کمیسیون توانایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در وقت تعیین شد هاش را ندارد

گره کور کشور به دسـت همسایه گان باز خواهد شد؟ جنـگ دراز دامـن افغانسـتان، اثـرات ناگـواری بر کشـور هـای همسـایه نیـز داشـته اسـت. ازایـن روسـت کـه ایـن معضلـه را یـک مسـأله مهم می داننـد کـه  منطقـه را گرفتـار مشـکلات فـراوان کرده اسـت. طـی یکـی دو سـه مـاه گذشـته تـلاش هایـی از درون و بیـرون آغـاز گردیـده اسـت تـا بـه  ایـن غایلـه پایـان داده شـود. افغانسـتانی ها نیـز مدت هاسـت کـه در ایـن زمینـه سـعی مـی کننـد ولـی در گذشـته طالبـان در ایـن رابطـه انعطـاف پذیری هایـی نداشـتند و پیوسـته اعـلام مـی کردنـد کـه در زمینـه صلـح تنهـا بـا امریکایی هـا گفت وگـو می کننـد.

از قبـل امریکایـی هـا باور داشـتند که مـی توانند از راه نظامـی طالبـان را بـه گفت وگـو بکشـانند ولـی گویـی حـالا دریافتـه انـد کـه برنامه هـای شـان در بـاره افغانسـتان تحقـق نیافته اسـت و در ایـن راه شکسـت خورده انـد. ترامپ سـال گذشـته طرح جدید کشـورش را در رابطـه بـه افغانسـتان را اعـلام داشـت ولـی حالا روشـن اسـت که طـرح یاد شـده کارایـی لازم را نداشـته است. از همیـن رو  رییـس جمهـوری امریـکا بـه دیپلمات هایـش دسـتور داد تـا رونـد گفت وگوهـای مسـتقیم را بـا نماینـده گان طالبـان آغـاز کننـد. آن گونـه که مشـهود اسـت امریـکا تا کنـون چهار بـار بـا طالبـان دیـدار کـرده اسـت و ایـن نکتـه یـک تحـول مهـم اسـت و گفتـه مـی شـود که در ایـن مذاکـرات  پیشـرفت هایـی نیز حاصل شـده است.

یـک انکشـاف تـازه در پیونـد بـه رونـد صلـح افغانسـتان ایـن اسـت کـه وزارت خارجـه چیـن نیـز گـزارش کـرده  کـه آنـان نیـز بـا طالبـان در ایـن اواخـر روابـط و گفت وگوهایـی داشـته اند. از ایـن اسـت که مـا بـاور داریم شـاید سـرانجام گـره کـور معضـل دیرینـه افغانسـتان بـا دسـت هـای همسـایه گان و امریکائیـان بـاز مـی گـردد. چیـن افـزون بـر ایـن کـه همسـایه مـا می باشـد، منافعـی در جنـگ و صلـح افغانسـتان نیـز دارد. ایـالات سـینکیانگ چیـن کـه مسـلمان نشـین هـای ایغـور در آن زنـده گـی مـی کننـد، داعیـه جدایـی و اسـتقلال طلبـی دارنـد و مفکـوره های اسـلام تنـدرو در چنـد سـال اخیـر در آن جـا نیز گسـترش یافتـه اسـت.

ایـن مسـأله نیـز مـی توانـد از علـل دلگرمـی چیـن بـه صلـح افغانسـتان باشـد. از یـاد نبریـم کـه چیـن کشـور بـزرگ و پـر قدرتـی اسـت کـه روابـط نزدیکـی بـا پاکسـتان دارد. نفـوذ چین در پاکسـتان نیـز بـر همـه گان روشـن اسـت  و بـه همیـن منظـور مـا باور داریـم یک روزنـه دیگری نیـز بـرای حل مشـکل کهنـه افغانسـتان باز شـده است. مـا بـه سـهل سـازی ایـن رونـد و تقویـت ایـن گفت وگوهـا تأکیـد داریـم و بـاور مـی کنیـم کـه هـر اقـدام  ولـو کوچـک نیـز مـی توانـد مـا را کمـک کنـد تـا در گفت وگوهـای صلـح بـه مالکیـت خـود افغانسـتانی ها سـهیم باشـیم . امـا خیلـی ضـرور اسـت کـه ایـن رونـد چنـان پیـش رود کـه در آن حکومـت افغانسـتان نقـش سـازنده اش مدنظـر باشـد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید