اعتیاد و مواد مخدر فاجعه برای آینده کشور!

 

پدیده اعتیاد و مواد مخدر به پیمانه امروزی چیز تازه ای است که محصول جنگ و غربت برای مردم افغانستان می باشد. در طول سال های جنگ با گسترش بد امنی ها در کشور زمینه های کار و اشتغال برای مردم روبه کاهش نهاد و در نتیجه بیکاری جوانان رو به فزونی گرفت و سبب شد تا هزاران تن از جوانان و خانواده ها برای دست یابی به کار و امنیت و زنده گی خوب کشور شان راترک کنند و به ممالک همسایه پناه ببرند.

جنگ و بد امنی، حاکمیت قانون را در بسیاری از ولایت ها و ولسوالی های کشور از میان برد و در نتیجه کشت کوکنار و چرس هم رو به فزونی نهاد و تولید مواد مخدر به چنان حدی رسید که افغانستان در جهان مقام اول را دریافت کرد.

این عوامل دست به دست هم دادند و زمینه های دسترسی به مواد مخدر و استعمال آن را در میان مردم رواج داد. غربت و بیکاری در ایران نیز گریبان گیر جوانان ما شد و شمار زیادی از آنان پدیده اعتیاد را از آن جا به وطن خویش آوردند و اینک این پدیده به حدی رشد کرده است که اسباب نگرانی خانواده گردیده است.

بنابر دلایلی که مردم می دانند حکومت در امر مبارزه با مواد مخدر تا هنوز ناکام بوده است و نهاد هایی که برای این امر در بدنه نظام ایجاد شده اند، تا حال نقش بسیار ضعیفی را در این راستا بازی کرده اند.

از این است که امروز ما گرفتار مشکل فراوانی گردیده ایم.در شهر کابل صد ها جوان در گوشه و کنار دیده می شوند که با حالتی بسیار وخیم در حالت نشه و بی‎خودی قرار دارند و دیدن آنان در کنار جاده ها و در میان گلدان های جاده ها و در کنار تپه های شهر، از یک سو برای جوانان و کودکان ما خوب نیست و بد آموزی دارد، از جانبی هم می تواند روان مردم را بیمار سازد.

از لحاظ عواطف انسانی نیز دیدن صد ها معتاد در شهر، برای شهروندان در حالی درد آور  است که مسوولان چندان به فکر آنان نیستند و این جوانان بدبخت هر روز زنده گی خویش را دود می کنند.

هر چند چندی پیش دولت بساط معتادان را از زیر پل سوخته برچید و آنان را به درمان گاه هایی که به این منظور آماده شده است منتقل ساختند ولی شمار زیادی هنوز در گوشه و کنار شهر به تخریب زنده گی خویش ادامه می دهند و هنوز مردم نگران وضعیت اند و بدبختی در ولایت های دیگر نیز به این منوال است.

هنوز معتادان مواد مخدر را به آسانی از هر جای شهر که بخواهند بدست می آورند. مبارزه با فروشنده گان مواد مخدر نیز جدی نیست و از این رو این مواد در هر جا پیدا می شود و معتادان آن را می خرند و دود می کنند.

دولت باید متوجه این وضعیت باشد. کندی کار مبارزه در برابر مواد مخدر و اعتیاد، برای نظام و مردم مشکل آفرین است. صرف نظر از این که رشد اعتیاد می تواند دامن هزاران جوان دیگر را بگیرد، سلامت روانی و عاطفی مردم ما را صدمه می زند و این امر برای آینده مردم و کشور ما فاجعه آور است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید