ارگ پيمان شکن است؟

 

قشلاقی

در حالي‌که چند روز از برگشت معاون اول رياست جمهوري از کشور ترکيه پس از اقامت چهارده ماهه مي گذرد، رييس جمهوري تا هنوز با اين معاون خود که تظاهرات نزده روزه ميليوني هوادارانش، به ريشه هاي عميق او در ميان جامعه ترک‌تبار گواهي مي‌دهد، ديدار نکرده است.

معلوم است که بازگشت معاون اول رياست جمهوري پس از آن ميسر گرديد که هم‌زمان با تظاهرات در ولايت‌هاي شمال و شمالشرق در حمايت از بازگشت او به وطن، مذاکرات گسترده اي ميان تيم آقاي جنرال دوستم و حلقه دور رييس جمهور هفته ها دوام کرد.

تيم ارگ از همان آوان سعي داشت تا با پا در مياني شماري از نزديکان  معاون اول رياست جمهوري و برخي از افراد ديگر مربوط خودشان، اين جنرال چهار ستاره‌يي را که پس از به قدرت رسانيدن محمداشرف غني، مورد بي مهري قرار گرفته و به حاشيه رانده شده بود، دو باره به خود نزديک سازد.

به اين منظور از شش‌-‌هفت ماه  به اين سو مذاکراتي ميان هردو طرف ادامه يافت. در چنين موقعيتي که نارضايتي معاون اول  رياست جمهوري از پيمان شکني هاي رييس جمهوري افزايش يافته بود، مخالفين رياست جمهوري کنار هم آمدند تا جريان سياسي جديدي را در شکل يک ايتلاف سازمان بدهند.

اين گفت‌وگوها نيز ادامه يافت ولي با وصف آن نخستين هستة ايتلاف در انقره گذاشته شد، ولي در مورد توانايي هاي آن شک و شبهه هاي در ميان مردم به وجود آمد.

رييس جمهور آرزو داشت تا معاون اول رياست جمهوري از ايتلاف بيرون شود، گويا يکي از پيش شرط هاي اصلي او نيز اين بوده تا به اين ترتيب يک بار ديگر نقش اين  چهره کاريزماي شمال، در دوام دوره بعدي رياست جمهوري رييس جمهور پيروز آفرين باشد.

به يقين کامل که در بازگشت دوباره جنرال دوستم به کابل، نقش فشار هاي ديپلمات‌هاي کشورهايي که ديگر متقاعد شده اند نمي توانند نفوذ گسترده او را در ميان مردمش ناديده بگيرند و نبود او مي تواند بد امني را در شمال کشور بيشتر از اين گسترش بدهد، نيز کار ساز بوده است.

همه مي‌دانند که رييس جمهور مايل بود وضع را همچنان ادامه بدهد تا دوره رياست جمهوريش به پايان برسد ولي محاسباتي که او و حلقه مشاورينش در ارگ ارايه داشته بودند غلط ثابت شد.

از اين رو اکنون نيز گمان نمي رود که اين مناسبات در ميان رييس جمهوري و معاون اولش ديگر همانند ماه هاي اول پس از پيروزي شان متحول شود ولي به باور تحليل گران اوضاع، ادامه اين وضعيت مي تواند موجبات بي ثباتي بيشتر اوضاع در کشور گردد.

به گفته يکي از نزديکان معاون اول رياست جمهوري، او با علاقه‌مندي به کشور برگشته است تا در راستاي ثبات بخشي کشور و تحول مثبت وضعيت در افغانستنان کار کند ولي ديده مي شود، ارگ همچنان پيمان شکن و جفا پيشه است  که گذشت زمان سير تحولات بعدي را نشان خواهد داد.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید