کميسيون توانايي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در وقت تعيين شده‌اش را ندارد

 

افغانستان در هشت ماه آينده شاهد انتخابات‌هايي است که هر کدام براي حال و آينده اين کشور بسيار مهم و سرنوشت ساز است. اوضاع در کشور بدتر شده است و در کنار جنگ و بدامني، فاصله ميان مردم و حکومت هر روز بيشتر شده مي‌رود و اين کار حتا مردم را از آينده مأيوس کرده است.

کميسيون انتخابات هرچند که ادعا مي‌کند که آماده‌گي‌هاي لازم را براي برگزاري انتخابات‌هاي پيش رو دارد، اما با توجه به کارنامة سياه اين کميسيون در انتخابات‌هاي گذشته که در آن‌ها ميزان جعل و تقلب فوق العاده زياد بود، اميد توفيق يابي اين کميسيون در انتخابات آينده را به حداقل رسانيده است.

ما در ماه ميزان انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها را داريم که گفته مي‌شود، شايد اين انتخابات در وقت معين يک‌جا صورت گيرد، اما گزارش‌هايي در دست است که کميسيون انتخابات، انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها را برگزار نمي‌کند و آن را به وقتي نامعلوم به تعويق انداخته است.

در چنين وضعيتي ديروز کميسيون انتخابات در حالي تاريخ دقيق انتخابات رياست جمهوري در افغانستان را اعلام کرد که، محمد اشرف‌غني به آن‌ها ده روز فرصت داده بود، تا اين کار را انجام دهند. هنوز معلوم نيست تا شش هفت ماه آينده، وضعيت در کشور چگونه خواهد شد. امريکايي‌ها گفت‌وگو با طالبان را آغاز کرده اند و گفته مي‌شود که برخي از مناطق از موجوديت نيروهاي دولتي خالي مي‌شود و معلوم است که در آن صورت، طالبان مالک آن مناطق نيز مي‌گردند. اين کار به آن معناست که طالبان شايد در چند ماه پس، توانايي‌ها و قدرت‌هاي زيادي خواهند بود و اين حقيقت شرايط را براي دولت افغانستان تنگ تر مي‌کند.

اگر جنگ در افغانستان ادامه يابد توافقي براي برقرار صلح به دست نيايد، اين امر سبب مي‌شود که زمينه برگزاري انتخابات نيز نا ميسر تر باشد.

از اين است که ما باور داريم که کميسيون انتخابات نمي‌تواند و قادر نيست که انتخابات رياست جمهوري را در وقت معين آن برگزار کند. برگزاري انتخابات رياست جمهوري آماده‌گي‌هاي زيادي مي‌خواهد که هنوز صورت نگرفته است. امکانات مالي دولت بسيار ناچيز بوده و هنوز کشورهاي کمک کننده در اين مورد اعلام آماده‌گي نکرده اند، تا افغانستان را براي انتخابات رياست جمهوري سال آينده حمايت مالي کند.

با اين حال نمي‌توان صد فيصد نا اميد بود. مي‌توان به حکومت و جامعه جهاني پيشنهاد کرد، تا افغانستان را در راستاي تأمين وجوه مالي براي هزينه انتخابات سال آينده کمک کند.

کميسيون انتخابات نيز بايد از همين  حالا آماده‌گي براي تحقق انتخابات پارلماني را مي‌گيرد، نيازمندي‌ها و برنامه‌هاي لازم را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال آينده را  نيز روي دست گيرد. اجراي موفقانه انتخابات سه گانه رياست جمهوري، پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها، مي‌تواند براي افغانستان سرنوشت ساز باشد، اما تحقق اين برنامه به مديريت جدي و اراده سالم نيازمند است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید