نگذاریم افغانستان ویران ویران تر شود!

وزيردفاع امريکا در يک سفر از قبل اعلام ناشده دو روز پيش به کابل آمد. آمدن او همزمان بود با حمله طالبان به قول اردوي دو صد و نهم شاهين که در آن بيش از دوصد تن از سربازان دلير و افسران رشيد اردوي ملي افغانستان به دست تروريست هاي پليد طالب به شهادت رسيدند.

مذاکرات وزير دفاع در کابل انجام يافت و وي اعلام داشت که افغانستان را در جنگ عليه ترور و دهشت افگني تنها نمي گذارد و در کنار مردم افغانستان قرار دارد.

وي همچنان گفته است که نيرو هاي امنيتي و دفاعي اين کشور سال سختي را در پيش رو دارند.

وي همچنان از اقدامات اخير روسيه در افغانستان در حمايت از طالبان ياد آوري کرده افزوده است که اين کار جنگ در افغانستان را پيچيده تر مي کند.

نکتة مهم اشاره وزير دفاع امريکا در حمايت از نيرو هاي امنيتي و دفاعي افغانستان بود. اين نکته اميدواري هاي مردم ما را در جنگ و مقابله با طالبان بيشتر کرده و همه مطمين شدند که طالبان قادر نيستند افغانستان را دوباره تسخير کنند.

اما کمک و ياري روسيه به طالبان افغانستان از هجده ماه به اينسو ادامه دارد و اين مسأله براي مردم ما ماية نکراني بيشتري شده است.

افغانستان باري در دهه هفتاد زير پاي نظاميان روس پامال گرديد و بيم آن مي رود که بار ديگر نيز کشور ما به نحو ديگري در اين درگيري ها همانند آن سال هاي ويران و يرانتر گردد.

مردم ما نگران آن اند که مبادا تنش ها ميان روسيه وامريکا همانند جنگ در سوريه افزايش نيابد و اين کشور فقير و جنگ زده يک بار ديگر ميدان نبرد هاي رقابتي اين دو ابر قدرت نگردد.

ياد آور مي شويم که دولت افغانستان از راه هاي مختلف بايد بکوشد تا روسيه را از همکاري با طالبان باز دارد. تسليح و تجهيز طالبان از سوي روسيه، جنگ در افغانستان را خطرناک تر مي کند و عمر آن را به سال هاي ديگري دراز تر خواهد کرد.

تجهيز طالبان از سوي روسيه افزون براين که جنگ را در افغانستان تشديد مي کند، کشتار انسان هاي بيگناه و تلفات افراد غير نظامي را افزايش مي دهد و سبب ويران تر شدن اين کشور مي گردد.

به باور ما ايالات متحده امريکا بايد پاليسي جديدش را در افغانستان طوري تنظيم کند که روسيه را از مداخله بيشتر در افغانستان باز دارد.

حمايت از نيرو هاي امنيتي و دفاعي کشور و ادامه تمويل و تجهيز اين نيرو ها از سوي امريکا و متحدين ديگر، افغانستان را قادر مي سازد تا در برابر طالبان و داعش بيشتر از پيش مبارزه کند.

افغانستان به تنهايي خود نمي تواند با مؤلفه هاي جنگ که مارا به چالش فرا مي خواند، مقابل شود و از ميدان پيروز بدر آيد.

ما اميدوارم که ايالات متحده امريکا با تدوين سياست جديدش در افغانستان کارزار مقابله با طالب و داعش را شدت بخشد.

شکي نيست که حکومت افغانستان به دلايل نا روشن تمايل جديي براي شدت بخشيدن جنگ بر ضد طالبان را ندارد.

از اين رهگذر است که در چند سال اخير طالبان تشجيع تر شده اند و دامنه هاي بد امني فراگير تر شده و بيشترين قسمت هاي کشور را در برگرفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید