استخدام کارکنان شايسته و لايق مطابق نيازمندي هاي اداره يکي از وظايف خطير منابع بشري مي باشد

 

نورمحمد جریان

موج فزاينده اعتماد وباور به فرداهاي روشن و آينده‌هاي آگنده از توسعه و تحول در سطح کشور،روند تغيير وانکشاف دراداره هاي خدمات ملکي را تسهيل بخشيده وبه عنوان يک اصل مي تواند راه نيل به اهداف متعالي اداره هاي خدمات ملکي را کوتاه تر سازد.

به همه‌گان معلوم است که رياست هاي منابع بشري در تمام اداره هاي خدمات ملکي، سنگين‌ترين مسووليت ها را به دوش  مي کشند و برنامه هاي متعددي را به هدف تقويت حکومتداري خوب ونهادينه ساختن نظام شايسته سالاري در کشور به پيش مي برند.

رياست منابع بشري وزارت صنعت وتجارت نيز از آغازين روزهاي تطبيق پروسه اصلاحات در اداره هاي خدمات ملکي به پيروي وحمايت از مفاد قانون کارکنان خدمات ملکي و تأمين فضاي بهتر کاري با توسل به روند تغيير ورعايت از اصول و ارزش‌هاي سپردن کار به اهل کار، از هيچگونه تلاش وکوشش دريغ نه ورزيده دراين راستا دست آورد هاي عظيم وقابل ملاحظه يي داشته است.

خبرنگار روزنامه آرمان ملي مصاحبه يي را با محترم نورمحمد جريان رييس منابع بشري وزارت صنعت وتجارت انجام داده است که تقديم خواننده‌گان عزيز مي گردد.

به نظر شما ايجاد رياست‌‌هاي منابع بشري در وزارتها واداره هاي خدمات ملکي،بعد از آغاز پروسه اصلاحات چه تأثيرات وتغييراتي را در روند کاري اداره ها به وجود آورده است؟

هدف اصلي از ايجاد رياست منابع بشري اداره نظارت از پاليسي هاي منابع بشري در راستاي سازماندهي و پلان گذاري مطابق احکام قانون و طرز العمل هاي مربوطه مي باشد که به طور فشرده و مؤجه در عرصه طرح و ترتيب پلان، نظارت از تطبيق پاليسي هاي منابع بشري طرح و ديزاين پاليسي تشکيلاتي و شريک ساختن آن با کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي، راه اندازي پروسه نيازمندي هاي آموزشي، بورسيه‌هاي کوتاه مدت و دراز مدت، اطمينان از مديريت سالم استخدام، وارزيابي اجراات کارکنان مي‌توان نام برد.

وضعيت نظام اداري وچگونگي استخدام دروزارت صنعت و تجارت را قبل از تطبيق اصلاحات وبعد از تطبيق برنامه هاي اصلاحات چگونه ارزيابي مي کنيد؟ استخدام کارکنان شايسته و لايق مطابق نيازمندي اداره يکي از وظايف خطير منابع بشري بوده که خوشبختانه علاوه از ساير بست رؤسا، آمرين و کارمندان وزارت صنعت و تجارت حسب هدايت جلالتماب رييس صاحب جمهور و تحت رهنمايي عالي‌قدر وزير صاحب صنعت و تجارت براي اولين مرتبه بست هاي آتشه تجارتي را به اعلان رقابتي سپرده که به همکاري مستقيم کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي بعد از پروسه شارت ليست و مصاحبه، به تعداد 23 تن که اکثريت آنان درجه تحصيلي ماستري داشتند به حيث آتشه هاي تجارتي به شمول 3 خانم از طريق يک پروسه شفاف غير سياسي و متکي بر اصل شايستگي استخدام گرديده اند که جلالتماب رييس جمهور با ايشان ملاقات و اکثر شان اشغال وظيفه نموده اند.

همزمان با تسريع روند تغيير وايجاد اداره هاي مؤثر در اين وزارت، چگونه توانستيد درراه متحول سازي سيستم هاي ناکار آمد وکهنه گذشته وجاگزيني برنامه هاي بکر و تازه به پيشرفت‌هايي نايل آييد؟

ما هميشه با درک شرايط جامعه و استفاده از تکنالوژي مؤثر در صدد آن هستيم تا بتوانيم مديريت تغيير يا(change management) رادر عمل پياده کرده و از اندوخته هاي علمي وتخصصي جوانان تحصيل کرده و متخصص حمايت کنيم تا باشد تغييرات مثبت در عرصه هاي کاري ما به وجود آيد.

آنچه که مسلم است صنعت وتجارت در افغانستان پيشينه ديرينه دارد ودر گذشته ها يعني چهار دهه قبل از امروز، تجارت رونق بيشتر وبهتري نظر به امروز داشت – چه فکر مي کنيد نوسازي سيستم هاي اداري، توانسته است وضعيت صنعت وتجارت را به سوي بهبود، تغيير دهد ويا اميدواري هايي دراين راستا براي رفتن به سوي  حکومتداري خوب وجود دارد؟

ما پيوسته در صدد آن هستيم تا بتوانيم در عرصه خدمات مؤثر به تجار و متشبثين گام هاي عملي برداريم ايجاد one stop shop يا (يک توقف فروشگاه )،اجراي جواز تجارتي طي 12 ساعت و پايين آوردن قيمت آن ، ترتيب پاليسي صادرات و ترتيب ده ها مقرره و طرز العمل مطابق تعهدات ما به WTO يا سازمان تجارت جهاني، گواه اين ادعاي مان  مي باشد. از سويي هم ما توانسته ايم وضعيت صنعت وتجارت را مطابق به استاندرد ها ي بين المللي بهبود بخشيم وبا سيستم هاي نو وپيشرفته عيار نماييم . همچنان توانسته ايم با استفاده از تکنالوژي نوين، صنعت وتجارت را به سوي مدرنيزه شدن ودر مطابقت با شرايط واصول تجارت جهاني همگام سازيم که  خوشبختانه اميدواري هاي زيادي براي رسيدن به پيشرفت‌ها وانکشافات نوين در عرصه تجارت داخلي وبين المللي در حال باروري مي باشد وباور کامل دارم که در آينده شاهد رسيدن به حکومتداري خوب در عرصه صنعت وتجارت خواهيم بود.

همزمان با شروع کار شما دراين وزارت، توجه به ورزش وبلند بردن ظرفيت‌هاي ورزشي در اين وزارت در اولويت‌هاي کاري تان قرار داشته است، تا کنون چه دست‌آوردهايي داشته ايد؟

بلي ما اعتقاد کامل داريم که عقل سليم در بدن سالم است به همين منظور تيم فوتبال، آب بازي، شطرنج، فتنس براي بانوان وبازي کرکت را ايجاد کرديم و در اين راستا به همکاري کميته جوانان و رياست اتحاديه صنفي دستاورد هاي خوبي نصيب ورزش کاران ما شده است.

در رابطه به روند تغيير از طريق پروژه ها وپروگرام‌هايي همچون (پريموت) که  در متحول سازي وارتقاي ظرفيت کارکنان به ويژه کار آموزان دوره ستاژ دانشگاه‌ها تأثير گذار بوده است نظر تان‌را ابراز نماييد؟

بلي اهداي تنديس پيروزي از جانب خانم سوزبن اي ژلبرت رييس پروژه پروموت خود گواه اين مساله است که با بانوان نه تنها جذب شان از طريق پروسه رقابتي مد نظر بوده بلکه حين  دور آموزشي همکاري هاي صميمانه به منظور ارتقاي ظرفيت شان صورت گرفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید