حکومت در سیاست کادری خود ناکام است!

حکومـت وحـدت ملی در شـمار دیگر کاسـتی هایـش، در سیاسـت کادری خویـش نیـز نـاکام بـوده اسـت. آن گونه که مرسـوم اسـت گویی در ایـن کشـور بخـت برگشـته قحـط الرجالـی نیز دامـن گسـترده اسـت که ایـن وزارت هـا و نهاد هـای دیگـر دولتی به دسـت کسـانی سـپرده می شـود کـه در آن مهارتـی ندارنـد و تجربـه کاری شـان در آن بخـش نیـز وجود نـدارد. از ایـن سـبب اسـت کـه در بسـیاری از وزارت خانه هـا و نهادهـای دولتـی، کـم کاری و بـی مسـوولیتی گسـترده ای وجـود دارد کـه سـبب شکسـت برنامـه هـای دولتـی گردیـده اسـت.

از جانـب دیگـر یکی دیگـر از معایب سیاسـت کادری دولـت ایـن اسـت کـه پس از تقـرر کادر هـا بـه وظایـف شـان، وقتـی وزیـر یا مسـوول یـک نهـاد دولتـی تـازه بـه اداره مربـوط خـود آشـنایی پیـدا می کنـد، سـلیقه های بـی ثبات و متحـول رییـس جمهوری بـه جوش مـی افتد و بـه زودی تغییرات و دگرگونی هایـی در ادارات رو نمـا مـی گـردد و ایـن امـر نیـز سـبب ضیاع وقـت گردیـده و در نتیجـه سـبب ناکامـی نهـاد هـای دولتـی در اجرای وظایف محوله شـان می گردنـد تـا آنجا کـه این نهـاد هـا و وزارت خانه هـا حتـا نمـی تواننـد بخـش اعظم بودجـه های داده شـده را مصـرف کنند. وقتـی مسـوولان نهادهـای دولتـی و وزیـران کابینـه بـا سـایق شـخصی  وجـدا از اصـل شایسـته سـالاری و مسـلکی بودن به اشـخاص بـی کفایـت داده شـود، معلـوم اسـت کـه امـور محولـه وزارت هـا ونهـاد های دولتـی به خوبی و درسـتی پیـش نمـی رود و شکسـت در کار حکومـت رونمـا مـی گـردد. بـه نظـر مـا بایـد وزارت هـا و دیگـر نهـاد های دولتـی بـه اشـخاص مجـرب، تحصیـل کـرده و کار کشـته سـپرده شود. افراد مسـلکی و کار فهم بـه آسـانی مـی تواننـد از عهده وظایـف خویش بـدر آینـد و برعکس آن سـبب بروز خدشـه در امـور محولـه نظـام می گردد.

از جانبـی هم گزینش وزیران و رهبری بسـیاری از نهـاد هـای دولتـی بـر بنیـاد مسـایل قومی نیز صـورت مـی گیـرد و ایـن امـر نیـز یکـی دیگر از مؤلفـه هـای شکسـت برنامه هـای دولتی می باشد. افغانسـتان در کنار نامایمات و نا بسـامانی های ناشـی از جنگ، گویی ناگزیر اسـت این مصیبت قوم گرایی را نیز متحمل شـود. دیده شـده است کـه در کابینه هـای حکومـت طی سـال های اخیر افـراد بسـیار بـی کفایـت و ناقابـل بـه عضویت کابینـه در آمـده انـد که متأسـفانه پارلمـان آلوده بـه فسـاد کشـور آنـان را قبـول کـرده و بـه آنان رای اعتمـاد داده اسـت. از ایـن اسـت کـه بیـت معـروف به ذهن هر شـهروند کشـور مـا خطور می کنـد که: اگر این مکتب است و این ما حال طفان خراب می بینم

اشتراک گذاری:

نظر بدهید