اتحاديه‌هاي صنفي، تنها نهاد حامي کارگران وکارکنان افغانستان

 

محمد يونس مهرين

نقش اتحاديه‌هاي صنفي در افغانستان از دير زمان به عنوان يگانه مدافع حقوق کارکنان وکارگران از اهميت ويژه‌يي برخوردار بوده و کارکنان خدمات ملکي بر اساس “قانون کارکنان” وطرزالعمل تدوين شده اتحاديه‌هاي صنفي، حق دارند، تا در جريان پيش‌برد وظايف شان از مصوونيت کامل کاري برخوردار باشند وبتوانند برنامه‌هاي کاري شان‌را در فضاي آرام وبي دغدغه ادامه دهند.

اتحاديه‌هاي صنفي که در چوکات اتحاديه‌هاي کارکنان دولت فعاليت مي‌نمايند، هرچند قوت وصلاحيت‌ اجرايي که در گذشته داشت، حالا ندارد، اما موجوديت وحضور اين نهاد اجتماعي در اداره‌هاي دولتي به ويژه وزارت صنعت وتجارت به عنوان يک اصل شمرده مي‌شود.

خبرنگار روزنامه آرمان ملي، مصاحبه اختصاصي را با محترم عبدال‌صمد حکيمي رييس اتحاديه صنفي کارکنان وزارت صنعت وتجارت در رابطه به پيشينه اتحاديه‌هاي صنفي وضرورت فعاليت آن در شرايط کنوني انجام داده است که  فشرده متن آن را در زير مي‌خواند.

س: در نخست اگر لطفا نموده در مورد شکل گيري اتحاديه‌هاي کارگري در جهان کمي معلومات ارايه فرمايد؟

ج: شکل گيري اتحاديه‌هاي صنفي در جهان بر مي‌گردد به زمان شورش لوديت‌ها ( ماشين شکنان) در کشور انگلستان بين سال هاي 1812 – 1811 بر ضد شيوه ميخانيکي توليد و شورش ابريشم با فان ليون در فرانسه در سال هاي 1834- 1831 و واکنشي درمقابل پيدايش نظام جديد کارخانه‌ها بوده است و نخستين سازمان‌هاي کارگري را پيشه‌وران و افراز مندان تشکيل مي‌دادند که در مقابل نظام کارخانه‌يي و به منظور حفظ پيشه و حرفه خود مبارزه کردند و از سوي‌هم از نظر سياسي و انقلاب کبير فرانسه (789) نيز تاثير فروان در سرنوشت ايجاد اتحاديه هاي کارگري داشته است و از مهم‌تر از همه عوامل تاريخي که سبب ايجاد اتحاديه‌هاي کارگري در جهان گرديد، همانا اعتصاب کارگران امريکا در شهر شيکاگو به خاطر کاهش ساعات کاري در کارخانه هاي بود. در نتيجه کارگران درگوشه وکنار اين کشور دست به راه‌پيمايي زدند که سبب کشته، زخمي و زنداني شدن شماري از راه‌ گرديد. تا آن که سبب به وجود آمدن سازمان بين المللي کار(آي لو) در سال 1919 به خواست قانوني کارگران مبني برکاهش ساعت کار از 10 ساعت به 8 ساعت کار پذيرفته شد .از آن زمان به بعد اتحاديه‌هاي کارگري به رسميت شناخته شده ومورد حمايت سازمان بين المللي کار قرار گرفت.

س: در مورد تاريخ ايجاد اتحاديه صنفي کار گران در افغانستان به طور فشرده معلومات اريه کنيد ؟

ج: اتحاديه صنفي براي نخستين بار در دهه دموکراسي زمان ظاهر شاه يعني سال هاي 1344 – 1349 پس از اعلاميه حقوق بشر از جانب سازمان ملل متحد در کارخانجات جنگلک و رياست خانه سازي که در آن زمان کارگران زيادي در آن کار مي‌کردند، تشکيل شد و هدف آن تقويه بنيه مالي و اقتصادي کارگران بود که بعدآ کارگران نيزصندوق‌هاي تعاوني را بنا نهادند.

پس از سال 1357 اتحاديه‌هاي صنفي در کشور رونق بيشتر يافت و صدها تن از کارگران و کارکنان در بسياري از وزارت خانه‌ها و کار خانجات بزرگ دولتي عضويت اين اتحاديه‌ها گرفتند.

س: لطفا در مورد تاريخچه ايجاد اتحاديه صنفي کارکنان وزارت صنعت وتجارت معلومات ارايه بدهيد؟

ج: تاريخچه ايجاد اتحاديه صنفي وزارت صنعت و تجارت، بر مي‌گردد به سال‌هاي 1357 در آن زمان اتحاديه‌ها نقش بسيار اساسي و مهم در دفاع از حقوق کارگران و کارکنان داشتند، اما با تغيير نظام در سال 1371 اتحاديه صنفي وزارت صنعت و تجارت دچار بحران اجتماعي و سياسي گرديد و اين بحران الي سقوط حاکميت طالبان ادامه داشت، اما با روي کار آمدن نظام جديد در کشور در سال 1380 که بر اساس توافقات بن صورت گرفت و بر مبناي آن نهادهاي مدني در کشور شکل گرفتند، اتحاديه صنفي وزارت صنعت و تجارت نيز بر اساس هم‌کاري شوراي مرکزي اتحاديه صنفي افغانستان و با توجه وزارت، در ماه حوت سال 1394 رسمآ ايجاد و شروع به فعاليت کرد.

س:  در مورد فعاليت‌هاي اتحاديه کارکنان وزارت صنعت وتجارت توضيح دهيد؟

ج: در حال حاضر اتحاديه صنفي 180 عضو دارد که در 12 واحد اوليه مرکز وزارت تنظيم شده اند، اتحاديه صنفي کارکنان وزارت به حيث نهاد اجتماعي مدافع حقوق کارکنان بوده گاه کاهي به رفع مشکلات عايده در اداره‌ها هم‌کاري نموده ممد خوب با اداره بوده است، تا اکنون ده‌ها مشکل خورد وبزرگ در عرصه کار، حقوق کارومصونيت کاري کارکنان در هم‌کاري با وزارت حل و فصل گرديده و روزانه ده‌ها کارکن جهت حل مشکل شان به اتحاديه صنفي وزارت مراجعه و به ان رسيده‌گي صورت گرفته است.

به منظور تامين شفافيت و مبارزه با فساد و به اثر توجه وزارت، هيآت رهبري اتحاديه صنفي کارکنان وزارت، افتخار عضويت کميته حل اختلافات، کميته رسيده‌گي به شکايات و کميته بورسيه‌ها را داشته و رياست منابع بشري در راه اندازي ساير برنامه‌هاي که در اداره صورت مي‌گيرد آن‌را با اتحاديه صنفي کارکنان شريک ساخته و هم‌کاري مي‌نمايند.

همچنان اتحاديه صنفي کارکنان در کمپاين‌هاي حمايت از نيروهاي امنيتي کشور با اهداي خون و توزيع تحسين نامه‌ها سهم فعال داشته است.

س: در آخر هم اگر بگويد که حال حاضر وضعيت اتحاديه‌هاي صنفي را درکشور چگونه ارزيابي مي‌نمايد؟

ج: در حال حاضر وضيعت کارکنان وکارگران سطوح پايني در جامعه از لحاظ اقتصادي و اجتماعي خوب نيست، خصوصآ کارگراني که در بخش سکتور خصوصي کار مي‎کنند، ازحقوق بيمه وحقوق باز

نشسته‌گي برخوردار نمي‌باشند. هم‌چنان “قانون کار” کارگران در سکتور خصوصي تا اکنون در کشور وجود ندارد و کارگران به شدت مورد بي مهري وعدم توجه مالکان بزرگ کمپني‌هاي خصوصي قرار مي‌گيرند

اشتراک گذاری:

نظر بدهید