افزايش بيکاري جدي ترين مشکل جوانان

 

از روز جوانان در افغانستان در حالي تجليل مي‌شود که بخش اعظم جوانان اين کشور به دليل نداشتن کار و مصروفيت با مشکلات جدي روبرو هستند و اين مشکل سبب شده است که شماري از جوانان نيز به مواد مخدر اعتياد شوند.

با آن که در سال‌هاي پسين شمار جوانان تحصيل کرده و مسلکي به هزاران تن مي‌رسد، اما به دليل نبود زمينه کار در افغانستان، بسياري از جوانان مجبور به ترک کشور شده و براي پيدا کردن کار به کشورهاي همسايه و اروپايي آواره شده اند که يک شمار آنان در طول راه حتا در آب‌ها نيز غرق شدند.

در شهر کابل پايتخت افغانستان، روزانه صدها جـوان ساعت‌ها انتظار مي‌کشند، اما براي تعداد اندک آن‌ها کارهاي روز مره پيدا مي‌کنند و متباقي همه روزه تا عصر در جاده‌ها و چهارراه‌هاي پايتخت منتظر    هستند و شام با دست خالي و خاطر آزرده به خانه‌هاي خود مي‌روند.

نبود کـار بزرگ‌ترين دشواري در راستاي رشد جوانان افغانستان به حساب مي‌آيد. اسلام ميرزاد، جواني که دو سال پيش از رشته انجينيري فارغ شده است مي‌گويد، نبود کارعده يي را معتاد و برخي‌ها را به ترک کشور ناگزير ساخته است.

آقاي ميرزاد به اين باور است که به دليل بيکاري جوانان به مواد مخدر و گروه‌هاي مخالف دولت روي آورده اندو تاکنون به چند بخش تقاضاي کار نموده، اما کاري برايش پيدا نشده است.

آمارها نشان مي‌دهند که از ده ميليون جوان واجد شرايط کـار در افغانستان چهار ميليون آنان شغل دايمي ندارند و هشت‌صد هزار جوان به گونه مطلق بيکار هستند.

نرگس، باشنده شهر کابل مي‌گويد، جوانان که روابط نزديک با دولت‌مردان  و مقام‌هاي حکومتي دارند، مي‌توانند براي خود کار پيدا کنند، اما براي کساني که واسطه ندارند پيدا کردن کار بسيار دشوار است.

برخي‌ها مي‌گويند که در ولايت‌ها، گروه‌هاي مخالف مسلح دولت ازميان جـوانان بيکار سربازگيري مي‌کنند و يا از آنان در کشت و توليد مواد مخدر استفاده مي‌کنند.

کمال سادات، معين جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مي‌گويد جوانان افغانستان، اکنون درک کرده اند که نبايد به صفوف مخالفان مسلح دولت بيپوندند، يا به مواد مخدر روي بيآورند. همه جوانان از جنگ خسته شده اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مي‌گويد که راهبرد پنج ساله جوانـان ايجاد شده که بر ظرفيت سازي و ايجاد فرصت هاي کاري براي جوانان متمرکز است. به گفته اين وزارت، سازمان ملل تعهد کـرده که 62 ميليون دالر براي تطبيق اين راهبرد کمک خواهد کرد تا جوانان افغان از وضعيت کنوني بتوانند، گذار کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید