منافع مردم باید بر منافع قومی و حلقه خاص ترجیح داده شود

 

حکومت وحدت ملی هرچند از آغاز ایجادش به سیاست‌های تک‌محورانه پافشاری داشت و محمد اشرف غنی با این روی‌کرد در طی سه سال اداره‌کشور را مدیریت کرد، اما از چند ماه به این‌سو، این سیاست‌ها به گونۀ غیر قابل پیش‌بینی تشدید یافتند که در نهایت جامعه جهانی و متحدان افغانستان را واداشت که بر زعامت کشور فشار وارد کنند، تا به مردم  تمکین کند؛ مردمی که در سال‌های پسین، خود را از بدنه  بدنه نظام دور و بیرون احساس می‌کردند و  حلقات مشخص در ارگ نیز نسبت به آن‌ها تبعیض سیستماتیک را انجام می‌دهند.

بازی با جنرال عبدالرشیددوستم معاون اول ریاست جمهوری هر چند در فرجام  صدای مردم را کشید و آن‌ها را به قیام و ایستاده‌گی در برابر ارگ وادار کرد، یک بار دیگر این نکته را روشن کرد که حکومت‌های خود کامه و دیکتاتور منش، نیز نمی‌توانند در برابر سیل خروشان مردم مقاومت کنند و یا خواسته‌های آنان را نادیده گیرند. اعتراض‌های گسترده و سراسری مردم در ولایت‌های شمال کشور، موج‌های شتابناکی بود که به خیزش‌های مردمی دامن زد که بیست روز است، صدای عدالت خواهانۀ شان طنین انداز جاده‌های شهرهای شمال و شمال‌شرق کشور است. این خیزش‌هاست که کشورهای متحد افغانستان را متوجه این نکته ساخت که دموکراسی اگر حق مردم است و حاکمیت مردم، باید به آن تمکین کرده و به مردم احترام گذاشت و حق آنان را اعاده کرد.

حالا که حکومت پس از بیست روز دشواری‌ها در شمال و شمال‌شرق کشور گام‌هایی را در راستای حل معضل جاری در کشور گذاشته است و امروز معاون اول ریاست جمهوری به کشور بر می‌گردد، ما امیدواریم که هردو طرف انعطاف پذیرتر از گذشته در مدارا با هم‌دیگر به مدیریت بحران پیش آمده عمل کنند.

افغانستان در شرایط کنونی به این مدارا و مدیریت پیش از هر وقت دیگر نیاز دارد. باید ایستاده‌گی و حضور فعال میلیونی مردم را در اعتراض‌های عدالت‌خواهانه شان بها داد و از کنار آن بی تفاوت عبور نکرد.

ارج گزاری به مردم، یکی از مؤلفه‌های اساسی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی در جهان است. اگر افغانستان راه رو این طریق است، باید این اصول و موازین را رعایت کند. مردم نیز هر چند که باید متوجه وضعیت کنونی باشند، اما  به هیچ وجه راضی به این نباشند که معاون اول ریاست جمهوری به وطن برگشت و حالا باید جادها را رها کنند و ناظر اوضاع بمانند. حق مردم باید داده شود، این خواست‌ها تنها برگشت معاون اول ریاست جمهوری نیست باید این حق را به همه اقوام ساکن این سرزمین تعمیم بخشید. داعیه حق طلبی در یکی از بی‌سابقه ترین اعتراض‌ها مردمی در جهان متبارز گردید. این را باید پاس داشت و نگذاشت که آن را زعامت کشور زیر پا کند.

منافع مردم باید بر منافع قومی و حلقه خاص در دم و دستگاه نظام ترجیح داده شود تا عدالت و حق پامال نگردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید