شعار ندهید عمل کنید!

دادسـتان کل کشـور از شـورای سرتاسری علمای افغانسـتان خواسـت کـه بـرای از بین بردن فسـاد در افغانسـتان مبـارزه کننـد و نقش علمـا در محو فسـاد می توانـد مؤثر واقع شـود. در برنامـه ای کـه تحـت عنـوان؛ «صـدای منبـر بـر ضـد فسـاد اداری» از سـوی دادسـتانی کل و شـورای سرتاسـری علمـای افغانسـتان در کابـل برگـزار شـده بـود، فریـد حمیـدی، دادسـتان کل مدعـی شـد کـه فسـاد در اداره هـای دولتـی افغانسـتان، ریشـه تمام پیشـرفت ها را خشـکانده  و نیـاز اسـت تـا علمـای دیـن در امـر مبـارزه بـا فسـاد بـه صـورت مشـترک کار کننـد. از سـویی هم قیـام الدین کشـاف، رییس شـورای سرتاسـری علمـای افغانسـتان در ایـن نشسـت گفـت کـه فسـاد عامـل تمـام خشـونت ها در کشـور اسـت و تا زمانی که هر شـخص با فسـاد درونـی خویـش کنـار نیایـد، نمی توانـد فراتـر از خـود نیـز بـا فسـاد مبـارزه کند.

ایـن اظهـارات در حالـی از سـوی  دادسـتان کل کشـور ابـراز می شـود کـه بـر بنیـاد یافته هـای نهادهـای ملی و بین المللی، دادسـتانی افغانسـتان یکـی از اداره هـای آلـوده بـه فسـاد اسـت و بیشـتر کسـانی کـه دعـوای حقوقـی دارنـد، بـدون پرداخت رشـوت بـه کارمنـدان ایـن اداره نمی تواننـد معضـات خـود را حـل کننـد. فسـاد اداری ومالی در افغانسـتان پس از تروریزم و مـواد مخـدر بزرگ ترین چالش بـرای حکومت و شـهروندان ایـن کشـور به حسـاب می آیـد، اما آنچـه بیشـتر در این خصوص تاکنـون مورد انتقاد قـرار گرفتـه این اسـت که حکومت شـعار مبارزه بـا فسـاد را می دهـد، امـا در عمـل از برخـورد حکومـت در پیونـد بـا ایـن پدیـده، سیاسـی و گزینشـی بـوده و اراده جـدی بـرای از بیـن بردن فسـاد در سـطح رهبـری حکومت وجـود ندارد.

در طـی چنـد مـاه پسـین گزارش هایـی از سـوی اداره باز رس امریکا در امور بازسـازی افغانسـتان «سـیگار» به نشـر رسـید که حکایت از گسـترش فسـاد در اداره هـای حکومتـی افغانسـتان به ویژه نهادهـای عدلـی و قضایی این کشـور را داشـت.  عامـل اصلـی دوبـاره بـه صحنـه آوردن هـراس افگنـان طالـب و نیرومنـد سـازی ایـن گـروه در میدان هـای جنـگ، فسـاد اداری مالـی خوانـده می شـود، زیـرا گزارش هـای کـه در پیونـد بـه فـروش سـاح و تجهیـزات نظامیـان بـه طالبـان بارهـا از سـوی نهادهـای پژوهشـی بیـن المللی نشـر شـد، ایـن واقعیـت را بـر مـا سـاخت که اگـر فسـاد وجـود نمی داشـت و افـراد مفسـد در راس رهبـری و مدیریـت نیروهـای دفاعـی و امنیتـی گماشـته نمی شـدند، هـراس افگنـان طالـب قادر بـه تصرف برخـی مناطق افغانسـتان نمی شـدند. بـا ایـن حـال اداره هـا و مقام هـای حکومتـی که داد از مبـارزه برضـد فسـاد اداری می زننـد، بهتر اسـت ایـن مبـارزه را از اداره هـای خودشـان آغـاز کننـد، در غیـر آن صـورت آن گونـه کـه  سـال گذشـته شـعار مبارزه با فسـاد هیچ 17در تکانـه ی در کاهش فسـاد در اداره هـای حکومتی ایجـاد نکـرد پـس از ایـن نیـز سـبب کاهـش و جلوگیـری از فسـاد جـاری در درون حکومـت نخواهد شـد. از سـویی هم مبـارزه بـا فسـاد بـه یـک راه کار و برنامـه نیـاز دارد، حـال آن که حکومـت با آن که دم از مبـارزه بـا فسـاد می زنـد، امـا تاکنـون هیچ طـرح برنامـه ای جامـع کـه بـر اسـاس آن برضـد ایـن پدیده زشـت مبارزه صورت گیرد، از سـوی حکومـت  ارائه نشـده اسـت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید