پاکستان حامي تروريستان در منطقه است!

 

در جهان کشور ها و نهاد ها و سرمايه داراني هستند که به نحوي از انحا در کار تمويل تروريزم و شبکه هاي موجود آن در سراسر جهان مشغول اند. پول و امکاناتي که از اين طريق تدارک مي شود، به جاهايي سرازير مي گردد که در آن جا ها گروه هاي خورد و کلان تروريستي  و دهشت افگني وجود دارند.

در اين ميانه شرق ميانه و پاکستان، از سال هاي درازي به اين‌سو، از مراکز عمده ترور و دهشت در جهان است.

همين اکنون در کشور پاکستان چندين شبکه خطرناک تروريستي وجود دارد که عمليات هاي خاصي را در منطقه و کشور هاي ديگر سازمان‌دهي کرده اند. اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده سال‌ها در پاکستان در زير سايه حمايت آن کشور مخفي بود تا کشته شد و  جانشينان او همين اکنون در همين کشور در اخفا به سر مي‌برند.

پاکستان در سال‌هاي اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروي سابق، براي تحقق يابي برنامه هاي دراز مدت خود، دست به ايجاد شبکه هاي ترور ودهشت در خاک خود زد و از آن زمان تا اکنون اين سلسه ادامه دارد.

حمايت از طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي که در جنگ افغانستان اشتغال دارند، سال‌هاست که عامل ويرانگري و کشتار مردم در اين کشور گرديده است. با درک اين مسأله است که به تازه‌گي‌ها نهاد «گروه ويژه اقدام مالي» تصميم گرفته است تا پاکستان را در فهرست خاکستري خويش قرار دهد. اين کشور اين کار را بخاطر تمويل و حمايه پاکستان از گروه هاي تروريستي اتخاذ کرده است.

اين کار نظارت اين نهاد را بر پاکستان سازمان مي‌دهد تا در صورت ادامه اين وضعيت، مراتب آتي آن سازمان که اتخاذ تحريم ها عليه آن کشور است را اجرا کند.

ما باور داريم که کشور هاي جهان و اين نهاد بايد شديد ترين اقدامات را عليه پاکستان در نظر بگيرند؛ زيرا وضعيت در افغانستان و شدت يابي بحران در اين کشور، ناشي از حمايت شديد پاکستان از همه گروه هاي تروريستي اي است که در جنگ افغانستان دخيل اند و لانه هاي پرورش و تمويل و آموزش آن ها در داخل خاک پاکستان قرار دارد.

ما باور داريم که پاکستان تا حال در عملي نمودن تعهدات خويش ناکام بوده است و اين مسأله از نظر جهانيان پوشيده نمانده است.

پاکستان يکي از عوامل اساسي ادامه جنگ و بدبختي در افغانستان است. حمايت آن کشور از گروه هاي تروريستي و فراهم آوري زمينه هاي معيشت و زنده گي براي رهبران اين گروه ها در داخل پاکستان خود گواه روشن براين ادعا مي باشد.

افغانستان سال‌هاي درازي است که از قربانيان اصلي تروريزم و دهشت افگني در منطقه است. ما در اين راه هر روز قرباني مي دهيم و ماحصل تداوم اين پديده در کشور ما ويراني و بدبختي هاي فراواني است که گريبان گير مردم دردمند ما در چهل سال اخير مي باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید