اردوغان از قرغزستان دست خالي برگشت

 

رجب طيب اردوغان رييس جمهوري ترکيه، طي سفر رسمي به قرغزستان، با رييس جمهور آن کشور ديدار کرد. يکي از اهداف مهم اردوغان در اين سفر، مسدود کردن مکاتب متعلق به جنبش خدمت  در قرغزستان بود. اردوغان در اين ديدار از سورانباي جنبيکوف، رييس جمهور قرغزستان خواستار مسدود شدن اين مکاتب شد. اما رييس جمهور قرغزستان در پاسخ به اردوغان چنين گفت: «مؤسسة تعليمي SAPAT تحت نظارت وزارت معارف و در چارچوب قوانين قرغزستان فعاليت مي‌کند. همة شهرونداني که در قرغزستان فعاليت مي کنند، زير نظر ما هستند.

اردوغان در نشست مطبوعاتي اي که با همتاي قرغزي اش برگزار کرد، عليه جنبش خدمت اتهامات وارد کرد. اردوغان ادعا کرده است که مکاتب متعلق به جنبش گولن تهديدي به کشور قرغزستان است و ما طور مشترک عليه اين مکاتب مبارزه خواهيم کرد.

اما رييس جمهور قرغزستان در پاسخ به ادعاهاي اردوغان گف: «ما آنچه را که بايد مي گفتيم، گفتيم. پاسخ خود را ارائه کرديم. مؤسسة بين المللي تعليمي SAPAT به عنوان يک شرکت خصوصي در قرغزستان در عرصة تعليم و تربيه از چند سال به اينسو فعاليت مي‌کند. همة مؤسسين و کارکنان اين مؤسسه شهروندان قرغز هستند. برعلاوه، تماميِ فعاليت‌هاي اين نهاد از جانب وزارت معارف کشور نظارت مي شود. اين مؤسسه کاملن تحت کنترول دولت قرغزستان قرار دارد و در چارچوب قوانين اين کشور فعاليت مي کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید