قاچاق دالر از کشور، سبب کاهش ارزش پول افغانی شده است

ریس بانک مرکزی از قاچاق بی روه یی دالر به خارج از کشور خبرداده و میگود که ان موضوع سبب کاهش یی پول افغانی در برابر دالر شده است. خلل صدق ریس بانک مرکزی که ییی روز دوشنبه )25 سرطان( به نشست استجوابه مجلس نما ندهگان، فرا یی خوانده شده بود، گفت: «قاچاق وسع ی دالر از بندرهای اسلام قلعه، حرتان و ی فرودگاههای هوای هرات، نمروز و یی فراه به خارج از کشور جران دارد و ان یی مسأله سبب افزاش قمت دالر در برابر ییپول افغانی شده است.» آقای صدق که در پی افزاش ارزش یی دالر در برابر پول افغانی از سوی مجلس نما ندهگان استجواب شده بود، در ی نشست عمومی مجلس گفت که از شهر هرات روزانه 100 تاکسی به مشهد اران ی میروند و ک تعداد افراد ماف ای و ییی زورمند مخصوص برای قاچاق دالر در ان مسر ییرفت و آمد میکنند.

او گفت: «هرکدام ان ی افراد هر قدر که خواسته باشند بکسهای دالر را انتقال میدهند و هچ ی تلاشی و بررسی هم در مسر راه وجود ندارد.»ی آقای صدق تصرح یی کرد که بانک مرکزی گزارش قاچاق دالر را از مدتها پش به پولس یی داده بود، اما پولس از ی سه روز به ان طرف ی برای جلوگری آن اقدام ی کرده است و همن مسأله سبب شده تا ی قمت دالر در برابر افغانی از 74.70 پول یبه 72.30 افغانی برسد.

ر ییس بانک مرکزی تاکد ورزد که اگر از یی یی قاچاق دالر جلوگری شود، ارزش پول ی افغانی تا حدی ثابت نگهداشته خواهد شد. او تاکد کرد که کسر بلانس تجارت، یی اختلافات ساسی و افزاش نا امنیها را یی دلال دگر کاهش ارزش پول افغانی در ییبرابر دالر خواند. آقای صدق گفت که بهترن پشتوانه یی پولی ک کشور توازن مان سطح یی تولدات داخلی و وارداتش است، اما ی افغانستان 6.9 م لارد دالر کسر بلانس ییی تجارت دارد و بانک مرکزی برای با ثبات نگهداشتن ارزش افغانی نمیتواند معجزه کند. به گفته او، بانک مرکزی به صورت مستقم دالر را به بازار به فروش ی نمیرساند و ان کار را توسط بانکهای ی تجارتی انجام میدهد و وقتی دالر به بازار عرضه میشود هر داوطلب بشتر ی از 3 درصد دالر عرضه شده نمیتواند به دست باورد.ی ان در حالی است که اخرن ارزش دالر یی در برابر افغانی به صورت کم سابقه بلند رفته و ان مسأله نگرانیهای زادی را یی مبنی بر عدم توانای مردم

اشتراک گذاری:

نظر بدهید