سیگار: بخشي از کمک‌هاي امريکا درافغانستان براي تقويت گروه‌هاي هراس افگن به مصرف رسيده است!

 

اداره باز رس ايالات متحده براي بازسازي افغانستان «سيگار» از حيف  و ميل شدن، 15.5 ميليارد دالر در 11 سال گذشته در افغانستان خبر داده و گفته است که مقداري از کمک‌هاي جهاني در افغانستان براي نيرومندسازي گروه‌هاي هراس افگن استفاده شده است.

در گزارش تازه که سيگار در مورد حيف و ميل شدن پول‌هاي کمک شده واشنگتن به افغانستان، به کانگرس امريکا  ارسال کرده آمده است که اين رقم ضايعات، از جملة ارزيابي 52.7 ميليارد دالر کمک‌هاي امريکا براي افغانستان است که در نتيجة «تقلب و سوء استفاده» ضايع شده است.

در بخش گزارش سيگار آمده است که برخي از پول‌هاي کمک شده امريکا به افغانستان حتا براي حمايت و قدر مندسازي دوباره گروه‌هاي هراس افگن استفاده شده است.

بر اساس گزارش سيگار، مجموعة کمک‌هاي ايالات متحده براي بازسازي افغانستان به 126 ميليارد دالر مي رسد.

جان سوپکو،سرمفتش ويژة ايالات متحده براي بازسازي افغانستان، گفته است که اين رقم ممکن “فقط بخشي” از پول‌هاي کمک شده امريکا براي افغانستان باشد، که حيف و ميل شده اند.

اين مقام امريکايي گفته است که 4.7 ميليارد دالر که هدف آن “ايجاد ثبات” در افغانستان بود، در عوض موجب “تشديد منازعه، گسترش فساد اداري و به هدف نيرومند سازي گروه‌هاي هراس افگن به مصرف رسيده است.

در گزارش سيگار هم‌چنان آمده است که 7.3 ميليارد دالر که براي مبارزه عليه کشت و ترافيک مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسيده است، نتايج اندکي براي توقف “توليد و صادرات غير قانوني مواد مخدر” داشته است.

در زمان حاضر، کشت خشخاش و توليد ترياک در افغانستان به بالا ترين سطح گزارش شده است.

اين درحاليست که پيش از اين نيز اين نهاد از حيف و ميل شدن ميلياردها دالر کمک شده به افغانستان از توسط مقام‌هاي حکومت افغانستان گزارش کرده بود.

هرچند بيشتر پول‌هاي کمک شده که در افغانستان حيف و ميل شدند، بر مي‌گردد به زمان حکومت حامد کرزي، اما در سه سال حکومت وحدت ملي نيز فساد به شدت و صورت روز افزون در اداره‌هاي حکومتي جريان دارد و آگاهان امور به اين باور اند که ميزان فساد نسبت به حکومت حامد کرزي در اداره‌هاي حکومتي گسترش يافته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید