازسازي، فقر زدايي و توسعه هم‌کاري مي‌کنند.

آقاي حکيمي، گفته است: ” کميتة صندوق متذکره اين کمک‌ها را به هدف کاهش فقر، ارائه خدمات بهتر و توسعه همه جانبه افغانستان تعهد نمودند”.

در اين نشست، سند پيشنهادي چهارچوب برنامه هم‌کاري‌هاي مالي صندوق بازسازي افغانستان را براي سال‌هاي مالي 1397-1399 تصويب شد.

بر اساس خبرنامه وزارت ماليه، اين چهارچوب، شيوة مصارف کمک‌هاي مالي جامعه جهاني را مشخص مي‌سازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید