نقش امریکایی ها در جنگ قدرت میان غنی و اتمر

حنیـف اتمر دلیل اسـتعفای خـود را اختافات شـدید بـا رییـس جمهـور معرفـی کرده اسـت اشـرف غنـی هـم در هنـگام معرفـی حمـدالله محـب جانشـین اتمـر خشـم و ناخشـنودی خـود را نسـبت بـه اتمـر پنهـان ننمـوده گفـت «بـه خاطـر منافـع علیـای کشـور» ایـن تصمیم سـخت را گرفتـه اسـت. بسـیاری ها بـه ایـن بـاور هسـتند کـه اتمـر بـه خاطـر اختافاتـش بـا غنـی داوطلبانـه اسـتعفا داده اسـت و رییـس جمهور هـم عاقه مند کار بـا او نبـوده بنـا برایـن اسـتعفای آقـای اتمر را منظـور کـرده اسـت. برخی دیگـر امـا معتقدند کـه اتمـر خـودش را در انتخابـات آینـده بـه طـور مسـتقل در برابـر غنـی نامـزد خواهـد کـرد، امـا کمتـر کسـی نقـش قدرت هـای خارجـی را در ایـن کش مکـش قـدرت میـان دو مامـور ارشـد کاخ سـفید در کابـل مـورد توجـه قـرار داده انـد. بـه هیچ کـس پوشـیده نیسـت که اشـرف غنی و اتمـر مثـل جسـم و روح نظـام کنونـی بودند و تمـام اقتدارشـان در دیـد امریکایی هـا و انگلیس هـا اسـت.

سـال حکومـت وحـدت ملی نشـان 4کارکـرد می دهـد کـه آقـای غنـی حیثیت جسـم و کالبد پوسـیده را در معادلـه قـدرت دارد و آقـای اتمـر نیـز روح نظـام را؛ بـه بیـان دیگر ماشـین و چـرخ مدیریـت نظام به دسـت اتمـر هرکاره نظـام بود و با خون سـردی کمتریـن خودنمایی را می کـرد کار خـود را خـوب بلـد بـود، امـا اشـرف غنـی مثـل ماشـین کهنـه و دل خـراش بیشـتر قدرت نمایـی کاذب و سـخن رانی های بـی مـزه و مزخـرف می کـرد. بـه بـاور ایـن قلـم نـه آقـای اتمـر داوطلبانـه بـه خاطـر اختافـات بـا رییـس جمهورغنـی اسـتعفا داده و نـه آقـای غنی توانایـی برکناری اتمـر را داشـت. هیـچ تقـرر و یـا برکنـاری مقام هـای بـالا از تبعیـد و آوردن دوسـتم گرفتـه تـا برکنـاری اسـتاد عطـا بـدون توافـق امریـکا صـورت نگرفـت. قدرت نمایـی اتمـر در نظـام آقـای غنـی پیـش از همـه مدیـون حمایـت انگلیـس و امریـکا بـود نـه قـدرت مردمـی و یـا نبوغ سیاسـی او.

آقـای اشـرف غنـی مدعی اسـت که «بـه خاطر منافـع علیـای کشـور» اسـتعفای آقـای اتمـر را پذیرفته اسـت. پرسـش اساسـی این اسـت که آقـای اتمر کدام «منافـع علیـای کشـور» را بـه خطـر انداختـه بـود؟ هم چنـان بایـد گفـت اتمـر نمی توانـد بـدون موافقـت و تضمیـن امریـکا خـود را در برابـر آقـای غنـی نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری آینـده کنـد، مگـر ایـن کـه امریـکا دسـت از حمایـت آقـای غنـی بکشـد و یـا گـروه طالبـان را وارد قـدرت کنـد.  گفتـه می شـود یکـی از اختافـات بزرگـی که سـبب برکنـاری آقـای اتمر از مقامش شـد، در رابطـه بـه مذاکـرات مسـتقیم میـان امریـکا و طالبـان بـدون نقـش دولـت کابـل بود، بـه این تقصیـر آقـای اتمـر ارگ ریاسـت جمهوری از رونـد مذاکـرات میـان امریـکا و طالبـان کنـار گذاشـته شد. گفتـه می شـود گـروه طالبـان نسـبت بـه هـر زمـان دیگـر انعطـاف نشـان داده انـد. هم چنان گفتـه می شـود امریکایی هـا مانـع اشـتراک آقـای اتمـر در مذاکرات طالبان در مسـکو شـد و ایـن رابطه مشـکوک آقـای اتمر با مسـکو را نـزد امریکایی هـا نشـان داد، ایـن در حالی بود کـه حامـد کـرزی بـه اجـاس مسـکو دعـوت نشـده بـود، امـا از اشـتراک نماینـده گان گـروه طالبـان تحـت رهبـری روس هـا حمایـت کـرد و روابـط میـان امریـکا و طالبـان را مشـکوک نامید. لشـکر بـزرگ ناراضیـان دولـت کـه زیـر چپن مجلـس بـزرگان (لـوی جرگـه) حامدکـرزی، «سـلطان بـزرگ» و «ایتـاف بزرگ ملـی» گرد آمـده انـد در جسـتجوی فرصـت انـد کـه از اختافـات  آقـای غنـی و اتمـر بـه نفع شـان سـربازگیری کننـد.
هم چنـان اعضـای ایتـاف بـزرگ در تـاش انـد تـا از طریـق حامدکـرزی لابیسـت طالبـان بـا طالبـان زبـان مشـترک پیـدا نماینـد یـا از طریـق مجلس بـزرگان (لوی جرگـه) حکومت موقـت و یـا دعوت جلسـه ای نظیر «بن سـوم» در سـطح جهانـی خـود را وارد بـازی کننـد بـه ایـن ترتیـب گلیـم غنـی را جمـع کـرده و افتخـار صلـح بـا طالبـان را از آن خـود کننـد. در هـر حالـت آن چـه در حـال حاضـر در افغانسـتان جریـان دارد را نمی تـوان بـه سـود افغانسـتان و شـهروندان ایـن کشـور عنـوان کـرد، سیاسـیون و چهره هـای دخیـل در قضایـای سیاسـی افغانسـتان هـر کـدام بـه نوبـه خود در تـاش به دسـت آوردن و تأمین منافـع شـخصی خود هسـتند و تـاش می کنند تـا حمایت هـای خارجی هـا بـه خصـوص کشـورهای کـه در افغانسـتان دخیل هسـتند را جلـب نماینـد.

در طی چهارسـال که از عمر حکومت وحدت ملـی سـپری می شـود، تغییـر و تبدیلی هـای که در رده هـای بالایـی حکومـت صـورت گرفت نتوانسـت بـه امنیـت و حکومـت داری خـوب کمـک کنـد، بـل بـا گذشـت هـر روز وضعیت امنیتـی و حکومـت بدتر شـد و امروز شـکاف عمیقـی میـان شـهروندان و حکومـت ایجـاد شـده است. از سـویی هم آن گونـه کـه دیـده شـد، امریکایی هـا هـم صداقـت چندانـی نسـبت به آن چـه می گوینـد ندارنـد و هـم واره بـه دنبال منافـع خـود و بـرآورده سـاختن اهداف شـان در افغانسـتان هسـتند کـه نبـود رهبـری سـالم و صادقانـه در حکومـت افغانسـتان زمینـه را بـرای اسـتفاده خارجی هـا بیشـتر مسـاعد سـاخت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید