کاهش پول افغاني در برابر دالر؛ پيشنهاد استيضاح رييس بانک مرکزي روي ميز پارلمان قرار داد

 

پيشنهاد استيضاح رييس بانک مرکزي به دليل عدم توانايي در کنترل ارزش دالر در بازارهاي افغانستان روي ميز مجلس نمايندگان قرار گرفت.

کميسيون امور اقتصادي مجلس نماينده‌گان پس از ارائه گزارشي در مورد بلند رفتن ارزش دالر در کشور، پيشنهاد کرد تا رييس بانک مرکزي استيضاح شود.

اما به دليل عدم نصاب در نشست روز شنبه (16 سرطان) مجلس، روي اين پيشنهاد راي گيري صورت نگرفت.

کميسيون امور اقتصادي مجلس، بانک مرکزي را به عدم کنترل ارزش دالر به دليل موجوديت فساد در اين نهاد مالي متهم کرد.

منور شاه بهادري عضو کميسيون اقتصادي مجلس هنگام ارائه گزارش اين کميسيون از چگونگي بلند رفتن ارزش دالر در بازارهاي افغانستان انتقاد کرده، گفت که به دليل در اختيار قرار دادن دالر ارزش اين پول افزايش يافته است.

به گفته او، بانک مرکزي پولي را که براي کنترل ارزش دالر به بازار تزريق مي‌کند در اختيار چهار صراف مشخص که همه مربوط يک شرکت هستند، قرار مي‌دهد و اينکار سبب افزايش بهاي دالر شده است.

آقاي بهادري با انتقاد از سياست پولي بانک مرکزي تاکيد کرد که افغانستان جزء کشورهاي مورد حمايت امريکاست و نبايد ارزش دالر در کشور به اين ميزان افزايش يابد که همه مردم از آن آسيب ببينند.

به اساس گزارش کميسيون اقتصادي مجلس، انتقال دالر از مرکز به نماينده‌گي بانک‌ها از طريق صرافان، تغيير ضمانت بانکي از افغاني به دالر، بازماندن صدهاي ميليون افغاني از چلش و فرسودگي بانک نوت‌ها از مواردي ناکامي بانک مرکزي در اتخاذ سياست درست پولي خوانده شده است.

در اين گزارش آمده است که پيش از اين ضمانت بانکي بانک‌هاي خصوصي به افغاني ذخيره مي‌شد؛ اما هم اکنون اين ذخاير به دالر تبديل شده است که تاثير منفي روي اعتماد مردم بالاي بانک نوت‌هاي افغاني گذاشته است.

از سويي‌هم برخي از نماينده‌گان مجلس مي‌گويند که خروج دالر از کشور سبب افزايش قيمت آن در بازارهاي افغانستان شده است.

احمد بهزاد يک عضو مجلس در اين اين نشست گفت که خروج دالر از سوي حکومت، شرکت‌ها و افراد براي واردات کالا سبب افزياش قيمت دالر شده است.

اين در حالي است که هم اکنون ارزش يک دالر امريکايي در بازارهاي ارزي افغانستان به 73.50 افغاني رسيده است و اين مساله بالاي اقتصاد کشور به خصوص قيمت مواد اوليه در بازارهاي افغانستان تاثير منفي گذاشته است

اشتراک گذاری:

نظر بدهید