صیاد: ايتلاف بزرگ ملي با فاش کردن اسناد جعلي روند انتخابات پارلماني را ضربه زد

 

کميسيون انتخابات در واکنش به نشر اسناد جعلي از سوي ايتلاف بزرگ ملي افغانستان مي‌گويد که اين اسناد بي وقت و به هدف ضربه زدن به روند انتخابات منتشر شده است.

محمد آجان عبدالبديع صياد رييس کميسيون انتخابات روز يکشنبه (11 سنبله) در يک نشست خبري در مورد نشر اسناد جعلي مربوط به روند ثبت نام راي دهنده‌گان گفت که فاش کردن اين اسناد جعلي بي وقت است و به نفع يک روند ملي نيست.

ايتلاف بزرگ ملي روز گذشته صدهزار شناس‌نامه جعلي را که در روند ثبت نام راي دهنده‌گان ثبت شده بود و نيز بسته‌هاي برچسب ثبت نام را که به گفته اين ايتلاف در اختيار افراد و اشخاص قرار گرفته بوده‌اند را فاش کرد.

برخي شناس‌نامه‌هاي ثبت نام شده، به نام‌هاي برخي مقام‌هاي عالي رتبه دولتي صادر شده بودند که بيشتر کنده و اساس ندارند. ايتلاف بزرگ ملي، ادعا دارد که حتا به نام يک فرد تا 20 شناس‌نامه‌ جعلي صادر شده و برچسب خورده اند.

با اين وجود، آقاي صياد مي‌گويد که در مورد عرضه برچسب‌هاي روند ثبت نام راي دهنده‌گان به افراد و اشخاص غير مسوول کميسيون انتخابات جواب‌گو است؛ امادر مورد شناس‌نامه‌هاي جعلي اداره ثبت احوال نفوس جواب‌گو است و کميسيون در اين مورد مسووليت ندارد.

او گفت: «60 کتاب برچسب ثبت نام راي دهنده‌گان که در 16 ولايت مفقود شده يا سوخته و يا هم طالبان  به زور گرفته اند، احتمالن اسناد منتشر شده جزو اين کتاب‌ها باشد؛ به جاي که اين اسناد در وقتش با کميسيون شريک مي‌شد متاسفانه از طريق رسانه‌ها به نماش گذاشته شد.»

او تاکيد کرد که اگر اين اسناد همين اکنون نيز با کميسيون شريک شود، کميسيون ابتدا اصلي بودن و جعلي بودن آن را ثابت مي‌کند و سپس افراد مسوول را شناسايي کرده به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي خواهند کرد.

آقاي صياد تاکيد کرد که کميسيون انتخابات تلاش مي‌کند، تا انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار کند.

از سويي‌هم، سيد حفيظ الله هاشمي سخن‌گو و عضو کميسيون انتخابات نيز گفت که کميسيون انتخابات به منظور تأمين شفافيت در روند ثبت نام راي دهنده‌گان، بانک معلوماتي را ايجاد کرده که در آن مشخصات تمام کتاب‌هاي ثبت نام راي دهنده‌گان درج بوده و اسناد مفقود شده قابل رد يابي و ابطال مي‌باشد.

به گفته او، کميسيون انتخابات تا هنوز 25 جلد کتاب مفقود شده برچسب ثبت نام راي دهنده‌گان را تشخيص و از روند خارج کرده است.

او، تاکيد کرد که فهرست نهايي ثبت نام راي دهنده‌گان تا چند روز ديگر تکميل شده و جهت شفافيت به مردم افغانستان اعلام خواهد شد.

سخن‌گوي کميسيون انتخابات تاکيد کرد که اين کميسيون از جريان‌هاي سياسي توقع دارد تا مردم را براي شرکت در انتخابات ترغيب کنند؛ اما نشر اسناد در مقطع حساس کنوني به معناي «سبوتاژ کردن روند انتخابات است، اين که احزاب راه بديل را تقويت مي‌بخشد خود جاي سوال است.»

اين در حالي است که پيش از اين نيز شکايت‌هاي زيادي در مورد تقلب در روند ثبت نام راي دهنده‌گان مطرح شده است، تا هنوز هيچ بررسي در زمينه انجام نشده است.

از سويي‌هم اداره ثبت احوال نفوس در واکنش به افشاگري ايتلاف بزرگ ملي درباره توزيع شناس‌نامه‌ها و برچسب‌هاي جعلي  گفته است که اين اداره به وزارت داخله مکتوب رسمي فرستاده تا در اين باره تحقيق کند که چه کساني در اين خيانت ملي دست دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید