خصوصیات و مسوولیت های یک عضو پارلمان

احمد سعیدی

شـهروندان افغانسـتان در آسـتانه بـر گـزاری سـومین انتخابـات پارلمانـی قرار دارنـد، امید و باورهـای وجـود دارد کـه مـردم هم از گذشـته کـم و بیـش تجربـه گرفتـه انـد کـه چـه کننـد و چـه نکننـد. کمیسـیون انتخابـات و کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی بـرای نامـزدان میعـاد و تاریـخ معیـن را بـه خاطـر کمپایـن مشـخص کـرده انـد که خـاف آن تخطـی از قانـون گفته می شـود. امـا بعضـی از نامـزدان پارلمانـی بـه پیشـواز نود و نهمین سـال روز اسـتراد، استقال کشـور و هم چنـان بـه خاطـر فـرا رسـیدن عیـد قربـان آن قـدر تصاویر خـود را به بهانـه تبریکی اسـتقال و عیـد قربـان در شـهر و بـازار نصـب کـرده انـد کـه همـه می داننـد هـدف شـان چیسـت.

در ایـن یازداشـت می خواهـم وظایـف و ویژه گی هـای یـک وکیـل را بنویسـم، تـا مـردم بـه خاطـر آینـدۀ خـود انتخـاب درسـت نمـوده بـه دنبـال روابـط کـور کورانـه و تاریک قومـی وسـمتی نرونـد، بلکـه خدمتـگار واقعـی وبـا صاحیـت را انتخـاب نماینـد کـه تـوان خدمت گـزاری بـه مـردم را داشـته هیـچ نـوع تبعیـض، تعصـب و امتیـاز را در بین مـردم قایل نشـود درد هـر مـوکل خـود را درد خـود بداند و در پـی عـاج همـان درد باشـد. فرامـوش نکنیـد وکیـل اربـاب ملـک  وقریـه دار نیسـت وکیـل ولایـت دار ویـا نماینـده صدیـق هـزاران فـرد دردمنـد وامیـدوار اسـت، وکیـل دارای صاحیـت وشـکوه خـاص اسـت کـه نمی تـوان طـور سـاده از کنـار نـام آن گذشـت. چـون وکیـل گزینـش بهترین هـا در فهـم، دانـش، صداقـت، امانت داری، دل سـوزی وهـم دردی اسـت. لـذا می تـوان گفـت وکیل از لحـاظ خصوصیـات شـخصی عصـاره وچکیـده خوبی هـای اجتمـاع ویـا مردمی اسـت کـه او را انتخـاب نمـوده انـد. چـون وکیـل متولـی امـور سـائرین اسـت ودر شـرایط فعلی مسـوول امور بیـش از صدهـا هـزار انسـان محتـاج، درمانـده، یتیـم، بیـوه زن وفقیـر واجتمـاع محـروم از حقـوق وامتیـازات شـهروندی.. . وقتـی وکیـل را نماینـده منتخـب مـورد تأئیـد و اعتمـاد بیـش از هـزاران انسـان واجد شـرایط می دانیـم وآن را شـخص شایسـته، بـا مناعـت وامانـت دار پنداشـته انـد کـه امـور خـودرا بـه او سـپرده انـد، یعنـی شـخصیتی کـه تفویـض امـور سـائرین بـه آن تکیـه کـرده اسـت گمانـم صاحیـت نهایـت خـارق العـاده اسـت کـه انسـان های دیگـر دارای ایـن ویژه گـی نیسـتند.

بـه همـه حـال ایـن خصوصیت هـای شـخصی آن اسـت وحـال ایـن وکیـل بایـد چـه نـوع صاحیت هـا ومسـوولیت ها داشـته باشـد؟ در شـرایط کنونـی افغانسـتان اعضـای پارلمـان ویـا وکا از جمـع کل جمعیـت ولایت هـا انتخـاب می شـوند وایـن وکیـل صاحیـت خـود را از کل جمعیـت ولایـت مربوطـه اش می گیـرد یعنـی قـدرت تمـام نفـوس از طریـق بـاور واعتمـاد بـه یـک فـرد انتقـال می کنـد کـه بـه همـان تناسـب مسـوولیت دارد. یـک وکیـل مسـوولیت دارد، مسـایل ذیـل را یومیـه نسـبت بـه ولایـت خـود یـاد داشـت داشـته باشـد. – اول  تعـداد کل جمعیـت ولایت و سـپس به ۱ طـور تفکیـک در ولسـوالی ها حتـا روسـتاها که هـر ولسـوالی دارای چـه تعـداد جمعیـت اعـم از زن ومـرد می باشـد و دارای چـه خصوصیـت وکمبـودات انـد وچـرا او را انتخـاب کـرده انـد وخـود را در برابـر تمـام ایشـان یک سـان مسـوول احسـاس کنـد. – داشـتن فهرسـت شـهداء وورثـه آن هـا ۲ ومیـزان نیازمنـدی آن هـا در سـر تاسـر ولایـت بـه همیـن تـر تیـب فهرسـت بیـوه زنـان وایتام ونیـاز منـدان وچگونه گـی روابـط بیـن طبقـات و اقشـار جامعـه و… – داشـتن فهرسـت یومیـه از کمیـت وکیفیـت ۳ معـارف وصحـت عامـه در تمـام مناطـق ویازداشـت نیازمندی هـای ایـن دوبخـش. طـور مثـال کمبـود داکتـر، دوا ویـا معلـم ولـوازم درسـی  بـا تفکیـک افـراد بی سـواد وبـا سـواد وسـواد متوسـط وبـه عیـن ترتیـب ثبـت و راجسـتر مریضانـی کـه بیش تـر دامن گیـر مـردم اسـت. – داشـتن فهرسـت کودکانـی کـه نسـبت ۴ مشـکات اقتصـادی محیـط مکتب ومعـارف را تـرک کرده انـد وجسـتجو راه حل هـا در سـطح کل ولایـت وبـه عیـن تر تیب داشـتن فهرسـت آن عـده کسـانی کـه  معتـاد انـد و زمـان ومکان اعتیـاد را بایـد با خود داشـته باشـند، تـا در رفع ایـن معضلـه توجـه نمایـد ویا به مراجـع مربوط در تمـاس باشـند. – یـک وکیل مسـوولیت دارد وضعیـت اقلیمی ۵ هـر قسـمت از مناطق ولایت خـود را درک کند وبدانـد کـه در کجا حاصـات للمی وآبـی بهتر اسـت ودر کجـا بـه کمک هـای رشـد زراعـت اشـد ضـرورت احسـاس می شـود وکـدام نـوع حبوبـات در کـدام قسـمت از ولایت هـا بیشـتر ویـا کمتـر می شـود وبـه عیـن تـر تیـب در قسـمت اشـجار و درختـان میـوه دار ویـا روئیدنی هـا معلومـات خـودرا تکمیـل کنـد.

خاصـه بایـد پـس از وکیـل شـدن هم بـا مردم تمـاس داشـته باشـد خانـه بـه خانـه کوچـه بـه کوچـه  سـفر کنـد واز حـال مـردم پرسـان کنـد وتوانایی هـای خـودرا بـه ایشـان بیـان نمایـد. – وکاء مسـوولیت دارنـد فهرسـت پـروژه ۶ هـای روی دسـت وعملـی شـده ولایـت شـان را از قبیـل سـرک وبنـد بـرق وآب گـردان وتعمیـرات دولتـی وسـکتوری وغیـره را ثبـت نمـوده اولویت هـا را تشـخیص و پـس از آن جهـت رفـع کمبـودات بـرای شـان پروژه هـای فوق العـاده از مرکـز مطالبـه نماینـد. – وکای یـک ولایـت مسـوولیت دارند عاوه ۷ از خانـه ملـت در پارلمـان برای خـود یک بورد مشـورتی تشـکیل دهنـد و دفتـر علیحـده را در کابـل بـه کرایـه بگیرند، هفتـه وار جلسـات را با صاحـب نظـران و اهـل خبـره ولایت شـان دایر کننـد وضروریـات را تشـخیص ودر پارلمـان مطـرح نماینـد واز غیرحاضـری کـه یک نـوع اهانـت بـه مؤکلیـن اسـت بپرهیزند. – وکا مسـوولیت دارنـد بـه خاطـر حفـظ ۸ تـوازن بیـن زنـان ومـردان در بخـش تحصیـل چـاره جویـی کننـد. – وکا بایـد بداننـد کـه وزارت خانـه سـالانه ۹ چـه مقـدار بودجـه توسـعه یی را بـه ولایت های شـان تخصیـص داده انـد وتا چـه پیمانـه توازن وعدالـت را بیـن ولایت هـا رعایـت کـرده انـد، اگـر تبعیـض وتفـاوت وجود داشـته باشـد باید در برابـر ایـن بـی عدالتـی بیشـترین فریـاد را سـردهند. مثلـن وزارت معـارف سـالانه در فـان ولایت چنـد مکتـب را اعمار کرده اسـت ودر ولایـت دیگـر چقـدر وبـه عیـن تـر تیـب انکشـاف دهـات وشـهر سـازی.

در صورتی که عدالـت رعایـت نمی شـود اول فریـاد خودرا در  پارلمـان بلنـد کنـد وبعـد جلسـات را در خارج از پارلمـان دایـر ودرد مـردم خـودرا بـا مدیـا ومطبوعـات شـریک سـازند. – وکا مسـأله مشـارکت سیاسـی واداری ۱۰ در نظـام سیاسـی کشـور را نیـز مـورد مطالعـه قـرار داده علـت محرومیـت ولایـت شـان را از حکومـت جویـا شـوند وبـه عیـن تـر تیـب جلسـات متعـدد را بـه ایـن منظـور دایـر وفریـاد مظلومیـت ومحرومیـت خـودرا بـه همه گوش هـای کـر وهوش هـای بـی خبر برسـاند. -بیـکاری مشـکل عمـده ای مـردم مـا اسـت ۱۱ بـه خصـوص جوانـان تحصیـل یافتـه خیلـی بیـکار انـد نماینـده مـردم در ایـن مـورد بایـد زیـاد تـاش نماینـد امـا متأسـفانه در گذشـته بعضـی  وکا منتظـر بودنـد، تـا کسـی از اقـوام واقـارب خـودش بیایـد وورق درخواسـتی بـه خاطـر غصـب زمیـن همسـایه را تحویـل دهـد، تـا از محاکـم امربگیرنـد ویـا امـر عفـو آن را بـه خاطـری کـه کـرده از مقامـات بگیرنـد ویـا منحیـث مأمـور عـادی هـر ولایـت مربوطـه مقـرر نمایند.ایـن وکالـت نیسـت ایـن اربابـی و قریـه داری اسـت، ایـن افـراد می تواننـد بـه جـای وکالـت اربابـی کننـد، یـا دلالـی چوکـی پارلمـان را بنـد نیندازنـد. در حالـی کـه وکیـل نماینـده کل ولایـت اسـت، امـا معلومـات آن از قریـه آن تجـاوز نمی کند.مـردم ومؤکلین خودرا نمی شناسـد، بـرای یـک وکیـل همـه افـراد وسـاکنان ولایـت مؤکلیـن وقابـل خدمت گزاری انـد وبایـد در برابـر همـه یک سـان عمـل کنـد، هیچ نـوع امتیـاز بیـن شـان قایـل نشـود.. همان طـوری کـه خـودرا در برابر خانـواده خود مسـوول می دانـد در برابـر همـه مـردم مسـوول بداند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید