غنی؛ فساد اداري تحت کنترل حکومت آورده شده است

 

محمد اشرف غني گفته است، فساد اداري درافغانستان زير کنترل حکومت در آورده شده است، زيرا مبارزه با فساد يک ضرورت ملي است.

آقاي غني که در نشست اداره تدارکات ملي شخصيت مي‌کرد، گفت، نبايد به خاطر چند نفر محدود آغشته به فساد يک ملت عظيم به فساد شهرت يابد.

رييس جمهور با اشاره به يک بخش فساد اداري در اجراي قراردادها گفت: «درگذشته اکثريت قراردادها نه براي انجام کار، بلکه براي گرفتن پول ميان چندين قراردادي دست به دست مي‌شد، اما کميسيون وشوراي عالي تدارکات توانستند جلو اين روند را بگيرند.»

آقاي غني در حالي اين سخنان را ابراز کرده است که تا هنوز هم از فساد گسترده اداري در دستگاه دولت سخن زده مي‌شود و اداره تدارکات ملي نيز با انتقادهاي جدي رو به روست.

رييس جمهور براي شفافيت ومبارزه موثر ترعليه فساد اداري بر تقويت سکتور خصوصي تاکيد ورزيده گفت که مشکلات و ضعف هاي اين سکتور بايد رفع شود.

رييس جمهور از علماي ديني، جامعه مدني واز انجمن‌هاي زنان خواست که درمبارزه عليه فساد اداري سهم بگيرند.

او افزود که تلاش‌هاي شفافيت بايد نتايج ملموس داشته باشند وطرح‌هاي بزرگ بدون مديريت عملي برنامه ها موجب بي اعتبار شدن حکومت مي‌شود.

رييس جمهور گفت که براي کاهش تفاوت خيلي بزرگ ميان واردات وصادرات، بايد صنايع وتوليدات داخلي رشد يابد وترجيح داده شود.

از سويي‌هم رييس اجرايي حکومت از تلاش‌هاي چهار سالة اداره تدارکات ملي ستايش نمود و تأکيد کرد که شيوة کار اين اداره مورد تأييد نهادهاي جهاني قرار گرفتهاست.

عبدالله عبدالله گفت که پيش از ايجاد اين اداره ده‌ها پروژه توسعه‌يي به سبب موجوديت مشکل در قراردادها معطل قرار مي‌گرفت، اما پس از ايجاد اداره تدارکات ملي مشکلات تا حدي زيادي مرفوع گرديد .

بازرگانان افغانستان به ويژه اعضاي اتاق‌هاي تجارت و صنايع افغانستان همواره از مشکلات ناشي از فساد اداري در کشور سخن مي گويند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید