انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی یا پاتک زرداد

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی! می خواهیم نامۀ ما را که درد دل جوانان سر شکستۀ انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی که در کابل در مقابل وزارت تحصیلات عالی کشور قرار دارد به نشر برسانید تا با مطالعۀ آن مقامات در وزارت های صحت عامه، تحصیلات عالی و معارف و هم نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان یا خانۀ ملت بدانند که مسؤولان این انستیتیوت به جای خدمتگزاری، جیب های دانشجویان را خالی می کنند. باید گفت که یکی از همصنفان ما در سمستر تحصیلی سال گذشته پول حق اشتراک در درس خویش را تحویل اداره انستیتیوت نموده بود و مدت چهار روز در صنف حاضر بود که مریضی جدی عاید حالش شد. پس از اطلاع رسمی به اداره انستیتیوت که در آن تقاضای رخصت برای تداوی شده بود گردید، اداره درخواست وی را اخذ و برایش گفت که پس از صحت یابی دوباره می توانی به دروس خویش ادامه بدهی که نامبرده به کشور هندوستان غرض معالجه رفت و آثار عملیات طبی در وجود نامبرده موجود است. در حال حاضر که امتحانات سمستر آغاز شده، اداره باز هم در خواست فیس مجدد را می کند که در غیر آن به دانشجوی متذکره اجازه سپری نمودن امتحان را نمی دهند. متأسفانه مسؤولان انستیتیوت وضعیت اقتصادی شهروندان کشور را در نظر نگرفته فقط در فکر زر اندوزی و پر کردن جیب های خود اند، طور مثال انستیتیوت از یک محل در هر سمستر باید مطابق مقررۀ رسمی دولت شش هزار افغانی اخذ نماید، اما به بهانۀ این که برخی از دانشجویان از طرف صبح درس می خوانند آنان باید ده تا دوازده هزار افغانی فیس بپردازند و هم چپتر هایی که همه فوتوکاپی یک اصل است جبراً و قهراً بالای دانشجویان به ارزش یک تا یک و نیم هزار افغانی به فروش می رسد. از مقامات وزارت معارف و نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان تقاضا داریم تا موضوع را جدی بررسی نمایند و پنجه های فرصت طلبان را از گلوی نحیف دانشجویان این انستیتیوت آزاد سازند.

با احترام
شماری از دانشجویان انستیتیوت علوم صحی ابو علی سینای بلخی

اشتراک گذاری:

نظر بدهید