اگر ولسوالی چمتال بلخ سقوط کند مقصر اصلی کیست؟

صدیق الله توحیدی

هـر ازگاهـی کـه وضـع سیاسـی و اجتماعـی بـه صوب آشـوب و تشـنج سـیرمی کند، گروه طالبان بـا اسـتفاده از وضـع پیـش آمـده بـه زمینه هـای بیشـتری در مبـارزات براندازانـه خویـش نایـل می گردنـد. حکومـت بـه عنـوان مبارزه بـا زورگویـی و خود سـری، در صـدد برچیـدن محورهـای قـدرت محلـی مخالـف خویـش در داخـل نظـام اسـت وبـه سلسـله ایـن اقدام هـا نظـام الدیـن قیصاری نماینـده جنـرال دوسـتم درولایـت فاریـاب را زندانـی کرد، این امرسـبب تشـنج در ولایت های شـمال افغانستان شـده ومردم در روز روشن وارد دفتـر والـی فاریـاب در شـهر میمنـه شـده وآن را آتـش زدنـد وهم چنـان در ولایـات جوزجـان، سـرپل و بلـخ دسـت بـه راه پیمایـی گسـترده زده و اعـام کردنـد کـه اگر جنـرال دوسـتم به وطن برنگـردد و نظـام الدین قیصاری آزاد نشـود، مانع برگـزاری انتخابـات درشـمال شـده وراه هـای تدارکاتـی واسـتراتیژیک که از شـمال افغانسـتان می گـذرد را خواهنـد بسـت. هنـوز ایـن غایلـه خامـوش نشـده اسـت کـه گـروه طالبـان برولسـوالی چمتـال ولایـت بلـخ حملـه گروهـی نمـوده و گزارش هـا حاکـی از آن اسـت کـه تنهـا سـاختمان های ولسـوالی و فرماندهـی پولیـس در دسـت نیروهـای امنیتـی اسـت و هم چنـان گفته می شـود که در مسـیر راه ولسـوالی چمتـال- بلخ ایسـتگاه باز رسـی ایجاد کـرده و هـر آن لحظـه احتمـال حملـه طالبـان بر ولسـوالی بلـخ که به شـهر مـزار شـریف نزدیک اسـت، مـی رود.

تغییـرد راداره محلـی بلـخ و راه پیمایـی گسـترده مـردم درولایت هـای یـاد شـده، سـبب شـد کـه نیروهـای ویـژه ارتـش مشـغول تامیـن امنیـت فاریـات وشـاهراه های مهـم شـود و افـراد گـروه طالبـان بـا کمتریـن تلفـات بتوانند بیشـتر بخش هـای ولسـوالی اسـتراتیژیک چمتـال را تصـرف کنند، ادامه اشـغال این ولسـوالی توسـط طالبـان امنیت شـهر مزارشـریف که مرکز شـمال کشـور محسـوب می گـردد را جـدن بـه مخاطره مواجـه خواهـد سـاخت.

اصـل هـدف ایجـاد تشـنج در شـمال افغانسـتان چیسـت؟ محمـد اشـرف غنی که بـه قول خـودش موافقت نامـه مهـم ومحرمـی را بـا پاکسـتان امضـاء کرده اسـت مطمین شـده که ادامه کار حکومت مسجل بـوده وجـای نگرانی درمورد سـقوط نظـام وجود نـدارد، لـذا اکنـون بـه زعم خـود ومشـاوران اش فرصـت تصیفـه مخالفـان نظـام رسـیده اسـت وآن را از  بازداشـت فرمانـده قیصـاری آغـاز و گزارش هـای وجـود دارد کـه فرماندهـی دیگـر از ولایـت ارزگان را نیـز بازداشـت و شـماری از فدایی هـای اسـتاد محمـد محقـق را هـم در کابل بـه زنـدان انداخته اسـت. گفتـه می شـود کـه دوکتوریـن تصفیـه داکتر غنی برچیـدن همه مخالفان سیاسـی اش در داخل نظام اسـت، اما از فرماندهان درجه دوم سوم اغاز کرده اسـت تـا امتحـان کنـد کـه آیـا می توانـد رهبران بزرگ سیاسـی چون اسـتاد عطامحمد نـور و امیر اسـماعیل خـان را زندانـی نماید یاخیر؟ فیس بوکرهـای شـورای امنیـت ایـن برنامـه را اصاحـات تلقـی کـرده وآن را امـر لازمـی قلـم مـی داد می کننـد، امـا جـای نگرانـی اسـت کـه اگـر آقـای غنـی فریـب وعده هـای میـان تهـی پاکسـتان را خـورده باشـد وهیچ تغییـر دراوضاع جبهـات بـه وجـود نیایـد، آیا بـا تصیفه هـای بی موقـع حکومـت زمینه سـقوط کامـل آن فراهم نه خواهد شـد؟ اگـر چمتـال را گـروه طالبـان سـقوط دهـد، بـه یقیـن کـه آن هـا بـرای سـقوط شهرمزارشـریف برنامـه ریزی خواهنـد کرد واین در حالیسـت که امنیـت آن شـهر مختل شـده و گروه هـای جنایت کار، دزد و اختطـاف گـران همـه روزه فعالیـت می نماینـد. وضـع امنیتـی پـس از اسـتعفای آقـای عطـا محمـد نور، بدترشـده اسـت ومـردم شـهرنگران ومضطـرب هسـتند، امـا ایـن وضـع را حکومـت داکترغنـی درک نمی کنـد، برنامـه ریزی هـای امتحانـی را اجـرای می کنـد، در حالی کـه کیـان کشـور بـه خطـر مواجـه اسـت. از جانـب دیگـر اختافـات در درون حکومـت روز بـه روز در حال گسـترش اسـت و اسـتعفای وزیـران شهرسـازی، مالیه و برکنـاری وزیر انرژی وآب، ثبـوت ایـن مدعاسـت، امـا داکترغنـی و داکترعبـدالله این فعل وانفعـالات را یک امرعادی تلقـی می کننـد ودر پی چـاره آن نیسـتند.

قـوت گرفتـن گروهـی از طالبـان زیـر نـام  نگرانی هـای جـدی را در افغانسـتان ،” “داعـش بـه وجـود آورده اسـت، ایـن گـروه ظاهـرن در ولایت هـای شـرقی بـه ویـژه ننگرهار که مسـقط الـراس آن هـا محسـوب می شـود، هـر روز فـاز دیگـری از جنگ هـا را راه انـدازی می کننـد و درشـمال افغانسـتان بـه ویـژه درولایات سـرپل، بغـان وبدخشـان مراکز آموزشـی را ایجـاد کرده انـد تهدیدهـای را بـرای افغانسـتان وکشـورهای همسـایه شـمال بـه وجـود آورده انـد، بـا وجود اعامیـه ی شـدید علیـه ایـن گـروه کـه از جانب حکومـت نشرمی شـود، تـا اکنـون کـدام عملیات تصفه یـی آغاز نشـده اسـت، امـا برخـاف داکتر غنی مشـغول بازداشـت فرماندهان ضد طالبی در شـمال کشـور است. بـه باور ناظران امورسیاسـی افغانسـتان، داکترغنی و شـورای امنیـت، بـازی خطرناکی را آغـاز کرده انـد کـه اگـر کوچک تریـن اشـتباهی صـورت گیـرد، ممکـن اسـت به قیمت سـقوط افغانسـتان تمام شـود. ایـن درامـه آغازشـده اسـت ونخسـتین اسـتفاده را گـروه طالبـان در اشـغال چمتـال نمـوده انـد کـه در حقیقـت مقصراصلـی سـقوط ولسـوالی چمتـال بلـخ حکومـت داکتـر غنـی اسـت، تـا کفایـت کاری گـروه تروریسـتی طالبـان لـذا بایـد نخبـه گان شـمال و سیاسـیون کشـور جدن وضـع امنیتـی را زیـر نظرداشـته باشـند ونگذارند کـه شـماری بـه دسـت خـود سرنوشـت مـردم را در اختیـار گروهـای تروریسـتی وافراطـی  بسپارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید