ضرورت قیام ملی در برابر طالبان!

وضعيت در کشور به گونه غير متعارفي پيچيده تر مي شود. از يک سو بد امني گسترده شده است و از جانبي هم، طالبان شرايط را به گونه اي آورده اند که زمينه هاي مداخله کشور هاي ديگر در افغانستان فراهم آمده است.

به تعبير ديگر، بازي هاي بزرگي در افغانستان در حال شکل گيري است که مي تواند بحران را گسترده سازد و شرايط زنده‌گي بر مردم ما تنگ تر و پر مخاطره تر گرداند.

اين در حاليست که ضعف مديريت در سطوح مختلف دولت و به وِيژه در نهادهاي امنيتي سبب شده است که کارزار مبارزه بر ضد طالب و داعش چندان نتيجه مطلوب به بار نياورد.

نکته روشن ديگر اين است، دولت برنامه روشن و واضح در برابر طالبان ندارد وحتا رييس جمهور در تازه ترين سخنانش در ولايت بلخ، خواهان مبارزه جدي بر ضد گروه هاي تروريستي در کشور شد ولي نامي از طالبان نبرد در حالي که او ازداعش ياد کرده است.

نبود يک راهکار متناسب به اوضاع کشور در اهداف کاري دولت براي دستيابي به پيروزي سبب شده است که طالبان قوي تر از پيش در کشور عرض اندام کنند و براي دسترسي به پيروزي و سرنگوني نظام، خونخوارتر و جرار تر عمل نمايند.

هر روز ما در کشور قرباني جنايات و دسيسه هاي کشور هاي بيروني و طالبان هستيم و در اين راه هر روز فرزندان ما در جبهات جنگ شهيد مي شوند و کاروان شهدا، يتيمان و بيوه ها و مادران داغدار شلوغ تر مي گردد.

در چنين وضعيتي روشن است که بايد به مردم مراجعه کرد. باور ما اين است که حالا لازم است که تا مردم سراسر کشور متحدانه تر وارد معرکه و کارزار ضد طالبان گردند.

اين عملکرد متحدانه در عرف متداول ما در چهل سال گذشته قيام ملي ناميده شده است و به نظرما يگانه راهي است که مي تواند ماشين جنگي خونريز طالبان و داعشيان هميار شان را زمينگير کند و از حرکت باز دارد.

به باور ما همانگونه که در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ مردم دست به دست بهم دادند و جهاد در برابر اشغالگران و رژيم را شروع کردند، اکنون نيز مردم در کنار دولت خويش قرار گرفته و جهاد را عليه اين گروه شرور و مزدور بيگانه گان آغاز کنند.

در اين راه اولين حرکت را بايد علما و روحانيون کشور آغاز نمايند. آنان در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ نيز چنين کاري را کرده بودند و حالا نيز زمان آن فرا رسيده است تا در برابر طالبان تحرک مردم را پيشقراولي کنند و آنان را به سوي جهاد سوق بدهند.

زمان آن رسيده است که مردم عمل کنند. توقف به اميد عملکرد هاي دولت در واقع فرصت دادن به طالبان است که در اين موسم جنگ هار تر از گذشته، به شهر ها بتازند و نيرو هاي امنيتي ما را در گير سازند در حالي که دولت عملکرد قاطعي براي سرکوب طالبان ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید