سازمان ملل: بيش از صد هزار کودک افغانستاني به حفاظت فوري نياز دارند

 

دفتر هماهنگي امور کمک‌هاي بشري سازمان ملل متحد (اوچا) گزارش داده است که بيش از صدهزار کودک در افغانستان آسيب‌ديده از خشک‌سالي در حوزه غرب افغانستان، به حمايت‌ها و حفاظت فوري نياز دارند.

به گزارش «صداي امريکا»،‌ بر بنياد اين گزارش، اين کودکان مربوط به خانواده‌هايي مي‌باشند که از خشک‌سالي آسيب ديده و مناطق مسکوني شان را ترک کرده اند.

سازمان ملل گفته است که تنها در سايت‌هاي غيررسمي هرات، بيش از 100 مرکز مناسب نياز است تا حمايت‌هاي رواني « اجتماعي را براي 15هزار کودک بيجاشده فراهم کند.

گزارش تأکيد کرده است: «با توجه به افزايش قابل ملاحظه خانواده‌هاي بي‌جاشده داخلي در شهر قلعه نو، فعاليت‌هاي حفاظت از کودکان بايد بدون تأخير آغاز شود».

سازمان ملل به نقل از ناظران کميسيون حقوق بشر افغانستان گفته است که حوادث خشونت مبتني بر جنسيت از جمله ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و قاچاق کودکان، فروش نوزادان و دختران جوان، در سايت‌هاي غيررسمي بي‌جاشده‌گان داخلي، گزارش شده است.

اوچا با نگراني گفته است که براي مقابله با وضعيت روزافزون رو به وخامت دختراني جوان که به فروش مي‌رسند و يا ازدواج مي‌کنند، نياز فوري به فعاليت‌هاي حمايت از معيشت وجود دارد.

اما در اين گزارش واضح نشده است که چند مورد ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، فروش نوزادان و دختران ثبت شده است.

هم‌چنان اين اداره، از وضعيت آموزشي کودکان افغانستان نگراني کرده و گفته است که 40 هزار کودک آسيب‌ديده از خشکسالي به مکتب‌هاي و مراکز آموزشي دست‌رسي ندارند. در گزارش آمده است: “ميزان ثبت‌ِنام مکتب‌ها نيز در مناطق خشکسالي‌زده، به دليل بيجاشدن خانواده‌ها 87 درصد کاهش يافته است”.

ملل متحد تأکيد کرده است، براي رسيده‌گي به حفاظت فوري کودکان افغانستاني، در سه ماه آينده، به 900 هزار دالر نياز است.

اين گزارش در حالي نشر مي‌شود، پيش از اين گزارش‌هاي متعددي از وضعيت بد کودکان در افغانستان از سوي نهادهاي حقوق بشري به نشر رسيد.

کميسيون حقوق بشر افغانستان نيز چندي پيش با نشر گزارشي وضعيت کودکان خياباني و کارگر در افغانستان را نگران کننده خواند و از حکومت افغانستان خواست تا به وضعيت اين کودکاني برنامه‌‌هاي را روي دست گيرد.

از سوي ديگر گزارش‌هاي وجود دارد که گروه‌هاي تروريستي(طالبان و داعش) از کودکان در جنگ‌هاي خود به عنوان ابزار استفاده مي‌کنند.

با اين حال آن گونه که ديده مي‌شود حکومت افغانستان در حال حاضر هيچ برنامه‌ي براي بهبود وضعيت زنده‌گي کودکان ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید