امريکا بر ضد تروريستان در افغانستان قاطعيت نداشته است!

 

 

امروز نهمين فرمانده عمومي نيرو هاي حمايت قاطع در افغانستان در حالي شروع به کار کرد که اوضاع امنيتي در افغانستان به شدت وخيم تر شده است و طالبان تا به نزديکي هاي پايتخت سنگر گرفته اند.

جنرال اسکات ميلر که اکنون اين ماموريت  را به عهده دارد، تعهد سپرده است که در کنار مردم افغانستان قرار مي گيرد و نيروهاي امريکايي تا تأمين صلح سراسري در اين کشور، حضور خواهند داشت.

هفده سال است که نيروهاي امريکايي و شماري از کشور هاي ديگر در افغانستان زير نام هاي مختلف حضور دارند. آيساف و اکنون حمايت قاطع نامي است که موجوديت نيرو هاي خارجي را در افغانستان نشان مي‌دهد.

در اين مدت نشانه بارزي از تأمين امنيت و ثبات در افغانستان ديده نشده است؛ زيرا به باور ما اين نيرو هابا قاطعيت در امر مبارزه با طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي اقدام نکرده اند. تا پيش از آغاز خروج نيرو هاي خارجي از افغانستان شمار اين نيرو ها بيشتر از يک صد و چهل هزار نفر مي رسيد و آن ها در سراسر کشور تقسيم شده بودند. برخي از اين نيرو ها برنامه هاي مشترک نظامي در عمليات هاي جنگي داشتند ولي حضور اين شمار نظامي‌ها نه تنها افغانستان را در راه دست يابي به تأمين ثبات و امنيت کمکي نکرد، بلکه اوضاع کشور ما روز تا روز بد تر شد.

اما افزون بر چهار سال پيش بود که تأمين امنيت و مقابله با تروريستها در افغانستان به نيرو هاي امنيتي و دفاعي کشور ما سپرده شده است و خارجي ها تنها در کار آموزش و تربيه اين نيرو ها مشغول اند. در اين مدت تلفات نيرو هاي دفاعي و امنيتي ما چند برابر افزايش يافته و اوضاع در کشور رو به وخامت نهاده است.

اکنون که فرمانده جديد نيرو هاي حمايت قاطع رسمن آغاز به کار کرده است مي‌توان انتظارات مردم افغانستان را به گوش آنها رساند؛ انتظاراتي که هفده سال است تحقق نيافته است.

مردم ما باور دارند که امريکا و نيرو هايش در افغانستان نبايد سياست دوگانه اي را پيش ببرند. جنگ عليه طالبان و مشارکت نيرو هاي حمايت قاطع در افغانستان در اين امر، يکي از مؤلفه هايي است که مي تواند در راستاي مقابله با طالبان و ديگر تروريستها سودمند واقع گردد.

مردم مي خواهند که در کنار فشار هاي نظامي، امريکا بايد فشار هاي زيادي را بر طالبان وارد کند تا به مصالحه تن بدهند. ما نيز حالا به اين باور هستيم که جنگ نمي‌تواند راه حل در افغانستان باشد، از اين رو امريکا بايد روند گفت‌و‌گوها و مذاکره با طالبان را با مالکيت دولت افغانستان سرعت ببخشد و همچنان فشار هاي لازم بر پاکستان را نيز افزايش بدهد.

يکجا شدن اين مؤلفه ها مي تواند اوضاع را به سوي اعاده صلح و ثبات برگرداند و مردم ما را به يکي از آرزو هاي بزرگ شان برساند.

واگذاري اراضي بيشتر به طالبان يک حرکت خطرناک است که مي تواند موجب گسست و از هم پاشيده‌گي نيرو هاي دفاعي و امنيتي ما گردد و برعکس طالبان را در امر مقابله با ما تشجيع کند.

ما اميدواريم که فصل کنوني، فصل قاطعيت تمام نيرو هاي حمايت قاطع و متحدين ما در افغانستان باشد تا ما را در راه رسيدن به صلح و آشتي معاونت کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید