بي‌همتايي رييس جمهور غني در عوام‌فريبي

 

آنيتا احمدي

محمد اشرف غني در آخرين سال مأموريت‌اش هم از شعارها و اظهارات عوام‌فريبانه دست بردار نيست و با وجودي که شهروندان افغانستان به اين نتيجه رسيده اند که صحبت‌هاي آقاي غني تنها شعار هستند، اما او هم‌واره به مردم وعده مي‌دهد و صحبت‌هايش پيش از آن که بر مبناي واقعيت‌هاي جامعه استوار باشد، عوام‌فريبانه و خاک زدن به چشم مردم است.

آقاي غني از هنگام کارزارهاي انتخاباتي تا چهار سال حکومت‌داري‌اش، به هيچ يک از شعارهايش عمل نکرده است. برخي شعارهاي او حتا در روي کاغذ هم مضحک به نظر مي‌رسد. اظهارات اشرف‌غني نشان مي‌دهد که يا او از شرايط حاکم در افغانستان آگاه نيست و يا هم با استفاده از تيوري‌هاي انسان‌شناسانه غربي فکر مي‌کند که براي فريفتن مردم بايد باغ‌هاي سرخ و سبز را براي آنان نشان داد و به تداوم قدرت و حاکميت پرداخت. بدون اغراق، کمتر سياست‌مداراي در جهان به پيمانه‌ي محمد اشرف‌غني شعار عوام‌فريبانه سر داده است. نويسنده در اين مطلب، به برخي از شعارهاي عوام‌فريبانه‌ي اشرف غني مي‌پردازد.

آقاي غني در آخرين سفرش به ولايت محروم و دورافتادة بادغيس اعلام کرد که افغانستان را به بزرگ‌ترين مرکز توليد انرژي برق مبدل مي‌سازد. افغانستان با کمبود شديد انرژي مواجه است. بخش عمدة برق اين کشور از تاجيکستان، اوزبيکستان و ترکمنستان تأمين مي‌شود. غني در چهار سال گذشته نتوانسته است که حداقل برق کابل را تأمين کند. سوچ برق افغانستان در اختيار کشورهاي آسياي مرکزي و گروه‌هاي مخالف مسلح دولت است. کشورهاي آسياي مرکزي به بهانه‌هاي اندک از جمله تأخير در پرداخت پول، برق افغانستان را قطع کرده‌اند. همه ساله هزينه‌ها را تغيير مي‌دهند و قراردادها را دست کاري مي‌نمايند. گروه‌هاي مخالف مسلح هم بارها پايه‌هاي برق را در کندز و بغلان منهدم کرده‌اند و براي چند روز ميليون‌ها باشندة پايتخت را از برق محروم ساختند. در اين مدت، حکومت وحدت ملي تحت قيادت اشرف غني حتا يک فابريکة توليد برق در سطح افغانستان نساخته است.

آقاي غني هم‌چنان اعلام کرد که شش هزار مکتب در جريان دو سال در سراسر افغانستان خواهد ساخت و همچنان مکتب‌ها و مسجدها را به انترنت وصل خواهد کرد. با امکانات و ظرفيت موجود در افغانستان، ساخت شش هزار مکتب فقط در زبان مي‌تواند جور بيايد. از سوي ديگر، درحالي‌که برخي از نهادهاي دولتي در کابل انترنت ندارند، وصل مسجدها و مکتب‌ها به انترنت غيرعملي و عوام‌فريبانه است. در حال حاضر، افغانستان انترنت مورد نيازش را از پاکستان وارد مي‌کند.

غني در جريان کمپاين انتخابات اعلام کرد که در پنج سال حکومت داري‌ام هيچ فردي بدون مسکن نخواهد بود. اما در چهار سال هيچ گامي در زمينة ساخت و ساز شهرک‌ها برنداشته است. بسياري از پروژه‌هاي ساخت و ساز از حکومت پيشين به ميراث گذاشته شده است.

ايجاد يک ميليون شغل از وعده‌هاي عمدة انتخاباتي محمد اشرف‌غني بود، اما در دورة حاکميت او افراد زير خط فقر از 38 درصد به 58 درصد رسيده است. نهادهاي ناظر بين‌المللي از بروز فاجعة ناشي از گرسنه‌گي و قحطي در افغانستان هشدار داده‌اند. سرمايه‌گذاران دسته‌جمعي فرار کردند.

او در جريان مبارزات انتخاباتي اعلام کرده بود که ولايت هاي پکتيا، ننگرهار، کندز، کندهار و هرات را به مرکز ترانزيت منطقه تبديل مي‌کند. ولايت هاي سرحدي را به مناطق ترانزيتي مبدل مي‌سازد. افغانستان را از کمک‌هاي خارجي بي نياز مي‌سازد. ميدان‌هاي هوايي خوست، کندهار و کندز را بين المللي مي‌سازد! اما حقيقت اين است که هيچ يک از اين شعارها عملي نبوده و صرف به هدف فريب افکار عمومي و جلب توجه مردم بيان شده است و يک گام هم در راستاي اين اظهارات برداشته نشده است!

او در جريان سفر انتخاباتي‌اش به ننگرهار گفته بود که ولايات شرقي را به صادرکنندة برق تبديل خواهيم کرد. ننگرهار را به شهر صنعتي مبدل مي‌سازيم و اجناس توليدي آن را به بيرون صادر مي‌کنيم. همچنان، در سفر انتخاباتي‌اش به شمال گفته بود که فارياب فقير را به ولايت غني تبديل مي‌سازيم. يک دانشگاه مجهز نفت و گاز در جوزجان مي‌سازيم تا انجنيران مسلکي و مجرب به بازار عرضه کنيم. شاهراه تجاري ابريشم را که از بدخشان مي‌گذرد، به چين وصل مي‌کنيم و به مرکز تجارت جهاني مسما مي‌سازيم.

او، در جاي ديگري گفته است که افغانستان را به مرکز تفکر اسلامي تبديل مي‌کنيم. مشارکت سياسي عادلانه و شايسته‌سالاري را تأمين مي‌کنيم. اما افغانستان در هفده سال پسين ضعيف‌ترين کابينه را تجربه مي‌کند. آدم‌ها نه بر بنياد تخصص و شايسته‌سالاري، بل بر اساس روابط و زدوبندهاي تجاري و خانواده‌گي بر سمت‌هاي دولتي تکيه زده‌اند. صلاحيت‌ها و مسووليت‌هاي اداره‌ها به دست شماري از افراد استفاده جو در ارگ رياست جمهوري افتيده است. صلابت و اتوريته نظام به زمين خورده است. به دليل انحصارگرايي مطلق، نهادهاي دولتي از کارآيي افتيده است.

آقاي غني بارها دربارة آبادي کابل سخن زده است. او گفته که کابل را سر سبز خواهيم کرد؛ از پل محمود خان تا تنگي غارو پارک تفريحي مي‌سازيم. کابل را به کابل زمان بابرشاه مبدل مي‌سازيم تا در زيبايي‌هايش مردم شعر بسرايند! ديگر به خاطر عبور مقام‌ها در کابل، جاده‌ها مسدود نخواهد بود. در پايتخت خط مترو ايجاد مي‌کنيم. با گذشت چهار سال از رياست جمهوري غني کم‌ترين گامي در راستاي بهبود وضعيت کابل برداشته نشده است. بر عکس، همه روزه به وقوع يک بحران انساني ناشي از بي‌آبي و محيط نامناسب در پايتخت نزديک مي‌شويم.

اشرف غني احمدزي هم‌واره مي‌گفت که در دسترخوان مردم تغيير مي‌آورد. چون دسترخوان مردم ثبات و امنيت را تعيين مي‌کند. برعکس، دسترخوان مردم را خالي ساخت. در جريان مأموريت او ميليون‌ها تن مجبور به ترک خانه‌هاي شان شدند. غني اعلام کرد که شهردارها را انتخابي مي‌سازيم، اما شهردارها براساس مسايل سليقه‌يي برگزيده شدند و نقش مردم در انتخابات آنان صفر بوده است.

آقاي غني بدون استثنا در همه سخنراني‌هايش مي‌گويد که در نزد او، «هيچ افغان از افغان ديگر کمتر و بيشتر نيست.»، اما تحت اين شعار، نفاق و شقاق در کشور بيشتر شد. يک پرچم به سه پرچم مبدل گشت، تجزيه‌طلبي و جدايي طلبي بالا گرفت، وحدت نيم‌بند اجتماعي و سياسي از ميان رفت، برخوردهاي تبعيض‌آميز وارد سيستم دولتي شد، اعتراضات مدني سرکوب شد، راه‌پيمايان به گلوله بسته شدند و آزادي بيان محدود شده است.

آقاي غني پيوسته بر مبارزه جدي با فساد اداري و مالي شعار دهد، اما فساد در حکومت او به اوج رسيد و قراردادها از بيگانه‌ها گرفته شد و به خودي‌ها سپرده شد.

رييس جمهورغني از پروژه‌هاي برنامه‌ريزي شده در دوره حامد کرزي، رييس‌جمهور پيشين، استفاده سياسي، انتخاباتي و ابزاري کرد، برخي پروژه‌ها سه – چهار بار افتتاح شده است. بار نخست، والي و مسوولان اداره‌هاي محلي پروژه را افتتاح کرده‌اند. بارديگر وزير مروبط رفته و به افتتاح پروژه مبادرت ورزيده است. بار سوم رييس اجرايي حکومت به افتتاح پروژه همت گماشته است. در آخرين مورد، رييس جمهوري سنگ تمام را گذاشته و پروژه را براي چهارمين بار افتتاح نموده است. چنين کارهايي در تاريخ حکومت‌داري افغانستان سابقه نداشته است. در گذشته مسوولان رده‌نخست نظام فرصت افتتاح پروژه‌هاي کوچک را نداشتند. اما حالا چون دست‌آوردي وجود ندارد، حتا رهبران حکومت تلاش مي‌ورزند به منظور افتتاح پروژه‌هاي کم‌اهميت و کوچک به ولايت ها سفر نمايند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید