راکت پراگنی ها بر حومه های شهر؛ زنگ خطر برای پایتخت نشینان!

شـهروندان کابـل دیـروز بـار دیگـر شـاهد  پرتـاب راکت هـای کـور دهشـت افگنـان بودنـد کـه مناطق مسـکونی افشـار را آمـاج قـرار داد، بـا پرتـاب ایـن راکت هـا بـار دیگـر خانواده های زیـادی ماتـم دار و شـماری از پایتخـت نشـینان نیـز قربانی شـدند.  ایـن راکت هـا هم چنـان شـهروندان کابـل را بـه یـاد روزهـای خونینـی انداخـت کـه راکت هـای کـور، خانه هـا و مـردم را بـه خـاک یک سـان می کـرد و هـزاران خانـواده را مجبـور به ترک منازل شـان کرد. دیـروز نیـز بسـیاری از خانواده هـای کـه در نزدیکی محـل اصابـت راکت هـای کـور دهشـت افگنـان زنده گـی داشـتند، ناگزیر شـدند از ترس جـان، همه چیـز خـود را رهـا کننـد و به مناطـق امن و بـه خانۀ دوسـتان و اقـارب شـان پنـاه بردند. واقعیـت ایـن اسـت کـه حکومـت در تأمیـن امنیت پایتخـت نـاکام شـده اسـت و برنامه هـای نهادهـای امنیتـی، هم چنـان نـاکارا بـوده و بیـان گـر ضعـف شـدید مدیریـت و برنامـه ریـزی نهادهـای امنیتـی و کشـفی در پایتخـت می باشـد.

اوضـاع امنیتـی در ولایت هـا و شـهرهای مختلـف کشـور ناگـوار و بد اسـت و پایتخـت طـی روزهـای اخیـر شـاهد وقوع حمـات تروریسـتی فـراوان بـوده اسـت کـه در آن نیروهـای امنیتـی و مـردم عـادی جـان داده انـد کـه در میـان آن هـا کـودکان و نیروهـای پولیـس شـامل می باشـند. چنـد مـاه پیش بـود کـه رییس جمهـور بـه وزارت امـور داخلـه دسـتور داد، تـا برنامه امنیتی شـهر کابل را تهیـه بـه دسـترس قرار دهـد، اما با آن کـه این کار صـورت گرفـت، نشـانه هایی از آن زنـان تـا اکنـون دیـده نمی شـود که نشـان دهـد، وضعیـت امنیتی رو بـه بهبـود اسـت.

دو روز پیـش در نزدیـک فـرودگاه  تـن از شـهروندان را 24کابـل حملـه انتحـاری جان گرفـت و شـصت تـن دیگـر را زخمـی کرد. در چنیـن وضعیتـی  گروه طالبان با اسـتفاده از آتش بـس روزهای عید، بـه مناطقی در خـاک جبار که در حاشـیه جنـوب شـرقی کابـل قـرار دارد رخنـه کرده انـد و حـالا در آن محـل جابـه جا شـده اند. ایـن کار یـک بـار دیگر از ضعف نیروهـای امنیتی و یا شـاید هم از عملی شـدن راه کاری از سوی حلقاتی در دم و دسـتگاه دولـت کـه آرام آرام حاشـیه های کابـل را بـه طالبـان واگـذار کننـد، حکایـت دارد. ما پیوسـته کوشـیده ایم، تـا بـه رویدادهـا، حـوادث و رونـد شـکل گیـری اوضـاع در حاشـیه های کابـل و داخـل شـهر، نـگاه خوش بینانـه داشـته باشـیم، امـا انکشـافاتی از قبیـل راکـت پراکنی های دیـروز به این شـهر آیـا مجالـی بـرای خوش بینـی در قبـال بهبـود وضعیـت امنیتـی باقی مـی ماند؟

مـا بـاور داریـم کـه نهادهـای امنیتـی هر چـه زودتر بایـد اقدام هـای لازم و ضـروری امنیتـی را روی دسـت گرفتـه و آن را عملی کنند. هـر گونه تعلل در ایـن راسـتا، گمانـه زنی هـای مـردم را کـه می گویند، بدامنـی و تقریـب طالبان به چنـد کیلومتری پایتخت، کاریسـت عمـدی، بـه واقعیت مبـدل می کنـد. هنوز که دیر نشـده اسـت تا نهادهای امنیتی یـک بار دیگر برنامه هـای شـان در رابطه به تأمیـن امنیت پایتخت و حوالـی آن را بازنگـری کـرده و هر چـه زود تر آن را عملـی کننـد، تا جلـو وخامـت اوضاع گرفته شـود. تصفیـه حوالـی پایتخـت از وجـود دشـمنان تروریسـت ها، باید در اولویـت کاری نهادهای امنیتی قـرار گیـرد. اگـر تدابیری بـرای تقویـت کمربندهای امنیتـی شـهر کابـل گرفتـه نشـود، دیـر نخواهـد گذشـت کـه ما شـاهد تکـرار ایـن راکـت پراگنی ها  جان شـماری دیگر از شـهروندان ًباشـیم کـه احتمالا را خواهـد گرفـت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید