بي بي گل بايد پاسخ بدهد!

 

فساد در دم و دستگاه حکومت يکي از دلايلي است که پايه هاي اين نظام استحکام نمي يابد. اين پديده از بدو شکل گيري نظام کنوني در افغانستان آفتابي شد و به سرعت بدنه نظام را فرا گرفت. از برکت  اين پديده هزاران تن در کشور به جاه و مال و ثروت هاي باد آورده رسيدند و قصر  و کاخ هاي شان در کابل و بيرون از کشور بر زبان هاي خاص و عام افتاده است.

گسترش دامنه فساد به حد جدي بود که افغانستان در ميان کشور هاي جهان رتبه گرفت تا سردمداران نظام در ميان ملل جهان سرخروي و سرافراز باشند!!

به اين ترتيب ميليارد ها دالر کمک هاي کشور هاي دوست افغانستان حيف و ميل شد و به جيب هاي دزدان داخلي و کيسه بران بين المللي افتيد که شرح آن به همه گان معلوم است. گفته مي شود که خارجيان کمک کننده نيز شريکان دزد هاي داخلي بوده اند.

نهادي به نام سيگار که به ايالات متحده امريکا تعلق دارد، در چند سال اخير از امور کمک هاي امريکا در افغانستان تفتيش به عمل مي آورد. اين نهاد تا حال از فساد هاي گسترده در کمک هاي ايالات متحده امريکا به افغانستان پرده برداشته است ولي معلوم نيست که نتايج آن در نزد امريکا چه بوده است.

سيگار به تازه گي وجوه تاديه شده از سوي امريکا را که براي توانمندي و ارتقاي ظرفيت زنان افغانستان اختصاص داده شده بود، مورد بررسي قرار داده است. پروژه پروموت که اين ماموريت را به عهده گرفته بود از سوي سيگار بررسي شده است و نتيجه بيانگر آ ن است که اين پروژه موفق نبوده و فقط توانسته تا حال به تعدادي محدود زنان زمينه هاي کاري در نظام را فرا هم آورد. سيگار گفته است که در اين راستا مقادير هنگفتي از کمک هاي امريکا براي پروموت حيف و ميل شده است و اين پروژه ناکام بوده است.

گفته مي شود که اين پروژه را بي بي گل خانم اشرف غني اداره مي کند. طبق گزارش‌هاي واصله در اين راستا تا کنون مبلع دو صد و هشتاد ميليون دالر هزينه شده است که ديده مي شود يک پول بسيار کلان است و در شبکه هاي اجتماعي اين مسأله خبر ساز شده و بيشتر کار بران از مقام هاي عدلي و قضايي خواسته اند که موضوع را بررسي و روشن سازد و خانم رييس جمهور غني بايد در يک نشست خبري به اين اتهامات پاسخ بدهد.

اکنون به دولت افغانستان است تا اين موضوع را مورد غور و بررسي قرار داده وجا هايي را که در آن اين پول سرازير شده است، دريابد و کساني را که در اين ميانه در حيف وميل کمک هاي دوصد و هشتاد ميليون دالري امريکا افغانستان دست دارند شناسايي و به پنجه قانون تسليم بدارد.

اين در حاليست که ارگ هميشه مدعي است که با نظارت و کنترل درست از برنامه ها و پروژه هاي زيربنايي دولت و قرار داد هاي آن، ميليارد ها افغاني صرفه جويي کرده است.

اگر چنين است بايد مسأله حيف و ميل شدن اين مقدار پول که در برنامه توانمند سازي زنان در افغانستان هزينه شده است نيز  روشن  گردد و هر کسي که در اين برنامه ناکام گنهکار شناخته مي شود مجاز ات و محاکمه گردد.

اگر حساب و کتاب همه پاک باشد، آن گاه مي تواند گفت که برنامه مبارزه با فساد در دم و دستگاه دولت به خوبي پيش مي‌رود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید