با توسل به زور و اسلحه مشکل انتخابات حل نمی شود!

 

انتخابات در افغانستان مردم و حکومت را به چالش های زیادی کشانیده است. جنگ و بد امنی از یک سو، نبود نهاد های بی طرف انتخابات از سوی دیگر و عدم اراده در برگزاری انتخابات سالم در زعامت کشور، نکاتی اند که اکنون فرا راه انتخابات ما قرار دارد که شاید تا چهل روز دیگر در کشور برگزار گردد.

این مسایل همه می تواند راه های حل و راهکارهای مناسبی برای آسانی داشته باشد ولی طوری‌که دیده می شود  در حکومت چنین روحیه ای وجود ندارد.

تا حال شواهد گسترده ای بدست آمده است و گواهی می‌دهد که انتخابات آتی پر از تقلب و فساد خواهد بود. این امر  در دریافت هزاران شناس‌نامه جعلی و ناپدید شدن بیش از شصت جلد کتابچۀ برچسب به اثبات می رسد.

بر پایۀ همین اسناد است که جریانات  و احزاب سیاسی و ایتلاف‌های گسترده ای در این مورد پس از اجلاس های متعدد به این نتیجه رسیدند که باید راهکار جدید برای  انتخابات در پیش گرفته شود ورنه انتخابات در کشور پر از تقلب خواهد بود و کشور را به بحران دیگر می کشاند.

اکنون اکثریت این جریانات و احزاب سیاسی فیصله کرده اند تا باید انتخابات آینده بر بنیاد سیستم بایومتریک صورت بگیرد که در آن امکان تقلب و جعل وجود ندارد و می‌تواند سبب آرامش در کشور و جلوگیری از بحران گردد.

ولی دیده می شود که نهاد های دولتی تمایلی به چنین کاری ندارند. دولت مصرانه می کوشد تا انتخابات به همان شیوه گذشته صورت بگیرد ودر این مورد تأکید دارد که اگر احزاب موجود در این راه خللی وارد کنند این احزاب را رسمن منحل خواهد کرد.

معلوم نیست اگر این احزاب منحل شوند چه تغییری می تواند در راستای برگزاری انتخابات وارد گردد. مردم افغانستان همه اعضای این احزاب هستند که بسیاری آنان مسلح نیز می باشند و معلوم است اگر بخواهند، روند انتخابات را بر هم می زنند.

همین اکنون این احزاب دروازه های کمیسیون های انتخابات را در چندین ولایت بسته کرده اند و گفته اند تا دولت سیستم بایومتریک را در انتخابات آینده عملی نکند، این مراکز همچنان مسدود خواهند بود.

حکومت اما اعلام کرده است که  با زور این مراکز را باز خواهند کرد و انتخابات در وقت و زمانش برگزار خواهد شد. در این راستا حتا معین امنیتی وزارت امور داخله دیروز به صراحت گفت که آنان با زور این مراکز را باز خواهند نمود و حتا از اسلحه نیز استفاده خواهند کرد.

ما پیشنهاد داریم که دولت و احزاب سیاسی دخیل در این کارزار باید از راه مسالمت آمیز به این غایله پایان بدهند. هنوز دولت راه مذاکره و گفت‌وگو را امتحان نکرده است و لازم نیست که ناشیانه عمل کند و در این راستا از اسلحه کار بگیرد که در آن صورت  کشتار و خون‌ریزی در کشور رخ خواهد داد و این کار دامن دولت را بیشتر از پیش آلوده خواهد کرد.

رهبران حکومت باید به این اندیشه کنند که با توسل به زور مشکل انتخابات حل نشده بل بحران دیگر دامن‌گیر مردم و کشور خواهد گردید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید